Rekvalifikační kurz

IFRS

Co Vám tento kurz přinese

V tomto rekvalifikačním kurzu získáte znalosti v oblasti účetnictví podle Mezinárodních standardů IFRS, které uplatníte ve své praxi. 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro finanční manažery, účetní, analytiky, kteří se setkávají s účetnictvím vedeným podle Mezinárodních účetních standardů IFRS.

Kurz je realizován dle §108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů v rámci akreditovaného studijního oboru 6208T037 Management. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Obsah kurzu

Blok A: Koncepční rámec Mezinárodních účetních standardů - 20 hodin

 • Vývoj harmonizace účetnictví
 • Uživatelé účetní závěrky
 • Definice aktiva
 • Pojetí kapitálu
 • Vlastní kapitál
 • Výnosy a náklady
 • Oceňování aktiv a závazků

Blok B: Účtování dlouhodobého majetku podle IFRS - 40 hodin

 • Dlouhodobá nehmotná aktiva a jejich oceňování
 • Zveřejnění a pozbytí aktiv
 • Dlouhodobý hmotný majetek k užívání a jeho oceňování
 • Zveřejnění a odúčtování
 • Leasing finanční a operativní
 • Dlouhodobé investice
 • Investice do nemovitostí
 • Stavební smlouvy
 • Dlouhodobá aktiva držená k prodeji
 • Zásoby a jejich oceňování
 • Rezervy
 • Vlastní kapitál
 • Zveřejňování vlastního kapitálu
 • Výnosy
 • Výpůjční náklady

Blok C: Účetní závěrka podle IFRS - 20 hodin

 • Odložená daň
 • Výkaz o úplném výsledku hospodaření
 • Výkaz peněžních toků
 • Komentář k účetním výkazům
 • Zveřejňování účetní závěrky
 • Události po rozvahovém dni
 • Zveřejnění spřízněných stran

Doplňkové informace

Vstupní požadavky
Vstupním požadavkem je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a znalost účetnictví na střední úrovni.

Termín
19. 5., 20. 5., 26.5., 27. 5., 2. 6., 3. 6., 9. 6., 10. 6., 16. 6., 17. 6. a 23. 6. 2017

Časový průběh výuky
Výuka v pracovních dnech, výuka od 8:30 do 16:00 s přestávkou na oběd.

Počet hodin
80 x 45 minut

Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška je písemná a trvá 2 hodiny.

Zakončení
Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Cena
22.000 Kč (osvobozeno od DPH)

Sleva
Pro maminky a tatínky na mateřské nebo rodičovské dovolené - 10 %

Přihláška