Studijní obor Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Charakteristika oboru

Obor Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání poskytuje studentu potřebné vědomosti a znalosti v oblasti ekonomických disciplín, které tvoří základ tohoto studijního oboru. Student získá rovněž znalosti v oblasti práva, které tvoří rámec pro oblast ekonomiky a politiky.

Ve výuce předmětů daného oboru je věnována výrazná pozornost mezinárodním ekonomickým vztahům a podnikání, mezinárodnímu právu a právu EU. Student získá přehled o cílech a aktuálních aktivitách evropských a mezinárodních organizací. Student také získá nezbytné znalosti a dovednosti v oblasti informatiky. Součástí oboru je i studium dvou cizích jazyků.

Studium je založeno na teoretických základech prezentovaných v rámci přednášek, které jsou dále prohlubovány na cvičeních, formou seminárních prací, projektových studií a odborné praxe v podnicích a institucích. Důraz je kladen na aktivní účast studentů ve výukovém procesu prostřednictvím týmové práce, řešení případových studií a brainstormingu.

Cíl studia

Cílem studijního oboru, který je primárně ekonomický, je vytvoření vědomostního a dovednostního základu, který umožní absolventovi připravovat a realizovat podnikatelské aktivity nebo poskytovat odborné rady při podnikatelské činnosti v rámci České republiky a Evropské unie, ale i v mezinárodním měřítku. Pro realizaci tohoto cíle bude absolventovi umožněno získat i nezbytné právní znalosti a dovednosti z oblasti Evropského a mezinárodního práva. Cílem studia je i vytvořit předpoklady pro působení absolventa v mezinárodních, evropských a českých institucích ekonomicky zaměřených.

Absolvent oboru bude znalostně vybaven pro činnost v praxi. Současně bude připraven k navazujícímu magisterskému studiu s převahou ekonomického zaměření.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání po zvládnutí požadavků studijního plánu získá potřebné znalosti a dovednosti z oblasti mezinárodního podnikání a obchodu včetně solidních znalostí právního systému ČR, EU i mezinárodního práva.

Absolventi najdou široké uplatnění v praxi. Jsou profilováni k výkonu činností v mezinárodně orientovaných výrobních a obchodních organizacích zaměřených na oblast podnikání a mezinárodního obchodu. Uplatní se v celé řadě institucí veřejné správy, poradenských firem a médií, včetně institucí Evropské unie a v dalších mezinárodních organizacích. Konkrétní uplatnění absolventa ovlivní jeho celková společenská, odborná a jazyková vzdělanost a dovednosti, které získá v průběhu vzdělávacího procesu, a délka praxe.

Soubor předmětů, jejichž studiem je tento cíl naplňován, je rozdělen do tří skupin: do první jsou zahrnuty předměty společného základu (povinné), druhou tvoří předměty oborové (povinné). Nabídku povinných předmětů doplňují a rozšiřují předměty ostatní (povinně volitelné).

V oblasti společného základu student získá potřebné znalosti a dovednosti v oborech kvantitativních metod (matematiky, statistiky a finanční a pojistné matematiky), základů práva a informatiky. Student získává dále znalosti a dovednosti z oblasti teoretické ekonomie (makroekonomie, mikroekonomie) a podnikové ekonomiky. Přiměřená pozornost je věnována managementu organizací a marketingu. K tomu získá znalosti a dovednosti v oblasti finančního účetnictví, naučí se využívat poznatků psychologie a sociologie pro optimální provádění činnosti podnikatele či konzultanta v oblasti podnikatelské činnosti. Osvojí si tak vědomosti umožňující další studium disciplín v oblasti národní i mezinárodní ekonomiky, mezinárodního obchodu a práva.

 Jazykové vzdělání je nedílnou součástí připravenosti absolventa. Student si volí dva cizí jazyky – první s tříhodinovou týdenní dotací a náročnějšími požadavky a druhý s dvouhodinovou dotací.

V oblasti oborových předmětů student navazuje na vytvořený společný základ. Na ten navazují ekonomické předměty: podnikové finance, řízení hodnoty podniku zahrnující i manažerskou hru a posilující rozhodovací schopnosti studentů v reálných podnikatelských situacích a dále předmět důležitý pro jednání podnikatele navenek – IT v manažerské komunikaci.

Student získá základní poznatky o geografii světové ekonomiky, na kterou budou navazovat mezinárodní ekonomické vztahy, mezinárodní měnové a finanční systémy, mezinárodní obchodní operace. Seznámí se rovněž se srovnáním ekonomik regionů v globální komparativní ekonomice a s evropskou ekonomickou integrací. Adekvátní pozornost je také věnována znalostem daňového systému ČR a dalších států EU.

Ekonomické operace a vztahy jsou realizovány a rozvíjeny v právním rámci. V profesních znalostech se navazuje na předmět základy práva. Student se dále seznámí s procedurami soudního a správního řízení, s problematikou pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a práva obchodního, jejichž znalost je pro podnikatele nezbytným předpokladem. Osvojí si znalosti v oblasti mezinárodního práva veřejného, soukromého a obchodního, jakož i práva Evropské unie. Získá rovněž základní vědomosti o mezinárodních soudních a kontrolních orgánech.

Znalosti a dovednosti získané v předmětech společného základu a oborových předmětech jsou doplněny ostatními (povinně volitelnými) předměty.Student si z celkové nabídky sedmi povinně volitelných předmětů vybírá předměty s celkovým minimálním počtem 8 kreditů. Do této skupiny předmětů patří: Ochrana životního prostředí, Elektronický obchod, Právo duševního vlastnictví, Manažerské účetnictví, Ochrana podnikatelských dat, Management lidských zdrojů a Hospodářská etika.
Studijní obor Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání je jedním z oborů studijního programu Ekonomika a management, student si proto jako volitelný předmět může vybrat kterýkoliv z povinných a povinně volitelných předmětů tohoto programu.

V rámci celého výukového procesu je kladen důraz na výchovu studenta k týmové práci a současně k odpovědnému a samostatnému přístupu k řešení problémů podnikatelské a obchodní praxe. Nezbytným předpokladem pro osvojení odborných znalostí je praktická a tvůrčí aplikace teoretických poznatků při odborné praxi v podnicích a institucích.
Proces výuky světových jazyků akcentuje důraz na odbornou jazykovou úroveň absolventů.