Účast Soukromé vysoké školy ekonomických studií v programu EU Erasmus+

Soukromá vysoká škola ekonomických studií je aktivním účastníkem mezinárodního programu ERASMUS, který je součástí evropského programu celoživotního učení. Zaměřuje se na spolupráci vysokoškolských institucí a také na spolupráci těchto institucí s podniky.

V červnu 2007 Evropská komise schválila naši žádost o Erasmus University Charter (EUC). Erasmus University Charter je listina, kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus. Její přidělení je podmíněno schválením žádosti o EUC.

Erasmus University Charter je dvojího typu: klasická a rozšířená. V roce 2007 jsme získali rozšířenou EUC – Extended Erasmus University Charter (224034-IC-1-2007-1-CZ-ERASMUS-EUC-1) na roky 2007 až 2014 a v roce 2014 byla schválena naše žádost o Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (224034-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE), která nám umožňuje kromě zajišťování studentských  a učitelských výměnných pobytů na evropských vysokých školách i organizaci pracovních stáží v evropských firmách. Na financování těchto pobytů získávají vyjíždějící studenti a učitelé nemalé prostředky z Evropských fondů. 

 Úplné znění Erasm us University Charter for Higher Education 2014-2020 .

Seznam škol, které obdržely Erasmus University Charter v letech 2007 až 2014, naleznete na webové stránce LIFELONG LEARNING - Erasmus U niversity Charter nebo v tomto do k umentu.

 Seznam škol, které obdržely Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 

Seznam škol, se kterými máme uzavřeny vzájemné dohody

Informační příručka ECTS (v angličtině)