Návrhy témat diplomových prací ve specializaci Strategický management

Témata společná pro obor Management

Manažerská ekonomika

 1. Analýza a řízení nákladů
 2. Analýza ekonomické výkonnosti podniku
 3. Analýza kalkulace nákladů ve firmě
 4. Ekonomická analýza podniku
 5. Ekonomická analýza neziskové organizace
 6. Finanční analýza podniku
 7. Mezipodnikové srovnávání
 8. Hodnocení investic do podniku

Marketing management

 1. Aplikace komplexní situační analýzy v oblasti marketingového plánování
 2. Analýza produktového (podnikatelského) portfolia, jeho využití v podnikovém řízení
 3. Využití koncepce vztahového marketingu (relationship marketing) ve firemní praxi
 4. Organizování marketingových činností ve firmě
 5. Působení soudobých společenských vývojových trendů na provádění marketingu ve firemní praxi
 6. Zabezpečování marketingové přípravy produktových inovačních akcí
 7. Metody cenové tvorby, tvorba cen nových produktů
 8. Efektivní tvorba a řízení distribuční cesty, obsah manažerského rozhodování v této oblasti
 9. Elektronické obchodování, způsoby a předpoklady jeho efektivního využívání ve firemní praxi
 10. Tvorba (příprava) plánu (programu) integrované marketingové komunikace

Firemní finance

 1. Kapitálová struktura podniku
 2. Projektové financování
 3. Pracovní kapitál podniku
 4. Finanční projekt nové firmy
 5. Finanční plán podniku

Strategický management a inovace

 1. Základy strategického myšlení
 2. Základy strategického rozhodování
 3. Management hodnotových inovací
 4. Teorie inovací
 5. Strategická vize a strategický plán
 6. Konkurenční a finanční výhody
 7. Strategická analýza vnějšího a vnitřního prostředí
 8. Management změny
 9. Globální ekonomika a změny podnikatelských paradigmat
 10. Strategické mapy a inovativní marketing

Matematické metody v ekonomii, Výzkumné metody v podnikání

 1. Využití statistických metod v obchodování s akciovými deriváty
 2. Předpovědi bodů zvratu ve finančních časových řadách
 3. Aplikace simulačních metod při řešení stochastických úloh


Témata specializace Stategický management

Mezinárodní management

 1. Nová ekonomie světové politiky
 2. Internacionalizace podnikání
 3. Konkurenceschopnost zemí a regionů
 4. Role a organizace nadnárodních společností
 5. Kulturní specifika různých národů a vliv na globální ekonomické vztahy
 6. Ekologické aspekty globalizace
 7. Teorie udržitelného rozvoje
 8. Globální měnové systémy
 9. Moc a polarizace moci globálního věku
 10. Nová ekonomická centra moci

Projektový management

 1. Projekt inovace produktu podniku
 2. Projekt racionalizace marketingového řízení podniku
 3. Projekt racionalizace finančního řízení podniku
 4. Projekt racionalizace výrobního/provozního řízení podniku
 5. Projekt racionalizace logistiky v podniku
 6. Projekt implementace metody Poka Yoke do podniku
 7. Projekt implementace systému Kaizen do podniku
 8. Projekt implementace systému Toyota Production do podniku
 9. Projekt implementace systému Úplné řízení údržby (TPM) do podniku
 10. Projekt implementace systému Six Sigma do podniku

Systémy kvality

 1. Analýza plnění požadavků normy ISO 9001 ve zvolené organizaci
 2. Příručka kvality pro vybranou organizaci
 3. Zlepšování kvality (produktů/procesů) v systémech managementu za využití vhodných nástrojů a metod
 4. Analýza rizik v systémech mangementu kvality ve zvolené organizaci
 5. Hodnocení kvality vybrané komoditní skupiny na trhu ČR

Provozní management

 1. Tvorba metodiky pro prognózování poptávky v podniku
 2. Tvorba metodiky pro řízení zakázky v podniku
 3. Tvorba metodiky pro řízení zásob v podniku
 4. Tvorba metodiky pro strategické řízení podniku
 5. Tvorba metodiky pro plánování výroby v podniku
 6. Racionalizace řízení údržby v podniku
 7. Racionalizace řízení zásob v podniku
 8. Racionalizace materiálového toku v podniku
 9. Racionalizace kapacitního plánování v podniku
 10. Racionalizace lhůtového rozvrhování v podniku

Management lidských zdrojů

 1. Analýza strategického řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku
 2. Analýza systému hodnocení ve vybraném podniku
 3. Analýza procesu plánování a zajištění lidských zdrojů ve vybraném podniku
 4. Analýza spokojenosti zaměstnanců s řízením lidských zdrojů ve vybraném podniku
 5. Specifika řízení lidských zdrojů ve vybraném mezinárodním podniku
 6. Motivace zaměstnanců jako významný faktor naplnění strategie rozvoje vybraného podniku
 7. Vliv motivace pracovníků na zvyšování výkonnosti podniku
 8. Kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců a manažerů jako konkurenční výhoda podniku
 9. Vzdělávání zaměstnanců v kontextu rozvoje znalostního potenciálu podniku
 10. Hodnocení efektivnosti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a manažerů ve vybraném podniku