Studijní obor Účetnictví

Charakteristika oboru

Studijní obor Účetnictví připravuje studenta na profesi účetního odborníka. Obor je koncipován tak, aby odpovídal stále rostoucímu významu účetnictví v rámci podniku, národní a mezinárodní ekonomiky a narůstající potřebě další specializace účetnictví jako jedné z nejvýznamnějších technik managementu na všech úrovních, ve všech formách vlastnictví a druzích činnosti.

Studijní obor je koncipován tak, aby postihl dynamičnost tohoto ekonomického oboru plynoucí z potřeby postupného sbližování nároků na dovednosti a znalosti v rámci zemí Evropské unie. Při realizaci studijního oboru nelze pominout stránku výchovnou, tvorbu a rozšiřování právního vědomí nejen odpovědnosti, ale i práv. Profese účetního odborníka je náročná z hlediska soustavnosti, systematičnosti, věcnosti, přesnosti a preciznosti. Absolvování tohoto oboru je výsledkem působení všech složek výchovného a vzdělávacího procesu, které dotvářejí celkovou osobnost účetního odborníka.

Cíl studia

Cílem studijního oboru Účetnictví je vytvoření takového vědomostního a dovednostního základu, který povede k získání „rutinních“ návyků účetního potřebných pro vedení, zpracování a analýzu účetních dat organizace a jejich vyhodnocení pro potřebu firemního managementu.

Profese účetního odborníka předpokládá znalosti o fungování ekonomiky podniku, nadpodnikových struktur, vzájemných vztahů podniku se všemi subjekty v národní i mezinárodní ekonomice, k nimž má podnik smluvní nebo ze zákona vyplývající práva a povinnosti. Náročnost této profese je zvýrazněna zejména hmotnou i morální odpovědností účetního za výsledek jeho práce.

Profese účetního odborníka je budována nejen na důkladné teoretické znalosti účetních a daňových zákonů a ostatních obecně platných předpisů, ale i na jejich praktické aplikaci. Student při prvním vstupu do praxe (ve 4. semestru) naváže dlouhodobou spolupráci s organizací a zapojí se do řešení rozvojových a vývojových programů v oblasti účetnictví. Toto tvůrčí zapojení vyvrcholí ve druhém vstupu konaném v posledním semestru.

Profil absolventa

Koncepce studijního oboru Účetnictví vychází z předpokladu, že absolvent musí být připraven pro výkon funkce účetního odborníka v jakékoliv organizaci a formě vlastnictví jak v mateřské zemi, tak i v zemích Evropské unie. Rovněž bude připraven na navazující magisterské studium.

Absolvent pochopí rostoucí význam účetnictví, jeho proměny vyvolané globalizací ekonomiky a nutnost respektovat mezinárodní standardy finančního výkaznictví. Osvojí si teoretické poznatky a praktické dovednosti, které vycházejí ze současného stavu vědeckého poznání, bude připraven k výkonu profese tak, že bude schopen tyto činnosti provádět, řídit a kontrolovat. Bude si vědom potřeby soustavného studia jako základní podmínky pro jeho činnost. Získá schopnost vytvářet vnitřní předpisy zajišťující, že účetní informace budou podávat skutečný obraz o hospodářských výsledcích organizace. Bude schopen věrně, pravdivě a poctivě připravovat podklady pro plnění zákonných povinností organizace vůči národním a nadnárodním celkům.

Charakteristika výstupních znalostí a dovedností

Soubor předmětů je rozdělen na oblast všeobecnou (povinné a povinně volitelné předměty), oblast odbornou (povinné a povinně volitelné předměty) a oblast speciálních profesních znalostí (zde jsou předměty povinné). Student si může dále volit nepovinné (volitelné) předměty. Skladba předmětů prvního ročníku studia je koncipována tak, aby se vyrovnaly možné rozdíly ve znalosti studentů přicházejících z různě zaměřených středních škol.

Absolvent bude připraven k okamžitému zapojení do praxe po seznámení se strukturou a předmětem činnosti organizace.

Studijní obor vede svým zaměřením ke komplexní přípravě odborníka v oblasti účetnictví a financí. To je profese, která je potřebná ve všech druzích činnosti jakýchkoliv organizací. Absolvent tohoto oboru najde uplatnění jak v národních, tak i nadnárodních organizacích a ve všech formách vlastnictví. Konkrétní uplatnění absolventa ovlivní jeho celková společenská, jazyková, právní a odborná vzdělanost a dovednosti, které získá v průběhu vzdělávacího procesu, míra jejich osvojení a délka praxe.