Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

  • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
  • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
  • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

02.11.2017 09:40

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR.

Těšíme se na Vaši účast

01.11.2017 09:03

Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES.

Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a prezentace nejlepších prací.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
 

Statut Soukromé vysoké školy ekonomických studií

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

Čl. 1
Základní ustanovení

(1) Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. (dále jen ”SVŠES”) je podle § 2 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon o VŠ”) soukromou vysokou školou neuniverzitní.

(2) Sídlem SVŠES je Praha 8-Libeň, Lindnerova 575/1, PSČ 180 00.

(3) SVŠES byla založena společenskou smlouvou podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů jako společnost s ručením omezeným.

(4) Statutárními orgány SVŠES jsou:
a) jednatel – rektor,
b) dva jednatelé.

(5) Používaná zkratka Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o., je SVŠES.

(6) Název SVŠES v jazyce:
anglickém: Private University College of Economic Studies, Ltd. (ve zkratce „PUCES“),
německém: Private Hochschule für ökonomische Studien, GmbH (ve zkratce „PHÖS“),
francouzském: Institut des Etudes Economiques Privé, s. r. l. (ve zkratce „IEEP“),
španělském: Institoto Privado de Sciencias Economicas, s. r. l. (ve zkratce „IPSE“).

Čl. 2
Postavení SVŠES

(1) SVŠES je právnickou osobou, společností s ručením omezeným. V právních vztazích vystupuje svým jménem.

(2) SVŠES poskytuje vysokoškolské vzdělání v akreditovaných studijních programech a v souvislosti s tím vykonává výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a dále uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání.

(3) Je soukromou vysokou školou a nemá právní předchůdce. Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola byl udělen 21. srpna 2000 rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj.: 25 027/2000-30. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 21. srpna 2000.

(4) Vznik SVŠES, její činnost, případně zánik se řídí právním řádem České republiky.

Čl. 3
Akademická obec SVŠES

Akademičtí pracovníci a studenti SVŠES tvoří akademickou obec SVŠES.

Čl. 4
Akademické svobody a akademická práva

(1) Na SVŠES se zaručují tyto akademické svobody a tato akademická práva:
a) svoboda vědy, výzkumu, tvůrčí činnosti a zveřejňování jejich výsledků,
b) svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, k vývojovým a tvůrčím přístupům,
c) právo učit se zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci akreditovaných studijních programů a svobodu vyjadřovat vlastní odborné názory,
d )právo studentů zúčastnit se volbou a vlastní činností v Akademickém studentském senátu SVŠES,
e) právo akademických pracovníků účastnit se činnosti Akademické rady SVŠES,
f) právo používat akademické insignie a konat akademické obřady.

(2) Na SVŠES je nepřípustné zakládat a organizovat činnost politických stran a politických hnutí.


ČÁST DRUHÁ

Orgány SVŠES
Čl. 5

Samosprávné akademické orgány a další orgány SVŠES

(1) Samosprávnými akademickými orgány SVŠES jsou:
a) rektor,
b) kolegium rektora,
c) akademická rada,
d) akademický studentský senát,
e) disciplinární komise.

(2) Dalšími orgány SVŠES jsou:
a) valná hromada,
b) vedení SVŠES,
c) kvestor.

Čl. 6
Rektor

(1) V čele SVŠES je rektor, který jedná a rozhoduje ve věcech SVŠES.

(2) Rektora jmenuje a odvolává valná hromada. Funkční období rektora je čtyřleté. Počet období pro výkon funkce rektora není tímto Statutem omezen.

(3) Rektora zastupují v jím stanoveném rozsahu prorektoři pro oblast pedagogické činnosti a oblast vnějších vztahů a tvůrčí činnosti. Prorektory jmenuje a odvolává na návrh rektora valná hromada. Funkční období prorektora je čtyřleté, počet období pro výkon funkce prorektora není tímto Statutem omezen.

(4) Prorektoři se vzájemně zastupují podle rozhodnutí rektora. V nepřítomnosti zastupuje rektora v plném rozsahu prorektor stanovený rektorem.

Čl. 7
Vedení SVŠES

(1) Členy vedení SVŠES jsou rektor, prorektoři, kvestor a vedoucí oddělení pro vnější vztahy.

(2) Vedení zasedá podle potřeby z iniciativy rektora nebo dalších členů vedení. O nutnosti pořídit zápis z jednání rozhodne rektor.

Čl. 8
Kolegium rektora

(1) Kolegium rektora (dále jen „kolegium“) je poradním orgánem rektora. Členy kolegia jsou prorektoři, vedoucí kateder, kvestor a vedoucí oddělení pro vnější vztahy.

(2) Na jednání kolegia mohou být se souhlasem rektora přizvány další osoby.

(3) Kolegium se schází pravidelně jedenkrát měsíčně, projednává všechny otázky spojené s činností SVŠES. Rozsah a obsah jednání stanoví rektor.

(4) Pro jednání kolegia není zpracován jednací řád. Z každého jednání se pořizuje zápis, který je uložen v sekretariátu rektora a současně zveřejněn na intranetu SVŠES v části pro akademické pracovníky.

Čl. 9
Akademická rada SVŠES

(1) Členy Akademické rady SVŠES (dále jen "akademická rada") jmenuje a odvolává rektor. Akademická rada má 14 až 18 členů včetně rektora.

(2) Členy akademické rady jsou významní představitelé oborů, v nichž SVŠES uskutečňuje vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a představitelé institucí s regionální, celostátní či mezinárodní působností. Nejméně 6 členů jsou jiné osoby než členové akademické obce této školy.

(3) Členové akademické rady jsou jmenováni na dobu nejvýše pěti let. Počet období pro výkon funkce člena akademické rady není tímto Statutem omezen

(4) Členství v akademické radě je nezastupitelné.

(5) Předsedou akademické rady je rektor.

(6) Akademická rada může podle významu a obsahu programu jednání přizvat zástupce akademického studentského senátu.

(7) Rektor může jmenovat tajemníka akademické rady z řad akademických pracovníků SVŠES.

Čl. 10

(1) Jednání akademické rady se řídí Jednacím řádem Akademické rady SVŠES, který je vnitřním předpisem SVŠES.

(2) Akademická rada:
a) projednává, aktualizuje a schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠES,
b) schvaluje návrhy studijních programů předkládaných Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ”ministerstvo”) k akreditaci,
c) schvaluje předkládané změny akreditovaných studijních programů a projednává důvody, které vedou k podání žádosti o prodloužení akreditace ministerstvu,
d) schvaluje vnitřní předpisy SVŠES a jejich změny,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech,
f) schvaluje hodnocení SVŠES předložené rektorem,
g) schvaluje výroční zprávu o činnosti SVŠES,
h) projednává výroční zprávu o hospodaření SVŠES s prostředky z veřejných rozpočtů,
i) projednává organizační zajištění a úroveň tvůrčího zapojení studentů do výzkumných, vývojových a rozvojových programů spolupracujících organizací,
j) hodnotí úroveň materiálně-technického zabezpečení studijních programů,
k) hodnotí činnost Interní grantové agentury,
l) projednává a schvaluje programy celoživotního vzdělávání,
m) vyjadřuje se k otázkám, které předloží rektor SVŠES.

(3) Akademická rada se schází nejméně dvakrát ročně.

Čl. 11
Akademický studentský senát SVŠES

(1) Akademický studentský senát (dále jen „ASS“) je samosprávným orgánem studentů. Nemá rozhodovací pravomoc, je partnerem pro jednání s rektorem ve věcech vzdělávání, výzkumu, vývoje a další tvůrčí činnosti, tvorbě a inovaci vzdělávacích programů.

(2) ASS má šest členů volených z řad studentů, členů akademické obce SVŠES. V ASS mají zastoupení jak studenti bakalářského, tak i navazujícího magisterského studia. Funkčním označením zvoleného kandidáta je „člen ASS“ s případným uvedením konkrétní funkce, do níž je zvolen.

(3) Funkční období jednotlivých členů ASS je nejvýše tříleté.

(4) Zasedání ASS jsou přístupná všem členům akademické obce. Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor má právo vystoupit na zasedání ASS kdykoliv o to požádá.

(5) ASS může pozvat na své zasedání zástupce Akademické rady.

(6) Jednání ASS, volba členů a předsedy se řídí Jednacím řádem Akademického studentského senátu SVŠES, který je vnitřním předpisem SVŠES.

(7) ASS má právo se vyjadřovat:
a) k vnitřním předpisům SVŠES,
b) k návrhům studijních programů předkládaných k akreditaci ministerstvu,
c) k výroční zprávě o činnosti SVŠES,
d) k organizaci a úrovni odborné praxe a může předkládat návrhy vedoucí ke zvýšení její účinnosti a efektivnosti,
e) k dlouhodobému záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠES a předkládat návrhy k němu,
f) k návrhům na ocenění studentů v souladu se čl. 39 Statutu SVŠES a Řádu pro udělování ocenění SVŠES.

(8) ASS dále:
a) projednává ze své iniciativy nebo na návrh rektora studijní výsledky studentů a upozorňuje na příčiny zjištěného stavu,
b) navrhuje rektorovi SVŠES studenty na jmenování za členy disciplinární komise a za členy studentské sekce Rady vysokých škol,
c) navrhuje studenty za členy oponentních komisí pro hodnocení úrovně prací v rámci tvůrčí činnosti,
d) projednává návrhy a podněty podle požadavků Akademické rady SVŠES nebo rektora SVŠES.

(9) Předseda ASS je povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání senátu, bude-li o to rektorem požádán.

Čl. 12

     Pokud
a) řádně zvolený ASS po dobu jednoho roku neplní své povinnosti vyplývající z člán ku 11 tohoto Statutu a z Jednacího řádu Akademického studentského senátu SVŠES,
b) projednává bez předchozí dohody záležitosti, které svým důsledkem zasahují do práv rektora a zřizovatelů,
c) nedodržuje pravidla pro svou činnost a svými požadavky ohrožuje naplnění akreditovaných studijních programů, principy soukromého vlastnictví,

má rektor právo ASS písemně upozornit, upozornění projednat v Akademické radě a usilovat o nápravu. Pokud k nápravě nedojde, má rektor právo ukončit členství v ASS současným členům a vyhlásit nové volby.

Čl. 13

Disciplinární komise SVŠES

(1) Předsedu a členy disciplinární komise SVŠES (dále jen „disciplinární komise“) jmenuje a odvolává rektor z řad členů akademické obce.

(2) Disciplinární komise má 4 členy, z nichž polovinu tvoří studenti.

(3) Funkční období disciplinární komise je nejvýše tříleté.

(4) Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů SVŠES.

(5) Disciplinární komise se řídí Disciplinárním řádem pro studenty SVŠES, který je vnitřním předpisem SVŠES.

Čl. 14

Valná hromada

(1) Valná hromada vykonává práva a povinnosti podle § 167 – 193 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb
.

(2) Valná hromada dále:
a) jmenuje a odvolává rektora,
b) na návrh rektora jmenuje a odvolává prorektory,
c) uděluje souhlas ke jmenování a odvolání kvestora,
d) projednává zřízení a zrušení organizačních útvarů SVŠES.

Čl. 15

Kvestor

(1) Kvestor odpovídá rektorovi školy za řádné hospodaření s prostředky, které jsou rozpočtem školy určeny pro zabezpečení vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti a rozvoj SVŠES a za řádné vyúčtování a plnění povinností vůči státním orgánům, které mu na úseku hospodaření ukládají zákony ČR.

(2) Kvestor předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření SVŠES ve struktuře schválené valnou hromadou.

(3) Kvestora jmenuje a odvolává rektor po souhlasu valné hromady.


ČÁST TŘETÍ 

Organizace SVŠES

Čl. 16
Organizační struktura SVŠES

(1) Organizační struktura odpovídá záměrům a potřebám managementu SVŠES.

(2) Změny v organizační struktuře SVŠES schvaluje na návrh rektora valná hromada společnosti. Po schválení jsou změny zveřejněny na úřední desce SVŠES.

(3) Současná organizace:
1. Katedry:
a) katedra managementu a marketingu,
b) katedra účetnictví a financí,
c) katedra práva,
d) katedra matematiky a informačních technologií,
e) katedra jazyků a společenských věd,

2. Informační centrum – zahrnuje knihovnu a studovny,
3. Oddělení kvestora
4. Studijní oddělení
5. Oddělení pro vnější vztahy
6. Oddělení Informačních a komunikačních technologií
7. Účelové součásti SVŠES:
a) Interní grantová agentura,
b) Ekonomické výzkumné a grantové centrum,
c) Vzdělávací klastr,
d) Krizové centrum,
e) Centrum celoživotního vzdělávání,
f) Vydavatelství SVŠES,
g) Oddělení mezinárodní mobility,
h) Centrum mimoškolních aktivit.

(4) Vzájemné vztahy organizačních útvarů jsou uvedeny v p řílo ze č. 1 Statutu SVŠES. Vztahy a kompetence organizačních útvarů upravuje Organizační řád SVŠES.

(5) Katedry řídí vedoucí kateder, které jmenuje rektor.

(6) Ostatní útvary uváděné v odstavci 3 řídí určení vedoucí, které jmenuje rektor.

(7) Prorektor pro pedagogickou činnost může v případě potřeby jmenovat vedoucí učitele ročníku.


ČÁST ČTVRTÁ

Studium

Čl. 17
Studium na SVŠES

(1) SVŠES uskutečňuje akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy.

(2) Studium ve studijních programech se uskutečňuje formou prezenční a kombinovanou.

(3) Na žádost studenta lze povolit individuální studijní plán. Podrobnosti upravuje Studijní a zkušební řád SVŠES.

(4) Podrobnosti o studiu včetně práv a povinností studentů stanoví Studijní a  zkušební řád SVŠES, který je vnitřním předpisem SVŠES.

(5) Podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů, ukládání sankcí za tyto přestupky, disciplinárním řízení včetně přezkumného řízení upravuje Disciplinární řád pro studenty SVŠES, který je vnitřním předpisem SVŠES.

Čl. 18
Bakalářské studium

(1) Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky nezbytné k samostatné tvůrčí práci.

(2) Standardní doba bakalářského studia je tříletá.

(3) Studium v bakalářském studiu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Obsah státní závěrečné zkoušky je uveden ve studijním programu podle studijních oborů. Absolventům studia v bakalářském studijním programu se uděluje akademický titul „bakalář“, ve zkratce „Bc.“ uváděný před jménem.

Čl. 19
Navazující magisterské studium

(1) Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.

(2) Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program. Standardní doba navazujícího magisterského studia je dvouletá v prezenční i kombinované formě.

(3) Studium v navazujícím magisterském studiu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Obsah státní závěrečné zkoušky je uveden ve studijním programu podle studijních oborů a zaměření. Absolventům studia v navazujícím magisterském studijním programu se uděluje akademický titul „inženýr“, ve zkratce „Ing.“ uváděný před jménem.

Čl. 20
Zveřejňování závěrečných prací

(1) SVŠES nevýdělečně zveřejňuje bakalářské a diplomové práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací v Informačním centru SVŠES.

(2) Bakalářské a diplomové práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v Informačním centru SVŠES nebo v jiném místě určeném rozhodnutím rektora. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

(3) Odevzdáním bakalářské nebo diplomové práce autor souhlasí se zveřejněním své práce, bez ohledu na výsledek obhajoby.

(4) Zájemce o nahlédnutí do bakalářské nebo diplomové práce je povinen prokázat svou totožnost, uvést místo bydliště a uhradit nezbytně nutné náklady vzniklé SVŠES s tímto nahlédnutím. Ustanovení tohoto odstavce se netýká členů akademické obce SVŠES.

Čl. 21
Přijímání ke studiu v bakalářských studijních programech

(1) Základní podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání.

(2) Ke studiu na SVŠES může být uchazeč přijat na základě:
a) pohovoru,
b) písemné (ústní) zkoušky,
c) individuálně stanovených podmínek dle odstavce 3.

(3) Absolventi a studenti vysokých škol mohou být přijati na základě rektorem individuálně stanovených podmínek do vyššího ročníku studia. Přihlášku podávají na předepsaném formuláři doplněném o doklady potvrzující výsledky dosavadního studia na vysoké škole (výkaz o studiu, vysokoškolský diplom, dodatek k diplomu). Rektor po posouzení přihlášky stanoví individuální podmínky s přihlédnutím k článku 9 Studijního a zkušebního řádu SVŠES a rozhodne o přijetí a uznání kreditů.

(4) Podmínky k přijetí podle odstavce 3 stanoví po schválení akademickou radou rektor vždy pro příslušný akademický rok. Současně stanoví nejvyšší počet přijímaných studentů do studijních oborů. Tyto informace a informace stanovené v § 49 odst. 5 zákona o VŠ se zveřejňují na úřední desce SVŠES.

Čl. 22
Přijímání ke studiu absolventů a studentů vyšších odborných škol

(1) Na přijímání absolventů a studentů vyšších odborných škol (dále jen „absolvent a student VOŠ“) do bakalářských studijních programů se vztahují obecně platné podmínky citované v čl. 24 tohoto Statutu.

(2) SVŠES může přijmout ke studiu:
a) absolventy a studenty VOŠ odlišných oborů do prvního ročníku bakalářského studijního programu jako ostatní uchazeče, mohou však požádat o uznání klasifikace shodných předmětů podle podmínek uvedených v odstavci 3 tohoto článku,
b) absolventy VOŠ stejných nebo podobných oborů do druhého ročníku bakalářského studijního programu s upraveným studijním plánem (stanoveným porovnáním obsahu, rozsahu a studijní zátěže absolvovaného vzdělávacího programu nebo jeho části s oborem, do kterého se hlásí) za předpokladu, že dosažený počet kreditů přiznaných SVŠES za uznané předměty dosáhne alespoň 70 % z celkového počtu kreditů stanovených za jeden ročník. Předměty, které nebyly uznány, jsou předmětem úpravy studijního plánu.

(3) Uznávání klasifikace jednotlivých předmětů absolventů a studentů VOŠ odlišných oborů přijímaných do prvního ročníku je možné v případě, že od dosažení klasifikace předmětu neuplynula delší doba než tři roky a byly hodnoceny stupněm „výborně“ nebo „velmi dobře“.

(4) Všem uznaným předmětům jsou přiděleny kredity podle kreditního systému SVŠES.

Čl. 23
Přijímání ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu

(1) Podmínkou přijetí ke studiu v  magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářské studium, je ukončené studium v kterémkoliv typu studijního programu na VŠ.

(2) Přihlášku podávají uchazeči na předepsaném formuláři doplněném o ověřené kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu. Pokud tyto doklady vydala SVŠES, ověří kopii studijní oddělení SVŠES.

(3) Ke studiu na SVŠES
a) jsou uchazeči z řad absolventů SVŠES přijímáni bez přijímací zkoušky,
b) jsou absolventi ostatních vysokých škol přijímáni na základě přijímací zkoušky nebo pohovoru.

(4) Podmínky k přijetí podle odst. 3 písm. b) stanoví po schválení akademickou radou rektor vždy pro příslušný akademický rok. Současně stanoví nejvyšší počet přijímaných studentů do studijních oborů. Tyto informace a informace stanovené v § 49 odst. 5 zákona o VŠ se zveřejňují na úřední desce SVŠES.

Čl. 24
Přijímací řízení

(1) Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu spolu s dokladem o uhrazení stanoveného poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

(2) Přihláška se podává na předepsaném formuláři doplněném o přílohy, jejichž obsah, formu a další náležitosti stanoví rektor. Formulář i přílohy tvoří nedílný celek, který je součástí spisu o přijímacím řízení.

(3) K zajištění průběhu přijímacího řízení a hodnocení úspěšnosti uchazečů jmenuje rektor pro každý akademický rok přijímací komisi.

(4) Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení a musí být doručeno uchazeči do vlastních rukou. Pro doručování tohoto rozhodnutí do vlastních rukou se přiměřeně použijí ustanovení článku 31 tohoto Statutu.

(5) Uchazeč má právo požádat rektora SVŠES o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od jeho doručení. Žádost o přezkoumání adresuje rektorovi.

(6) Rektor může změnit rozhodnutí, zejména bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo s vnitřním předpisem SVŠES. Uchazeč musí být s výsledkem přezkoumání rozhodnutí vyrozuměn do 30 dnů od doručení jeho žádosti SVŠES.

(7) Uchazeč má právo v souladu s § 50 odst. 6 zákona o VŠ nahlédnout do 15 dnů od doručení rozhodnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

(8) Pod pojmem "nahlédnout" se rozumí pročítat tyto materiály a pořizovat si z nich výpisky, pod pojmem "materiály" se rozumí veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky, dále texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání, písemné hodnocení uchazeče včetně hodnocení všech forem zkoušky, zápis o přijímací zkoušce či pohovoru, pořadník.

(9) Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách SVŠES za přítomnosti rektorem pověřeného zaměstnance.

(10) Uchazeči, který obdržel pravomocné rozhodnutí o přijetí, je navržen termín k uzavření smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu.

(11) Uchazeč, který uzavře smlouvu o poskytnutí vzdělání za úplatu, je současně zapsán ke studiu a stává se studentem podle § 61 odst. /1) zákona o VŠ studentem.

(12) Vnitřní předpis aplikuje zákon o VŠ jako jednostranný právní akt směřující vůči účastníkům, tj. vůči SVŠES a studentům. Smlouva o poskytnutí vzdělání za úplatu je dvoustranný právní akt upravující vzájemné vztahy, zejména ekonomické povahy, mezi SVŠES a studentem po dobu studia.

(13) Smlouva o poskytnutí vzdělání za úplatu se uzavírá podle § 1746 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Uzavírá se na dobu určitou (zpravidla na standardní dobu studia). Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnou formou (dodatkem) na základě povoleného přerušení studia, opakování ročníku, změny studijního oboru nebo jiné dohody rektora se studentem. Smlouvu podepisuje rektor SVŠES a uchazeč. Rektor může pověřit projednáním smlouvy prorektora nebo další osoby, jejichž oprávnění je zveřejněno na úřední desce SVŠES. Uchazeč si může k uzavření smlouvy přizvat zástupce. Podpisem smlouvy je smlouva uzavřena.

(14) Do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zveřejní SVŠES v souladu s § 50 odst. 8 zákona o VŠ na úřední desce zprávu o průběhu přijímacího řízení, která obsahuje zejména počet přihlášených a přijatých studentů rozdělených podle jednotlivých forem přijímacího řízení a statistickou charakteristiku výsledků jednotlivých částí přijímací zkoušky, pokud byla konána.

Čl. 25
Podmínky studia cizinců

(1) Cizinci jsou ke studiu přijímáni:
a) za stejných podmínek jako občané České republiky podle zákona o VŠ,
b) na základě vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
c) na základě dohod o spolupráci ve smyslu § 1 písm. f) a § 6 odst. 1 písm. i) zákona o VŠ mezi SVŠES a jinou VŠ.

(2) Rektor může v případě, že má důvodné pochybnosti o schopnosti uchazeče (podle odst. 1 písm. a) tohoto článku) studovat ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce stanovit, že součástí přijímacího řízení je ověření znalosti českého jazyka.

(3) Přijímání cizinců podle odst. 1 písm. a) se řídí člán ky 21 až 24 tohoto Statutu.

Čl. 26
Změna studijního oboru

(1) Student může v průběhu prvního ročníku studia požádat o změnu studijního oboru v rámci realizovaných studijních programů. Toto ustanovení se netýká absolventů VOŠ, přijatých podle odst. 2 písm. b) čl. 22 tohoto Statutu.

(2) Žádost student podává písemně na studijní oddělení. Žádost obsahuje důvody změny a uvedení časové představy studenta o vykonání rozdílových zkoušek.

(3) Rektor o žádosti rozhodne do 30 dnů od jejího podání. V případě, že je žádosti vyhověno, provede studijní oddělení záznam do indexu a matriky studentů.

(4) V souladu s č l. 24 odst. 13 Statutu SVŠES jde o změnu uzavřené smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu. Dodatek ke smlouvě rovněž obsahuje částku odpovídající nákladům spojeným s konzultacemi a vykonáním rozdílových zkoušek. Dodatek ke smlouvě podepisuje rektor a student.

Čl. 27
Změna formy studia

 (1) Student může v průběhu studia požádat o změnu formy studia (prezenční na kombinovanou nebo kombinovanou na prezenční).

 (2) Student může v průběhu studia požádat o individuální studium, nebo studuje-li individuálně, požádat o jeho zrušení.

Čl. 28
Poplatky spojené se studiem

(1) Poplatky spojenými se studiem podle §  5  9 zákona o VŠ jsou:
a) školné na příslušný akademický rok uvedené ve smlouvě o poskytnutí vzdělání za úplatu,
b) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením na SVŠES (do 1% z celkové výše školného za rok),
c) poplatky za třetí opravný (rektorský) termín zkoušky,
d) poplatek za konání rozdílové zkoušky,
e) poplatek za opakování státní závěrečné zkoušky,
f) poplatek za konání státní závěrečné zkoušky v jiném než standardním termínu,
g) případně další poplatky, pokud tak rozhodne rektor.

(2) Výši poplatků podle odstavce 1 písm. a) a písm. b) stanoví rektor a je zveřejněna v podmínkách pro přijetí ke studiu na SVŠES podle § 49 odst. 5 zákona o VŠ.

(3) Výši poplatků podle odstavce 1 písm. c) až f) stanoví rektor ve výši skutečných nákladů vynaložených na zkoušky pro každý akademický rok a zveřejní na úřední desce SVŠES před zahájením akademického roku.

Čl. 29
Celoživotní vzdělávání

(1) V rámci své vzdělávací činnosti může SVŠES poskytovat za úplatu programy celoživotního vzdělávání.

(2) Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v rámci akreditovaného studijního programu, pokud se stanou studenty podle článku 17 Statutu SVŠES, může SVŠES uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Podmínkou uznání je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání.

(3) Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o VŠ a tohoto statutu.

(4) Podmínky pro celoživotní vzdělání a průběh celoživotního vzdělávání stanoví Řád celoživotního vzdělávání SVŠES, který je vnitřním předpisem SVŠES.


ČÁST PÁTÁ 

Studenti
Čl. 30

(1) Uchazeč se stává studentem zápisem do studia, kterému předchzí uzavření smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu.

(2) Podmínky studia, práva a povinnosti studenta SVŠES jsou obsahem Studijního a  zkušebního řádu SVŠES a dále předmětem smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu.

Čl. 31

Doručování písemností studentům do vlastních rukou

(1) Písemnosti lze studentům do vlastních rukou doručovat přímo na SVŠES pověřenými pracovníky studijního oddělení. Převzetí písemnosti student potvrdí svým podpisem. Odepření převzít písemnost má účinky doručení; o odepření musí být pořízen záznam.

(2) Nepodaří-li se písemnost doručit způsobem uvedeným v odstavci 1 do osmi dnů od jejího vyhotovení, odevzdá se k poštovní přepravě na hlášenou adresu v matrice studentů. Písemnost je doručena dnem převzetí písemnosti nebo dnem odepření písemnost převzít.

(3) Jestliže je student zastupován na základě plné moci, doručuje se pouze zástupci, a to prostřednictvím pošty. Ustanovení odst. 2 věty druhé platí obdobně.

(4) Nepodaří-li se písemnost z jakéhokoli důvodu doručit podle odstavců 2 nebo 3 nebo nesplní-li student povinnost hlásit adresu, uloží se písemnost na studijním oddělení SVŠES a současně se sdělení o tom vyvěsí na úřední desce SVŠES (náhradní doručení). Osmý den po uložení písemnosti je dnem doručení. Tohoto postupu nelze použít u rozhodnutí podle § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona o VŠ.


ČÁST ŠESTÁ
Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci

Čl. 32
Akademičtí pracovníci

(1) Základní právní normou upravující pracovněprávní vztahy zavazující jak zaměstnance, tak zaměstnavatele je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

(2) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci SVŠES, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména SVŠES.

(3) Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti a tvůrčí činnosti.

(4) Na SVŠES plní funkci učitelů akademičtí pracovníci.

(5) Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

(6) Akademickým pracovníkům SVŠES může být poskytnuto tvůrčí volno v délce až 6 měsíců jednou za 7 let, je-li to v zájmu SVŠES a nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů a finanční situace SVŠES. Podmínkou poskytnutí tvůrčího volna je rektorem schválený studijní záměr, který bude pracovník závazně plnit.

(7) Vzdělávání akademických pracovníků upravuje Řád celoživotního vzdělávání SVŠES.

Čl. 33

Výběrové řízení

(1) Pravidla výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků stanoví Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků SVŠES, který je vnitřním předpisem SVŠES.

(2) Výběrové řízení je možné konat i pro obsazování míst ostatních zaměstnanců, pokud tak rozhodne rektor.

Čl. 34
Mzda

Pravidla pro stanovení mzdy akademických i ostatních pracovníků stanoví Vnitřní mzdový předpis SVŠES, který schvaluje valná hromada SVŠES.


ČÁST SEDMÁ

Hodnocení činnosti SVŠES
Čl. 35

(1) Hodnocení činnosti SVŠES podle § 42 odst. 1 písm. d) zákona o VŠ spočívá v pravidelném hodnocení úrovně vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí práce.

(2) Systém hodnocení kvality je členěn na vnitřní a vnější. Je založen na hodnocení výuky, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti jednotlivých akademických pracovníků, práce kateder, celé vysoké školy a musí poskytovat pravdivé informace pro management SVŠES.

(3) Podklady pro vnitřní hodnocení SVŠES jsou:
a) sebehodnocení učitele,
b) hodnocení učitelů vedoucím katedry,
c) hodnocení akademických funkcionářů prorektory a rektorem SVŠES,
d) hodnocení kateder,
e) hodnocení učitelů a práce SVŠES studenty formou ankety a schránky důvěry,
f) hodnocení akreditovaných studijních programů a studijních oborů.

(4) SVŠES pro plnění svého poslání usiluje o zřetelné místo v rámci terciární sféry vzdělávání a o užitečnost jako vysoké školy. Účinným nástrojem je systém vnitřního hodnocení, otevřenost školy, objektivní výroční zprávy, dlouhodobé záměry a jejich aktualizace.

(5) Podklady pro vnější hodnocení SVŠES:
a) hodnocení SVŠES Akreditační komisí, hodnocení studijních programů a oborů předložených k akreditaci,
b) hodnocení úrovně absolventů a jejich uplatnění na trhu práce,
c) zájem uchazečů o vzdělávací programy,
d) hodnocení výsledků výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti veřejností,
e) publikační činnost akademických pracovníků,
f) výsledky podaných grantů,
g) úroveň a návštěvnost pořádaných konferencí a ostatních odborných akcí,
h) hodnocení úrovně spolupráce v rámci regionu.

(6) Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení činnosti SVŠES jsou zahrnuty do výroční zprávy a projednány v kolegiu rektora a na zasedání Akademické rady za účasti zástupců ASS. Akademická rada po projednání výroční zprávu SVŠES schválí, schválí s připomínkami nebo odmítne. Výroční zpráva je po schválení zveřejněna a předložena podle § 42 odst. 1 písm. a) zákona o VŠ ministerstvu.

(7) Výsledků hodnocení se využívá v každodenní činnosti SVŠES, při zpracování dlouhodobého záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠES a jeho pravidelné aktualizaci, který se projednává podle § 42 odst. 1 písm. b) zákona o VŠ s ministerstvem.

Čl. 36

SVŠES kromě hodnocení činnosti:
a) vydává Výroční zprávu o činnosti SVŠES,
b) vydává jako neperiodickou publikaci dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti SVŠES a jeho pravidelnou aktualizaci,
c) poskytuje bezplatně informace Akreditační komisi a ministerstvu,
d) poskytuje informace pro veřejnost zejména prostřednictvím Internetu,
e) vydává informace o SVŠES, v nichž uvádí, které akreditované studijní programy a jeho obory budou otevřeny v následujícím akademickém roce,
f) informuje prostřednictvím výroční zprávy SVŠES o dosažených výsledcích a celkovém hodnocení činnosti SVŠES,
g) hodnotí zájem a úroveň účastníků programu celoživotního vzdělávání,
h) vydává studijní materiály a další potřebné publikace.


ČÁST OSMÁ

Pravidla hospodaření SVŠES

Čl. 37
Příjmy SVŠES

(1) Studium na SVŠES se poskytuje za úplatu. Vztah mezi studentem a SVŠES je soukromoprávním vztahem, který se řídí smlouvou o poskytnutí vzdělání za úplatu ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(2) SVŠES hospodaří jen s těmi prostředky, které vytvoří realizací předmětu své činnosti. Základní jmění tvoří vklady společníků stanovené ve společenské smlouvě.

(3) Příjmy SVŠES tvoří:
a) školné,
b) další poplatky spojené se studiem podle článku 28 tohoto Statutu,
c) příjmy z tvůrčí činnosti,
d) dary a dědictví,
e) jiné příjmy.

(4) Ministerstvo podle § 91 zákona o VŠ poskytuje SVŠES:
a) dotace na sociální stipendia
b) dotace na ubytovací stipendia.

Čl. 38
Účetnictví SVŠES

(1) SVŠES vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveném zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Účetním obdobím je kalendářní rok.

(3) SVŠES zpracovává za účetní období účetní závěrku. Obsah účetní závěrky se řídí pravidly stavenými Ministerstvem financí. Součástí účetní závěrky jsou obecné vysvětlivky uváděné v příloze. Součástí účetní závěrky jsou:
a) rozvaha v plném rozsahu,
b) výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu,
c) příloha.
Výše jmenované dokumenty jsou veřejně přístupné u rejstříkového soudu.

(4) Účetní závěrku schvaluje valná hromada.

(5) Čistý zisk společnosti vykázaný účetní závěrkou se použije ve smyslu společenské smlouvy.


ČÁST DEVÁTÁ

Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 39
Akademické obřady a pocty

(1) SVŠES koná následující akademické obřady:
a) imatrikulaci,
b) promoci,
c) slavnostní shromáždění.

(2) Imatrikulace studentů je slavnostní akt přijetí nových studentů, jehož součástí je složení akademického slibu studentů 1. ročníku. Text imatrikulačních slibů je součástí přílohy č. 2 Statutu SVŠES.

(3) Promoce absolventů je slavnostní akt převzetí vysokoškolských diplomů a dodatků k diplomu, jehož součástí je slib absolventů.
a) Absolventi bakalářského studijního programu jsou promování akademickým titulem bakalář, ve zkratce „Bc.“,
b) absolventi navazujícího magisterského studijního programu jsou promování akademickým titulem inženýr, ve zkratce „Ing.“.

Text bakalářského a inženýrského slibu je součástí přílohy č. 2 tohoto Statutu.

(4) Slavnostní shromáždění je akt konaný k převzetí udělených ocenění nebo jiné významné události.

(5) Osobám, které se významným způsobem podílejí nebo podílely na rozvoji SVŠES, mohou být uděleny:
a)   cena rektora,
b)   medaile SVŠES.

(6) Podrobnosti o udělování ocenění podle odstavce 5 stanoví Řád pro udělování ocenění SVŠES.

(7) Při akademických obřadech se používají insignie. Podrobnosti o jejich používání a jejich popis podle tohoto odstavce jsou stanoveny v příloze č. 3 tohoto Statutu.

Čl. 40
Používání razítek

(1) SVŠES používá:
a) kulaté razítko se státním znakem a textem Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o., Lindnerova 575/1, Praha 8, o průměru 25 mm pro potvrzování výkazů o studiu na VŠ,
b) kulaté razítko se státním znakem a textem Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o., Lindnerova 575/1, Praha 8, o průměru 36 mm pro označování vysokoškolských diplomů a dodatků k diplomu,
c) plastotypové kulaté razidlo se státním znakem a textem Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. o průměru 36 mm pro označování dodatků k diplomu a diplomů udělovaných spolu s oceněním ve smyslu článku 39 odst. 5 Statutu SVŠES.
d) podlouhlé razítko s textem Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o., Lindnerova 575/1, Praha 8 pro ostatní účely.

(2) Razítka, s výjimkou plastotypového razidla, jsou opatřena pořadovým číslem a jsou přísně evidována a mohou je používat pouze pracovníci určení rektorem.

Čl. 41
Úřední deska

(1) SVŠES má svoji úřední desku. Je zřetelně označena a umístěna v budově SVŠES.

(2) Na úřední desce se vyvěšují:
a) informace o začátku akademického roku a o jeho členění na semestry, ročníky, období výuky a zkoušek a na období prázdnin, jakož i o lhůtě pro zápis ke studiu,
b) informace o termínech a místu konání státních zkoušek,
c) informace o tom, jakým způsobem jsou zveřejněny výroční zprávy, resp. kde do nich lze nahlédnout, a informace, kde lze nahlédnout do dlouhodobého záměru,
d) informace o výši poplatků spojených se studiem a úhrad vybíraných za některé úkony od studentů,
e) sdělení o uložení rozhodnutí doručovaných studentům do vlastních rukou náhradním způsobem,
f) informace o podmínkách studia a o přijímacím řízení,
g) další informace, o kterých tak stanoví vnitřní předpis SVŠES, nebo o nichž tak rozhodne rektor.

(3) Texty vyvěšené na úřední desce se zpřístupňují rovněž prostřednictvím sítě Internet.

Čl. 42

(1) Přílohami Statutu SVŠES jsou:
a) organizační struktura SVŠES – příloha č. 1,
b) text imatrikulačních slibů, bakalářského a inženýrského slibu – příloha č. 2,
c) insignie SVŠES a jejich používání – příloha č. 3.

(2) Vnitřními předpisy SVŠES podle § 41 zákona o VŠ jsou:
a) Statut SVŠES,
b) Studijní a zkušební řád S VŠES,
c) Disciplinární řád pro studenty SVŠES,
d) Stipendijní řád SVŠES,
e) Jednací řád akademické rady SVŠES,
f) Volební a jednací řád akademického studentského senátu SVŠES,
g) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků SVŠES,
h) Řád celoživotního vzdělávání SVŠES,
i) Řád pro u dělování ocenění SVŠES.

(3) Dalšími předpisy SVŠES jsou:
a) Vnitřní mzdový předpis,
b) Směrnice pro organizování a řízení výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti učitelů a studentů,
c) Vnitřní předpis upravující závazné postupy pro zadávání, napsání, vedení a oponování bakalářských a diplomových prací,
d) Organizace odborné praxe v organizacích pro bakalářské studium,
e) Spisový a skartační řád SVŠES.

Čl. 43

Závěrečné ustanovení

(1) Zrušuje  se  Statut SVŠES registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 39138/2013-1 dne 22. dubna 2014.

(2) Tento Statut nabývá platnosti podle § 36 odst. 1 a § 41 odst. 2 zákona o VŠ dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Ing. Lucie Marková, v. r.
rektorka