Charakteristika smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu

Smlouva je uzavírána v souladu se zákonem o vysokých školách, registrovanými Vnitřními předpisy SVŠES podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Je založena na oboustranných právech a povinnostech smluvních stran.

Je uzavírána na standardní dobu studia. Studující mohou po splnění stanovených požadavků požádat rektorku SVŠES o individuální studium, které se realizuje podle dohodnutého studijního plánu, jehož cílem je vytvoření optimálních podmínek pro dosažení vzdělání.

SVŠES se ve smlouvě zavazuje, že studium bude realizovat v souladu s udělenou akreditací, Vnitřními předpisy SVŠES a rozhodnutími rektorky. Studující se zavazuje, že se bude řídit Vnitřními předpisy SVŠES, rozhodnutími rektorky a obsahem imatrikulačního slibu. Ke studiu bude přistupovat zodpovědně tak, aby studijní program naplnil a dosáhl cíleného vzdělání. SVŠES je na základě uděleného státního souhlasu zmocněna absolventům udělit titul „bakalář".

Studium na SVŠES se poskytuje za úplatu. Vztah mezi studentem a SVŠES je soukromoprávní, řídí se uzavřenou smlouvou. Školné je výrazem tohoto vztahu. Poprvé se hradí před podpisem smlouvy složenkou, bankovním převodem nebo v hotovosti při podpisu smlouvy. V dalších semestrech se hradí stejným způsobem vždy v lednu a v červnu, pokud se studující nedohodne se školou jinak. Pokud se studující dostane mimořádně do finanční tísně může mu SVŠES na odůvodněnou písemnou žádost platbu odložit až o 6 týdnů, nebo rozložit na tři splátky. SVŠES může upravit výši školného podle míry inflace

SVŠES se zavazuje, že umožní studujícímu případné opakování ročníku za předpokladu, že studovaný studijní obor a specializace budou otevřeny. Jestliže nebude otevřen, v případě zájmu studujícího a po vykonání rozdílových zkoušek umožní opakování v jiné specializaci.

Uzavření smlouvy je současně zápisem do studia. Uzavřená smlouva je platná ode dne podpisu oběma smluvními stranami.