Školné v navazujícím magisterském studiu

 

Studium na SVŠES se poskytuje za úplatu. Vztah mezi studentem a SVŠES je soukromoprávním vztahem, který se řídí touto smlouvou ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

V akademickém roce 2017/2018 zůstává školné nezměněno a činí 28.500,- Kč za semestr. 

  • Školné se hradí hotově, složenkou, nebo bankovním převodem, a to za celý semestr. 
  • Školné za první semestr se hradí při podpisu smlouvy. 
  • Školné na každý další semestr se hradí vždy od 1. do 31. ledna a od 1. do 30. června každého akademického roku ve výši upřesněné a zveřejněné na Úřední desce.
  • Dostane-li se studující mimořádně do finanční tísně, může mu SVŠES na odůvodněnou písemnou žádost platbu odložit až o 6 týdnů, nebo rozložit na tři splátky, přičemž 1/3 školného uhradí studující ve standradním termínu.