Návrhy témat diplomových prací ve specializaci Management firemních financí

Témata společná pro obě specializace studijního oboru Management

Manažerská ekonomika

 1. Analýza a řízení nákladů
 2. Analýza ekonomické výkonnosti podniku
 3. Analýza kalkulace nákladů ve firmě
 4. Ekonomická analýza podniku
 5. Ekonomická analýza neziskové organizace
 6. Finanční analýza podniku
 7. Mezipodnikové srovnávání
 8. Hodnocení investic do podniku

Marketing management

 1. Aplikace komplexní situační analýzy v oblasti marketingového plánování
 2. Analýza produktového (podnikatelského) portfolia, jeho využití v podnikovém řízení
 3. Využití koncepce vztahového marketingu (relationship marketing) ve firemní praxi
 4. Organizování marketingových činností ve firmě
 5. Působení soudobých společenských vývojových trendů na provádění marketingu ve firemní praxi
 6. Zabezpečování marketingové přípravy produktových inovačních akcí
 7. Metody cenové tvorby; tvorba cen nových produktů
 8. Efektivní tvorba a řízení distribuční cesty, obsah manažerského rozhodování v této oblasti
 9. Elektronické obchodování, způsoby a předpoklady jeho efektivního využívání ve firemní praxi
 10. Tvorba (příprava) plánu (programu) integrované marketingové komunikace

Finanční projekt firmy, Firemní finance

 1. Kapitálová struktura podniku
 2. Projektové financování
 3. Pracovní kapitál podniku
 4. Finanční projekt nové firmy
 5. Finanční plán podniku

Strategický management a inovace

 1. Základy strategického myšlení
 2. Základy strategického rozhodování
 3. Management hodnotových inovací
 4. Teorie inovací
 5. Strategická vize a strategický plán
 6. Konkurenční a finanční výhody
 7. Strategická analýza vnějšího a vnitřního prostředí
 8. Management změny
 9. Globální ekonomika a změny podnikatelských paradigmat
 10. Strategické mapy a inovativní marketing

Matematické metody v ekonomii, Výzkumné metody v podnikání

 1. Využití statistických metod v obchodování s akciovými deriváty
 2. Předpovědi bodů zvratu ve finančních časových řadách
 3. Aplikace simulačních metod při řešení stochastických úloh

Témata specializace Management firemních financí

Manažerské účetnictví

 1. Analýza ziskovosti produktů a zákazníků
 2. Systém plánů a rozpočtů
 3. Kalkulace nákladů výkonů
 4. Standardní náklady a výnosy a analýza odchylek
 5. Balanced Scorecard a jeho využití pro řízení
 6. Interní reporting

Mezinárodní finanční výkaznictví

 1. Význam účetní závěrky pro její uživatele (zásady pro její sestavení, zveřejňování, vlastnosti informací uváděných v účetní závěrce, obsah účetní závěrky, výroční zpráva)
 2. Mimořádné, mezitímní a konsolidované účetní závěrky (likvidace, insolvenční řízení, fúze, přeměny, splynutí a sloučení, povinnost konsolidace a její metody)
 3. Koncepční rámec a předkládání účetní závěrky dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)
 4. Pravidla pro sestavování účetní závěrky dle amerických všeobecně uznávaných účetních principů (US GAAP)
 5. Výkaz o peněžních tocích sestavený dle české účetní legislativy ve srovnání s přehledem sestaveným dle IFRS a US GAAP
 6. Oceňování aktiv a závazků pro účely finančního výkaznictví (význam oceňování, zásady oceňování, oceňovací základny, přecenění aktiv, oceňování dle direktiv EU, dle IFRS, dle US GAAP, vliv inflace na uchování finančního kapitálu)
 7. Leasingy z hlediska nájemců a pronajímatelů (prvotní uznání, ocenění, operativní a finanční leasing, prodej a zpětný leasing, srovnání vykazování leasingů dle české účetní legislativy, dle IFRS a dle US GAAP)
 8. Hmotná a nehmotná aktiva a jejich vykazování v účetních závěrkách (česká účetní legislativa, IFRS, US GAAP, oceňování, přeceňování, snižování hodnoty)
 9. Zásoby a jejich vykazování v účetních závěrkách (česká účetní legislativa, IFRS, US GAAP, oceňování, přeceňování, snižování hodnoty)
 10. Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky (definice, všeobecné zásady, současná hodnota, náhrady, použití rezerv, citlivé položky)
 11. Finanční aktiva a finanční závazky a jejich vykazování (prvotní zachycení, ocenění, přesuny mezi portfolii, úhrady prováděné akciemi)
 12. Smlouvy a zaměstnanecké požitky (výnosy ze smlouvy, náklady smlouvy, uznání nákladů a výnosů, krátkodobé zaměstnanecké požitky, požitky při skončení pracovního poměru, plány požitků, odměny vázané na vlastní kapitál)
 13. Splatné a odložené daňové pohledávky a závazky (zdanitelné přechodné rozdíly, oceňování, uznání, odložená z pohledu individuálních společností a z pohledu podnikových kombinací)
 14. Etika v účetní profesi (etika, morálka, vliv prostředí, kodexy profesionálního chování)

Audit a finanční controlling

 1. Interní auditing
 2. Finanční controlling
 3. Externí auditing