Rekvalifikační kurz

Základy účetnictví a daní

Co Vám tento kurz přinese

Naučíte se vést podvojné a jednoduché účetnictví v účetních knihách. Seznámíte se základy daňového systému, osvojíte si hlubší znalosti z oblasti daně z příjmů, z oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.  Naučíte se, jak podávat kontrolní hlášení a daňová přiznání k dani z přidané hodnoty a silniční dani. Dále se dozvíte, jak účtovat o mzdách a jaké jsou povinnosti zaměstnavatele vůči státním institucím. Po absolvování kurzu budete schopni samostatně vést účetnictví malých a středních podniků. 

Komu je kurz určen

Kurz je určen těm, kteří chtějí získat základní znalosti a dovednosti vedení účetnictví podnikatelského subjektuUchazeči o zaměstnání si absolvováním tohoto kurzu zlepší možnost uplatnění na trhu práce. Kurz je rovněž určen pro ty, kteří si potřebují osvojit znalosti o sestavování finančních výkazů a o povinnostech zaměstnavatele vůči státním institucím.

Kurz je realizován dle §108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů v rámci akreditovaného studijního oboru 6202R048 Účetnictví. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Obsah kurzu

 1. Podnikání fyzických a právnických osob (6 hodin)
  • vybraná ustanovení občanského zákoníku, živnostenského zákona a zákona o obchodních korporacích
  • daňový systém v České republice
  • další legislativa upravující podnikání fyzických a právnických osob
 2. Legislativa upravující vedení účetnictví (4 hodiny)
  • zákon o účetnictví a doplňující vyhlášky
  • české účetní standardy (ČÚS, CAS)
  • mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS)
  • všeobecně uznávané účetní principy (GAAP)
 3. Účetnictví a jeho úloha (4 hodiny)
  • účetnictví jako zdroj informací 
  • základní výkazy finančního účetnictví a jejich vypovídací schopnost 
  • účetní období, účetní knihy a účetní doklady 
  • aktiva, pasiva, náklady, výnosy, příjmy a výdaje
 4. Podvojné účetnictví (10 hodin)
  • účet a zásady účtování na syntetických účtech 
  • druhy účtů, souvztažnost a podvojnost 
  • otevírání a uzavírání účtů 
  • hlavní kniha 
  • deník 
  • knihy analytické a podrozvahové evidence
 5. Zákon č. 586/1993 Sb., o daních z příjmů (10 hodin)
  • příjmy ze samostatné činnosti 
  • příjmy z nájmu 
  • příjmy z kapitálového majetku 
  • ostatní příjmy 
  • daň z příjmů
 6. Zaměstnanci a příjmy ze závislé činnosti (10 hodin)
  • pracovní poměr a práce konané mimo pracovní poměr 
  • minimální mzda a související odvody 
  • závislá činnost a výpočet čisté mzdy 
  • roční zúčtování a zúčtování s finančním úřadem 
  • dokumenty týkající se zaměstnanců
 7. Sociální a zdravotní pojištění (4 hodiny)
  • zdravotní pojištění OSVČ 
  • zdravotní pojištění zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatele 
  • sociální pojištění a odvody OSVČ 
  • sociální pojištění zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatele
 8. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (6 hodin)
  • obecná ustanovení
  • uskutečněná zdanitelná plnění – daň na výstupu 
  • přijatá zdanitelná plnění – daň na vstupu, nárok na odpočet 
  • kontrolní hlášení 
  • daňová povinnost a podávání daňového přiznání
 9. Zákon č. 16/1993 Sb., o silniční dani (2 hodiny)
  • předmět a plátci daně, zdaňovací období
  • osvobození a slevy na dani 
  • daňové přiznání a zálohy
 10. Účtování o majetku a zdrojích jeho krytí (18 hodin)
  • dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný) včetně odpisů 
  • zásoby
  • pohledávky a závazky (zúčtovací vztahy) 
  • finanční majetek 
  • vlastní a cizí zdroje krytí majetku 
  • mzdy a zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 
  • rezervy a opravné položky
  • časové rozlišení a dohadné položky
 11. Účtování nákladů a výnosů, hospodářský výsledek (18 hodin)
  • náklady 
  • výnosy
  • akruální princip 
  • výsledek hospodaření před a po zdanění
  • účtování o vypořádání výsledku hospodaření
 12. Účetní uzávěrka (4 hodiny)
  • uzávěrkové účetní operace
  • inventarizace majetku a závazků, inventarizační rozdíly
 13. Výpočet daně z příjmů právnických osob (4 hodiny)
  • úprava hospodářského výsledku na daňový základ 
  • výpočet daně z příjmů právnických osob a její zaúčtování
 14. Účetní závěrka a její sestavení (4 hodiny)
  • legislativa týkající se účetní závěrky 
  • sestavení účetní závěrky 
  •  příloha k účetní závěrce 
  • výroční zpráva
 15. Úvod do jednoduchého účetnictví (4 hodiny)
  • kdo může vést jednoduché účetnictví 
  • principy a účetní zásady vedení jednoduchého účetnictví 
  • účetní knihy 
  • účetní závěrka
 16. Úschova dokladů a ukončení činnosti (2 hodiny)
  • povinnost úschovy účetních dokumentů
  • povinnosti vůči institucím při skončení podnikání
 17. Souvislý příklad (10 hodin)

Doplňkové informace

Vstupní požadavky
Vstupním požadavkem je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem a základní znalost obsluhy PC. Pro uchazeče s nižším vzděláním se počet hodin zvyšuje na dvojnásobek.

Termín
25. 5. - 26. 6. 2017 (120 hodinový kurz)
rozpis jednotlivých bloků obdržíte po přihlášení

Časový průběh výuky
Výuka v pracovních dnech od 8:30 do 16:00 s přestávkou na oběd

Počet hodin
120 x 45 minut pro uchazeče se středoškolským vzděláním s maturitou nebo výučním listem
240 x 45 hodin pro uchazeče s nižším vzděláním

Závěrečná zkouška 
Závěrečná zkouška je písemná.

Zakončení                   
Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Cena
21.000 Kč (osvobozeno od DPH) za kurz v délce 120 hodin
42.000 Kč (osvobozeno od DPH) za kurz v délce 240 hodin

Sleva
Pro maminky a tatínky na mateřské nebo rodičovské dovolené - 10 %.

Přihláška