Informácie pre uchádzačov zo Slovenska

Podmienky prijatia na štúdium

Pre bakalárske odbory Management organizácií, Medzinárodná ekonomika a právo v podnikaní a Účtovníctvo:

 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • študenti predkladajú overené fotokópie maturitného vysvedčenia a vysvedčenia z jednotlivých ročníkov, alebo ich originály na overenie školou
 • uhradený poplatok 500 Kč za podanie prihlášky
  Adresa banky: Komerční banka, a. s., U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
  Číslo účtu: 3640180277/0100
  IBAN: CZ5401000000003640180277
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Dalšie informácie

 • od študentov zo Slovenska sa nevyžaduje nostrifikácia ani úradný preklad dokladov o vzdelaní, ich vzdelanie je uznané automaticky
 • bakalársku a diplomovú prácu môžu odovzdať v češtine, alebo v slovenčine
 • študenti môžu v rámci programu Erasmus vycestovať na študijný či pracovný pobyt do zahraničia
 • odbornú prax, ktorá je súčasťou štúdia, môžu študenti absolvovať aj v zahraničí, teda aj na Slovensku (neplatí to pre študentov, ktorí sú na našej škole v rámci programu Erasmus)
 • škola nemá vlastné ubytovacie kapacity, môžeme však uchádzačov oboznámiť s aktuálnymi ponukami pre študentov našej školy

Rozdiely v požiadavkách na uchádzačov zo Slovenska a študentov z ostatných krajín:


 
Slovenský študent
Študent z inej cudzej krajiny
Nostrifikácia dokladov o vzdelaní
Nie
Áno
Úradný preklad dokladov o vzdelaní
Nie
Áno
Možnosť štúdia češtiny ako druhého cudzieho jazyka
Nie
Áno
Možnosť napísať bakalársku a diplomovú prácu v rodnom jazyku
Áno
Nie

Těšíme se na Vaši návštěvu