Ing. Jana Stašová, PhD.

Ing. Jana Stašová, PhD., působí jako odborná asistentka na Katedře financií a účtovníctva Ekonomické fakulty University Mateja Bela v Banské Bystrici

Následují zkrácené informace, které nám o sobě poskytla.

 

 

 

Pedagogická činnosť – profil

 1. výučba predmetov v rámci študijných programov EF UMB:
  1. bakalársky stupeň štúdia Financie, bankovníctvo a investovanie: Finančné vykazovanie a bilancovanie, Účtovníctvo (IFRS) 1 a Účtovníctvo (IFRS), Účtovníctvo na PC, Účtovníctvo – postupy účtovania v SR
  2. bakalársky stupeň štúdia Ekonomika a manažment podniku: Účtovníctvo 1 a Účtovníctvo 2
 2. výučba predmetov v rámci študijných programov EF UMB inžiniersky stupeň štúdia:
  Účtovníctvo bánk, Konsolidovaná účtovná závierka
 3. lektorská činnosť:
  V rámci realizácie projektu „Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy – prínos pre celú spoločnosť“ realizovaného pre Daňové riaditeľstvo SR vedenie školení „Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie IFRS“

Vedecko-výskumná činnosť – profil

 1. Člen riešiteľského kolektívu v rámci projektu VEGA 1/0229/09 "Analýza vybraných otázok finančného a bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie"
 2. Člen riešiteľského kolektívu v rámci projektu VEGA 1-0967-11 "Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku"
 3. vedenie diplomových prác a bakalárskych prác – Vykazovanie, bilancovanie a využívanie účtovných informácií
 4. Členstvo vo významných výboroch a organizáciách:
  Podpredseda Správnej rady Občianskeho združenia Financ

přednáška

Foto z přednášky na naší škole