Rekvalifikační kurz

Manažer

Co Vám tento kurz přinese

Naučíte se základní principy fungování managementu a zlepšíte si schopnost komunikovat s podřízenými a nadřízenými. Zdokonalíte se v manažerských činnostech, získáte přehled o manažerských nástrojích. Rovněž si osvojíte základy práva a podnikové ekonomiky.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro budoucí manažery a uchazeče o manažerskou pozici. Uchazeči o zaměstnání si absolvováním tohoto kurzu zlepší možnost uplatnění na trhu práce. Kurz je rovněž určen pro manažery, kteří se chtějí ve své oblasti dále vzdělávat, především v oblasti obecného managementu.

Kurz je realizován dle §108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v rámci akreditovaného studijního oboru 6208R045 Management organizací. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Obsah kurzu

Blok A: Manažerské dovednosti - 64 hodin

 • pojetí managementu, role manažera ve firmě
 • manažerské funkce, nastavení klíčových procesů
 • rozhodovací procesy manažera
 • zaměření se na klíčové cíle firmy
 • SWOT analýza jako nástroj strategického managementu
 • schopnost manažera prosadit nové strategie
 • základní manažerské metody a techniky
 • brainstorming
 • motivace týmů a jednotlivých členů týmu 
 • manažerské motivační strategie
 • time management
 • emoční inteligence

Blok B: Podniková ekonomika - 32 hodin

 • podstata podniku a podnikání, jeho cíle, okolí podniku
 • fungování podniku, vstupy, výstupy, efektivnost, faktor času, nástroje ekonomické analýzy podniku
 • typologie podniků
 • život podniku - založení, růst, stabilizace, krize, zánik
 • majetková a kapitálová výstavba podniku
 • základní souvislosti mezi stavy majetku a zdroji, toky výnosů a nákladů, cash flow
 • organizace podniku, podnikové řízení
 • výrobní a nevýrobní činnost, kapacita a její měření
 • nákup, odbyt, marketing
 • personální činnost, mzdové náklady
 • finanční řízení podniku
 • daně

Blok C: Právo v podnikání - 24 hodin

 • podnikatel, podnikání, spotřebitel, jednání podnikatele a jeho zastoupení 
 • živnostenské podnikání, vznik a zánik živnosti
 • obchodní korporace, založení a vznik obchodních společností
 • zrušení a zánik obchodních společností (bez likvidace, s likvidací) 
 • základy pracovněprávních poměrů
 • uzavírání smluv
 • význam času (promlčení a prekluze, promlčecí lhůty, počítání času apod.)
 • důsledky porušení smluvních a jiných závazků (úroky z prodlení, odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škody apod.)
 • způsoby řešení sporů (v civilním procesu) ve věcech občanských a obchodních
 • soudní řízení  
 • rozhodčí řízení a jiné alternativní způsoby řešení sporů 

Doplňkové informace

Vstupní požadavky
Vstupním požadavkem je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem a základní znalost obsluhy PC.

Termín
4. - 29. 9. 2017
rozpis jednotlivých bloků obdržíte po přihlášení

Časový průběh výuky
Výuka v pracovních dnech od 8:30 do 16:00 s přestávkou na oběd

Počet hodin
120 x 45 minut

Závěrečná zkouška 
Závěrečná zkouška je písemná a trvá 2 hodiny.

Zakončení                   
Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Cena
21.000 Kč (osvobozeno od DPH)

Sleva
Pro maminky a tatínky na mateřské nebo rodičovské dovolené - 10 %.

Přihláška