Studijní obor Management organizací

Charakteristika oboru

Výuka ve studijním oboru „Management organizací“ je zaměřena na výchovu manažerů schopných zajistit účelné a efektivní fungování té oblasti činnosti v organizaci, za jejíž výsledky nesou osobní odpovědnost. Struktura studijního plánu v tomto oboru vychází ze základního pojetí kořene pojmu, který je součástí názvu oboru – management. Tím je anglické sloveso "to manage", což v překladu znamená "zajistit, aby věci fungovaly". Studijní obor vede k vytvoření znalostní a dovednostní základny, která absolventům umožní kreativní a přitom účinné manažerské působení na jednotlivé funkce společensko-ekonomického systému organizace.

Proces managementu je představen jako soubor metodologických zásad určujících provádění jeho základních složek: plánování, organizování, kontroly a řízení firemních procesů včetně vedení pracovníků v zájmu zajištění vysoké produktivity využívání všech zdrojů, kterými organizace pro účely svého působení (fungování) disponuje, přičemž základním cílem je vytváření zisku (přebytku). Vede studenta k systémovému přístupu, schopnosti vyhodnotit dané situace a i na nepředvídané události dokázat spolehlivě a pohotově reagovat.

Cíl studia

Výklad problematiky je zaměřen především na vytváření návyků v uplatnění systémového myšlení při rozhodování o jednotlivých manažerských postupech a na respektování strategických souvislostí, které důsledky těchto rozhodnutí ovlivní. Absolvent studijního oboru získá nejenom praktické návyky pro každodenní působení v úrovni nižšího a středního managementu, ale také dostatečné teoretické znalosti pro další celoživotní vzdělávání, které je předpokladem úspěšného výkonu manažerských rolí v úrovni vrcholového managementu.

Profese manažera je budována na teoretických znalostech a na tvůrčí aplikaci teorie do praxe, která bude realizována teoretickou výukou, cvičením, řešením situačních a rozhodovacích úloh s učiteli teorie a lektory z praxe. Student při prvním vstupu do praxe (4. semestr) naváže dlouhodobou spolupráci s organizací a zapojí se do řešení rozvojových a vývojových programů v oblasti managementu. Toto tvůrčí zapojení vyvrcholí ve druhém vstupu  konaném v posledním semestru.

Cílem studijního oboru Management organizací je vytvoření vědomostního a dovednostního základu, který povede k získání „rutinních“ návyků manažera ve všech základních funkcích managementu, využívání manažerských technik a schopnosti jejich systematického uplatňování v praxi.

Profil absolventa

Absolvent je připraven pro plnění manažerských rolí v úrovni nižšího managementu případně i středního managementu (po delší praxi) v organizacích podnikatelského typu, ale také v institucích státní správy a samosprávy i neziskového sektoru ve všech hlavních oblastech jejich působení. Základnou jeho odborného profilu je strategické myšlení, systémový přístup a orientace v ekonomice a finančním řízení aktivit organizace spolu s respektováním etických zásad a vědomím společenské zodpovědnosti, ze kterých jeho manažerské působení vychází.

Absolvent je důsledně připravován na potřebu dalšího rozvoje svých odborných způsobilostí v navazujícím magisterském studiu a v dalších programech celoživotního vzdělávání manažerů.

Charakteristika výstupních znalostí a dovedností

Absolvent studijního oboru dokáže účelně řešit problémy v organizaci, připravovat návrhy na další rozvoj jejich fungování a zpracovávat projekty inovací produktů. Dokáže vést a motivovat pracovní kolektiv, rozhodovat o přidělování úloh jeho členům a kontrolovat průběh jejich plnění. Dokáže vhodně používat metodické nástroje současného managementu, vyhledávat a vyhodnocovat potřebné informace pomocí informačních a komunikačních technologií a analyzovat omezení, kladená jeho manažerskému působení.Získá schopnost orientovat se v externím prostředí, které ovlivňuje fungování organizace a vnímat příležitosti i hrozby, které se v něm objevují.