Bakalářská práce v oboru Účetnictví

Na závěr studia budete zpracovávat bakalářskou práci. Při jejím zpracování budete vycházet ze zkušeností, které získáte v rámci absolvované praxe. Vedoucím práce je zpravidla odborník, se kterým spolupracujete na praxi.

Návrhy témat bakalářských prací v oboru Účetnictví

 1. Vnitropodnikové účetní směrnice a jejich význam pro účetní jednotku.
 2. Racionalizace oběhu účetních a daňových dokladů s přihlédnutím k potřebám organizace.
 3. Inventarizace majetku a závazků.
 4. Účetní závěrka se zaměřením na právní formu firmy. Její etapy a sestavení.
 5. Konsolidovaná účetní závěrka a její provádění.
 6. Použití moderních technických prostředků při vedení účetnictví a manipulaci s účetními a daňovými doklady.
 7. Dlouhodobý majetek a jeho sledování ve firmě včetně účtování a daňových dopadů.
 8. Zásoby a jejich sledování, posouzení vhodnosti jednotlivých způsobů účtování.
 9. Oceňování majetku, závazků a pohledávek, význam pro účetní jednotku a zachycení v účetnictví.
 10.  Pohledávky a závazky, jejich zachycení v účetnictví, pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich zachycení v účetnictví.
 11. Opravné položky a jejich význam pro správné vyjádření hodnoty majetku k danému datu.
 12. Rezervy, jejich tvorba a čerpání, zachycení v účetnictví a daňové aspekty tvorby a čerpání rezerv.
 13. Časové rozlišení nákladů a výnosů, jeho význam, zachycení v účetnictví a daňové dopady.
 14. Finanční majetek podniku, jeho oceňování, účtování a postavení ve firmě.
 15. Mzdové účetnictví, jeho organizace a vedení ve firmě.
 16. Odpisy investičního majetku a jejich zachycení v účetnictví, postup při změně odpisových sazeb, daňové dopady.
 17. Specifické účetní případy v akciové společnosti, účtování o základním jmění při jeho zvýšení nebo snížení, účtování při rozdělování hospodářského výsledku, daňové dopady.
 18. Specifické účetní případy ve veřejné obchodní společnosti, účetní případy spojené s rozdělením hospodářského výsledku, daňové dopady.
 19. Specifické účetní případy v komanditní společnosti, účtování u komplementářů a komanditistů, daňové dopady.
 20. Daňová evidence a vedení účetnictví fyzických osob.
 21. Specifické účetní případy ve společnosti s ručením omezeným, účtování společníků, rozdělení hospodářského výsledku.
 22. Specifické účetní případy v družstvech, založení družstva, podíly na zisku, účtování členů, spořitelní a úvěrová družstva.
 23. Účetní zobrazení finančního pronájmu u pronajímatele i u nájemce, daňové dopady.
 24. Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví.
 25. Vedení vnitropodnikového účetnictví, převod výsledků do finančního účetnictví, využití moderních technických prostředků při vedení vnitropodnikového účetnictví.
 26. Účetnictví pojišťoven, specifické účetní případy.
 27. Účetnictví peněžních ústavů, specifické účetní případy.
 28. Účetnictví rozpočtových a příspěvkových organizací.
 29. Účtování ve sdružení, daňové dopady z hlediska jednotlivých daní.
 30. Daň z příjmu právnických osob, výpočet, zaúčtování, daňové přiznání.
 31. Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných, výpočet, zaúčtování, daňové přiznání.
 32. Daň z příjmu osob v závislé činnosti a z ostatních příjmů, výpočet, odvody, roční vyrovnání, daňové přiznání, účtování této daně.
 33. Daň z přidané hodnoty, zdanitelná plnění, výpočet, placení, daňové přiznání, účtování o této dani.
 34. Daně z nemovitostí, předmět daně, osvobození, základ daně, výpočet, význam koeficientů, daňové přiznání, účtování záloh a daňové povinnosti.
 35. Spotřební daně, předmět daně, účtování, dovoz a vývoz zboží podléhající této dani a účtování.
 36. Silniční daň, vozidla, která jsou předmětem této daně,  daň u osobních a nákladních vozidel, silniční daň při přepravě osob, účtování záloh na silniční daň, účtování daňové povinnosti.
 37. Daňové soustavy jiných států.
 38. Sociální pojištění, podstata, platné předpisy a účtování předpisů a plateb.
 39. Zdravotní pojištění, platné předpisy, účtování předpisů a plateb.
 40. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daňová povinnost, účtování těchto daní, dopad na daň z příjmu.