Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

  • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
  • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
  • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

02.11.2017 09:40

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR.

Těšíme se na Vaši účast

01.11.2017 09:03

Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES.

Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a prezentace nejlepších prací.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Řád celoživotního vzdělávání Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Řád celoživotního vzdělávání Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o., upravuje v souladu s článkem 29 Statutu Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon o VŠ”) bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Soukromé vysoké škole ekonomických studií, s. r. o. (dále jen „SVŠES“).

Čl. 2
Základní ustanovení

(1) Celoživotním vzděláváním se rozumí takové vzdělávání, které doplňuje a rozšiřuje kvalifikaci jeho účastníků. Je přístupné širokému okruhu zájemců a je orientované na výkon povolání nebo uspokojení zájmů.

(2) Celoživotní vzdělávání lze poskytovat jak v rámci akreditovaných studijních programů, tak i mimo tento rámec.

(3) Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o VŠ.

(4) Evidenci účastníků programů celoživotního vzdělávání vede studijní oddělení SVŠES.

Čl. 3
Programy celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání na SVŠES jsou:
a) Univerzita třetího věku,
b) studium v rámci akreditovaných studijních programů,
c) studium mimo rámec akreditovaných studijních programů,
d) vzdělávání zaměstnanců SVŠES.

Čl. 4
Univerzita třetího věku

(1) Pro přijetí ke studiu v programu Univerzity třetího věku se nepřihlíží k předchozímu vzdělání uchazeče.

(2) Rektor schvaluje programy Univerzity třetího věku na návrh vedoucích jednotlivých kateder pro každý akademický rok a jmenuje garanta pro každý kurz.

(3) Garant kurzu:
a) projednává a sestavuje plán kurzu s vedoucími kateder,
b) zajišťuje nábor uchazečů, jejich výběr a evidenci účastníků kurzu,
c) v každém semestru předává rektorovi hodnocení probíhajícího kurzu,
d) organizuje předání osvědčení absolventům kurzu.

(4) O absolvování kurzu je účastníkovi vydáno SVŠES osvědčení.

(5) Na osvědčení je uvedeno jméno účastníka, název a délka absolvovaného kurzu a datum jeho vystavení. Osvědčení podepisuje garant kurzu a rektor SVŠES a označuje se razítkem SVŠES.

(6) Kurzy Univerzity třetího věku jsou poskytovány za úplatu. Výši úplaty stanoví rektor a jsou zveřejněny vždy před zahájením akademického roku na úřední desce SVŠES a Internetu.

Čl. 5
Studium v rámci akreditovaných studijních programů.

(1) Studium je určeno k doplnění vědomostí absolventů středních, vyšších odborných a vysokých škol.

(2) Zaměření a skladbu kurzu navrhují vedoucí kateder a schvaluje rektor. Vedení kurzu zabezpečuje příslušná katedra.

(3) Výsledky studia jsou ověřovány a klasifikovány podle Studijního a zkušebního řádu SVŠES a zapisovány do výkazu o studiu v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

(4) Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v rámci akreditovaného studijního programu, pokud se stanou studenty akreditovaného studijního programu podle článku 17 Statutu SVŠES, může SVŠES uznat klasifikaci a kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání. Kredity lze uznat až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

(5) Vedoucí kurzu:
a) zajišťuje nábor uchazečů, jejich výběr a evidenci,
b) v každém semestru předává rektorovi hodnocení probíhajícího kurzu,
c) ve spolupráci se studijním oddělením organizuje předání osvědčení úspěšným účastníkům.

(6) O ukončení studia vydá SVŠES účastníkovi osvědčení o absolvování kurzu. Osvědčení obsahuje jméno účastníka, seznam absolvovaných předmětů a délku studia jednotlivých předmětů a stupeň hodnocení. Osvědčení podepisuje rektor SVŠES a vedoucí kurzu a označuje se razítkem SVŠES.

(7) Studium je poskytováno za úplatu. Výši úplaty stanoví rektor a před zahájením ji zveřejní na úřední desce SVŠES a Internetu vždy před zahájením kurzu.

Čl. 6
Studium mimo rámec akreditovaných studijních programů,

(1) Studium je určeno k doplnění vědomostí uchazečů podle jejich zájmu. Požadavek na předchozí vzdělání účastníků kurzu je určen individuálně pro jednotlivé kurzy.

(2) Zaměření a skladbu kurzu navrhují vedoucí kateder a schvaluje rektor. Vedení kurzu zabezpečuje příslušná katedra. Součástí návrhu kurzu je také stanovení požadavku na předchozí vzdělání, způsob ověřování znalostí a forma ukončení.

(3) Vedoucí kurzu:
            a) zajišťuje nábor uchazečů, jejich výběr a evidenci,
            b) po ukončení kurzu předává rektorovi hodnocení,
            c) ve spolupráci se studijním oddělením organizuje předání osvědčení úspěšným účastníkům.

(4) O ukončení studia vydá SVŠES účastníkovi osvědčení o absolvování kurzu. Osvědčení obsahuje vždy jméno účastníka, další obsah je stanoven v návrhu kurzu předloženého katedrou. Osvědčení podepisuje vedoucí kurzu a rektor SVŠES a označuje se razítkem SVŠES.

(5) Studium je poskytováno za úplatu. Výši úplaty stanoví rektor a před zahájením je zveřejněna na úřední desce SVŠES a Internetu.

Čl. 7
Vzdělávání zaměstnanců SVŠES

(1) Cílem vzdělávání zaměstnanců SVŠES je zvýšení jejich odborné a společenské úrovně.

(2) Jazykové a ICT vzdělávání je zaměřeno na
a) zvyšování úrovně znalosti cizích jazyků akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců SVŠES,
b) zvyšování schopností a dovedností při využívání prostředků výpočetní a komunikační techniky.

(3) Vzdělávání akademických pracovníků a dalších zaměstnanců je zaměřeno na
a) zvýšení efektivity jejich práce,
b) zvyšování kvality a aktualizace odborných znalostí,
c) zvyšování odborné kvalifikace (dosažení vyššího kvalifikačního stupně).

(4) Vzdělávání podle odstavců 2 a 3 uskutečňuje SVŠES, případně i ve spolupráci s jinými vzdělávacími institucemi.

(5) Na vzdělávání uvedené v odstavci 2 a 3 uskutečňované SVŠES se vztahuje článek 6 tohoto řádu.

Čl. 8
Závěrečné ustanovení

(1) Zrušuje se Řád celoživotního vzdělávání SVŠES registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 13 244/2007 – 30 dne 2. května 2007.

(2) Tento Řád celoživotního vzdělávání SVŠES nabývá platnosti podle § 36 odst. 1 a § 41 odst. 2 zákona o VŠ dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Ing. Lucie Marková, v. r.
rektorka