Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

  • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
  • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
  • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

02.11.2017 09:40

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR.

Těšíme se na Vaši účast

01.11.2017 09:03

Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES.

Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a prezentace nejlepších prací.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Studijní a zkušební řád Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Čl. 1
Organizace studia

(1) Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. (dále jen ”SVŠES”), je soukromou vysokou školou neuniverzitní, která uskutečňuje akreditované studijní programy.

(2) Studium se uskutečňuje v souladu se zákonem č. 111/1  998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon o VŠ") v platném znění.

(3) Akademický rok trvá 12 měsíců a je členěn do dvou semestrů, zimního a letního.

(4) Studium se poskytuje za úplatu za stejných podmínek pro občany České republiky i pro cizince.

Čl. 2
Zápis do studia

(1) Uchazeč, který uzavře smlouvu o poskytnutí vzdělání za úplatu, je současně zapsán do studia.

(2) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. Osoba, které bylo studium přerušeno podle čl. 19 Studijního a zkušebního řádu SVŠES, se stává studentem dnem opětovného nástupu do studia.

Čl. 3
Organizace akademického roku

(1) Akademický rok se člení na zimní a letní semestr. Jejich začátek, konec, období výuky a zkoušek a období prázdnin stanoví rektor a zveřejní na úřední desce SVŠES před zahájením akademického roku.

(2) Klasifikaci za zimní semestr lze konat do konce dubna.

(3) Student, který nevykonal předepsané zkoušky a nevyčerpal stanovený počet termínů zkoušek do konce dubna, může požádat rektora o převedení zkoušek do letního semestru.

(4) Pokud student nevykoná předepsané zkoušky za zimní semestr, aniž vyčerpal stanovený počet termínů a nepožádal rektora o převedení zkoušek do letního semestru, nebo mu převedení zkoušek nebylo rektorem povoleno, končí jeho studium podle článku 21 odst. 1 písm. b) tohoto řádu. Dnem ukončení studia je 30. duben příslušného akademického roku.

(5) Pokud student nevykoná předepsané zkoušky za zimní semestr tím způsobem, že neúspěšně konal všechny opravné termíny zkoušky a nepožádal o opakování ročníku, končí jeho studium podle článku 21 odst. 1 písm. b) tohoto řádu. Dnem ukončení studia je 30. duben příslušného akademického roku.

(6) Klasifikaci za letní semestr lze konat do konce listopadu.

(7) Při konání zkoušek v letním semestru se postupuje analogicky podle odstavce 5 tohoto článku. Dnem ukončení studia je v tomto případě 30. listopadu.

(8) V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené.

(9) Rektor v případech hodných zřetele může povolit vykonání zkoušek po termínech stanovených v tomto článku.

(10) Období prázdnin začíná zpravidla 1. července a končí 31. srpna.

Čl. 4
Způsob výuky

(1) Výuka se v prezenční formě studia uskutečňuje formou přednášek, seminářů a praktických cvičení.

(2) Výuka – přednášky, semináře a cvičení stanovené studijním plánem jsou rozepsány do vyučovacích hodin pro všechny studijní skupiny.

(3) Součástí výuky v bakalářském studiu je odborná praxe.

(4) Součástí výuky v navazujícím magisterském studiu je výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost.

Čl. 5
Kombinované studium

(1) Kombinované studium je kombinací prezenční a distanční formy studia.

(2) Prezenční část kombinovaného studia je zabezpečována přímým kontaktem studenta s učiteli jednotlivých předmětů. Distanční část studia spočívá v řízení studujících v jejich samostatné práci. Studijní opory pro vyučované předměty jsou studujícím dostupné prostřednictvím informačního systému SVŠES.

Čl. 5a
Individuální studium

(1) Student může požádat o individuální studium, jehož cílem je vytvořit podmínky pro splnění všech požadavků akreditovaného studijního programu v případě, že u studenta nastanou nepříznivé osobní, zdravotní či pracovní podmínky. Individuální studium se uskutečňuje podle individuálního plánu, který navrhne student a odsouhlasí prorektor pro pedagogickou činnost.

(2) Individuální studijní plán může být povolen vždy pouze na ten ročník studia, do něhož je student aktuálně zapsán. Na žádost studenta lze studium podle individuálního studijního plánu prodloužit, pokud důvody přetrvávají.

(3) Individuální studijní plán umožňuje rozložení studijní zátěže v průběhu studia. Do vyššího ročníku může být student zapsán po splnění všech podmínek předepsaných pro uzavření předcházejícího ročníku. Student nemůže splnit studijní povinnosti včetně zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek ze studijních předmětů vyššího ročníku, dokud není zapsán do vyššího ročníku. Celková doba studia nesmí být kratší než standardní doba studia. U absolventů vyšších odborných škol, přijatých podle čl. 22 odst. 2 písm. b) Statutu SVŠES, nesmí být celková doba studia kratší než standardní doba studia zkrácená o jeden rok.

(4) V prvním roce studia se individuální studijní plán povoluje pouze ve zcela výjimečných případech.

(5) Žádost o individuální studijní plán musí student podat nejpozději dva měsíce po začátku příslušného semestru. Po tomto termínu lze žádost o individuální studium podat jen tehdy, pokud důvody pro jeho přiznání vznikly až po tomto termínu, případně objektivní závažné důvody znemožnily žádost podat včas.

(6) Na žádost o přiznání individuálního studijního plánu (prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností) v souvislosti s péčí o dítě studenta v době, kdy by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené, se odstavce (4) a (5) nevztahují.

(7) V individuálním studijním plánu může být řešeno:
a) úprava docházky do výuky,
b) úprava studijního plánu,
c) úprava lhůt pro klasifikaci,
d) navýšení počtu kreditů pro převod předmětů do dalšího ročníku.

(8) Studijní oddělení vede evidenci povolených individuálních studií.

Čl. 6
Kreditní systém

(1) Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditní systém, jehož znaky jsou:
a) jeden kredit představuje zpravidla 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia, tedy celkem 30 kreditů za semestr,
b) každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu,
c) tentýž předmět má stejné kreditní ohodnocení pro všechny formy studia,
d) absolvováním předmětu získá student počet kreditů přiřazený danému předmětu,
e) kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají,
f) získaný počet kreditů je nástrojem pro kontrolu studia,
g) za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou.

(2) Pro úspěšné ukončení studia musí student získat počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia, a to ve skladbě určené studijním programem a studijním plánem.

(3) Kreditní systém SVŠES je kompatibilní s „European Credit Transfer System“ (dále jen „ECTS“) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.

(4) Podrobnosti o kreditním systému SVŠES jsou součástí Informační příručky ECTS, která obsahuje i metodiku převodu klasifikačních stupňů národního systému se systémem evropským.

Čl. 7
Ověřování studijních výsledků

(1) Studijní plán stanoví způsob ověřování znalostí studentů z jednotlivých předmětů. Hodnocení se zapisuje do výkazu o studiu (dále ”index”) a do matriky studentů.

(2) Formami ověřování studijních výsledků jsou:
a) zápočet – Z,
b) klasifikovaný zápočet – KZ,
c) zkouška – ZK.

(3) Požadavky, které musí student splnit k získání zápočtu, sdělí přednášející na začátku semestru a současně zveřejní prostřednictvím informačního systému SVŠES. Zápočet se hodnotí stupněm:
a) započteno,
b) nevyhověl.

(4) Požadavky, které musí student splnit k získání klasifikovaného zápočtu, sdělí přednášející na začátku semestru a současně zveřejní prostřednictvím informačního systému SVŠES. Klasifikovaný zápočet se hodnotí stupněm:
a) započteno výborně,
b) započteno velmi dobře,
c) započteno dobře,
d) nevyhověl.

(5) Požadavky, které musí student splnit při zkoušce, sdělí přednášející na začátku semestru a současně zveřejní prostřednictvím informačního systému SVŠES. Zkouška se hodnotí stupněm:
a) výborně,
b) velmi dobře,
c) dobře,
d) nevyhověl.

(6) Hodnocení studijních výsledků dle tohoto článku se do indexu nezapisuje v případě, že student byl hodnocen stupněm „nevyhověl“. Do matriky studentů (prostřednictvím informačního systému) se výsledky klasifikace zapisují vždy.

(7) Úspěšným absolvováním předmětu získá student počet kreditů přiřazený danému předmětu.

(8) Výsledek předmětu předá vyučující neprodleně do matriky studentů prostřednictvím informačního systému.

Čl. 8

(1) Zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky (dále jen ”zkoušky”) může student opakovat maximálně třikrát.
 
(2) Student je povinen konat zkoušky v termínech vyhlášených katedrou. Termíny katedra upřesní prostřednictvím informačního systému nejpozději 15 dnů před zahájením období zkoušek.

(3) Pokud se student ke zkoušce nedostaví a neúčast neomluví, hodnotí se stupněm ”nevyhověl”. Pokud se ke zkoušce ve stanovených termínech nepřihlásí a neprokáže, že byl dlouhodobě nemocen nebo měl jiné vážné důvody hodné zřetele, hodnotí se stupněm ”nevyhověl”.

(4) Pokud student ani při druhém opravném termínu u zkoušky neuspěje, může požádat rektora o třetí opravný – rektorský termín. Pokud rektor žádosti vyhoví, jmenuje komisi, jejímiž členy jsou vyučující daného předmětu a nejméně jeden další učitel. Pokud rektor žádosti nevyhoví, nebo pokud student neuspěje ani v tomto rektorském termínu, student neukončil ročník.

(5) Rektor stanoví poplatek za konání zkoušky před komisí ve výši skutečných nákladů zkoušky, který je student povinen uhradit před jejím konáním. Pokud student poplatek neuhradí, nemůže zkoušku konat.

(6) Studující je povinen účastnit se zkoušek ve společenském oděvu.

Čl. 9
Uznávání předmětů a jejich klasifikace absolventům a studentům vysokých škol a vyšších odborných škol

(1) Předměty, které student úspěšně absolvoval na SVŠES nebo na jiné vysoké škole, mu mohou být uznány.

(2) Studentům či absolventům VOŠ, kteří byli přijati podle čl. 22 odst. 2 písm. a) Statutu SVŠES, lze uznat jednotlivé předměty úspěšně absolvované na VOŠ.

(3) Žádost o uznání zkoušek z jednotlivých předmětů se podává písemně na studijní oddělení. Žádost musí být doložena dokladem o jejich klasifikaci podle § 57 odst. 1 písm. b) nebo písm. d) zákona o VŠ a předložením obsahu předmětů.

(4) O uznání rozhodne rektor do 30 dnů od podání. Uznání zkoušek se zapisuje do matriky studentů SVŠES.

(5) Uznávání klasifikace jednotlivých předmětů podle odst. 1 je možné v případě, že od dosažení klasifikace předmětu neuplynula doba delší než trojnásobek standardní doby studia ve studovaném oboru.

(6) Uznávání klasifikace jednotlivých předmětů podle odst. 2 je možné v případě, že od dosažení klasifikace předmětu neuplynula doba delší než tři roky.

(7) Uznat lze zápočty, je-li předmět hodnocen pouze zápočtem. Klasifikované zápočty lze uznat pouze, jsou-li hodnocené „započteno výborně“ a „započteno velmi dobře“ a zkoušky jsou-li hodnoceny „výborně“ nebo „velmi dobře“.

(8) Studenti či absolventi vysokých škol mohou být na základě rozhodnutí rektora přijati do vyššího ročníku, pokud to umožňují předměty, které na vysoké školy již studovali.

(9) Všem uznaným předmětům jsou přiděleny kredity podle kreditního systému SVŠES.

Čl. 10
Ověřování výsledků odborné praxe v bakalářském studiu

(1) Způsob ověřování výsledků odborné praxe v bakalářském studijním programu je stanoven studijním plánem a hodnocen podle kriterií, které jsou obsahem smlouvy o vykonání odborné praxe uzavřené mezi SVŠES a příslušnou organizací. Před zahájením odborné praxe obdrží student kopii smlouvy a kritéria pro hodnocení odborné praxe zápočtem.

(2) Student, který nesplnil podmínky a praxe mu nebyla započtena, může požádat rektora o vykonání náhradní praxe v jiném termínu (zpravidla o prázdninách), a to v organizaci, s níž má SVŠES uzavřenou smlouvu.

Čl. 11
Uzavírání ročníku

(1) Splní-li student předepsané zkoušky za příslušný ročník, předkládá index studijnímu oddělení k uzavření ročníku. Splnění podmínek se vyznačuje otiskem razítka „Klasifikace za………semestr splněna” a podpisem pracovníka studijního oddělení.

(2) Studijní oddělení předkládá indexy ve smyslu odst. 1 ke kontrole prorektoru pro pedagogickou činnost, který po odsouhlasení údajů opatří příslušnou stranu uzavíraného ročníku razítkem SVŠES o průměru 36 mm a svým podpisem.

(3) Student může požádat o povolení opakovaného zápisu předmětu do následujícího ročníku. Převést lze předměty v rozsahu maximálně 10 ECTS kreditů. Konkrétní studijní předmět lze zapsat maximálně dvakrát. O povolení či nepovolení opakovaného zápisu předmětu rozhoduje prorektor pro pedagogickou činnost.

(4) Pokud student nevykoná předepsané zkoušky v termínech stanovených článkem 3 tohoto řádu s přihlédnutím k předchozímu odstavci, může požádat rektora o opakování ročníku a uznání úspěšně absolvovaných předmětů. Rozhodnutí o opakování obdrží student a studijní oddělení písemně s uvedením uznaných předmětů.

(5) Při opakování ročníku může rektor na žádost studenta uznat jím dosažené studijní výsledky z opakovaného ročníku:
a) zápočet,
b) klasifikovaný zápočet hodnocený ”započteno výborně” a ”započteno velmi dobře”,
c) zkouška hodnocená ”výborně” a ”velmi dobře”.

(6) Hodnocení praxe se při opakování ročníku uznává.

(7) Pokud student neuzavře ročník v termínech stanovených článkem 3 tohoto řádu a nepožádá rektora o opakování, nebo mu opakování není povoleno, je studium ukončeno podle článku 21 odst. 1 písm. b) tohoto řádu.

Čl. 12
Zápis předmětů do vyššího ročníku

     Student si v souladu se studijním plánem daného studijního oboru zapisuje předměty pro příslušný ročník. Pokud mu byl povolen opakovaný zápis předmětů, zapíše si je před předměty daného ročníku. Výkaz o studiu se zapsanými předměty předkládá studijnímu oddělení ve stanovených termínech. Studijní oddělení ověří úplnost zapsaných předmětů a pod poslední předmět vyznačí doložku „Proveden zápis předmětů pro AR …..".

Čl. 13
Zápis předmětů při opakování ročníku

(1) Student, kterému bylo rektorem povoleno opakování ročníku, si do indexu zapíše všechny předměty opakovaného ročníku.

(2) Studijní oddělení do indexu vyznačí předměty, které byly studentovi uznány ve smyslu čl. 11 odst. 4 a 5 tohoto řádu.

(3) Studijní oddělení po kontrole úplnosti zápisu předměty potvrdí podle čl. 12 písm. a) tohoto řádu.

Čl. 14
Státní závěrečná zkouška

(1) Státní závěrečnou zkoušku (dále jen „SZZ“) v bakalářském studiu, může konat student, který:
a) uzavřel poslední ročník studia a odevzdal index k ověření nejméně jeden měsíc před konáním SZZ,
b) odevzdal bakalářskou práci ve dvou výtiscích a v elektronické formě nejméně dva měsíce před konáním SZZ,
c) písemně se přihlásil ke SZZ nejméně jeden měsíc před jejím konáním,
d) splnil povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu.

(2) Státní závěrečnou zkoušku (dále jen „SZZ“) v navazujícím magisterském studiu, může konat student, který:
a) uzavřel poslední ročník studia a odevzdal index k ověření nejméně jeden měsíc před konáním SZZ,
b) odevzdal diplomovou práci ve dvou výtiscích a v elektronické formě nejméně dva měsíce před konáním SZZ,
c) písemně se přihlásil ke SZZ nejméně jeden měsíc před jejím konáním,
d) splnil povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu.

(3) SZZ se koná před zkušební komisí, průběh SZZ a vyhlášení výsledků jsou veřejné.

(4) Právo zkoušet při SZZ mají pouze profesoři, docenti, odborní asistenti a další odborníci schválení Akademickou radou SVŠES. Členy zkušební komise jmenuje rektor. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) může jmenovat další členy zkušební komise z významných odborníků v daném oboru. Zkušební komise pro SZZ je nejméně tříčlenná, pro každou zkušební komisi je zpravidla určen tajemník z řad pracovníků SVŠES.

(5) Pro obhajobu bakalářské a diplomové práce a její hodnocení jsou přizváni vedoucí a oponent práce konkrétního studenta, kteří se stávají členy zkušební komise.

(6) Průběh SZZ řídí předseda, kterého z členů zkušební komise jmenuje rektor. O konání SZZ se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a všichni členové komise.

(7) SZZ musí student vykonat, včetně případného opakování, nejpozději do dvou let od konce semestru, ve kterém ukončil studium.

(8) Termíny pro konání SZZ stanoví pro příslušný akademický rok rektor a zveřejní před zahájením akademického roku na úřední desce SVŠES.

Čl. 15

(1) Požadavky na SZZ v bakalářském studiu vyplývají z akreditovaných bakalářských studijních programů.

(2) Požadavky na SZZ v navazujícím magisterském studiu vyplývají z akreditovaných navazujících magisterských studijních programů.

(3) Jednotlivé dílčí části SZZ se mohou konat ve více dnech, pokud tak rozhodne rektor.

Čl. 16
Hodnocení dílčích částí státní závěrečné zkoušky

(1) Jednotlivé části SZZ se hodnotí stupni:
a) výborně,
b) velmi dobře,
c) dobře,
d) nevyhověl.

(2) Komise pro SZZ hodnotí výkony studentů klasifikačním stupněm na návrh zkoušejícího. Předseda komise je povinen umožnit k hodnocení studenta rozpravu členů komise a v případě nejednotného názoru nechá o klasifikačním stupni hlasovat. V případě stejného počtu hlasů převažuje názor, k němuž se přiklonil předseda komise. Rozprava členů komise je neveřejná a členové jsou povinni o ní zachovat mlčenlivost.

(3) Student musí být o klasifikaci vyrozuměn v den konání SZZ. Klasifikaci vyhlašuje předseda komise.

(4) Pokud ministerstvo v souladu s §53 zákona o VŠ určí do zkušební komise významného odborníka, stává se tento odborník členem komise bez práva rozhodovat o klasifikaci.

Čl. 17
Hodnocení státní závěrečné zkoušky

(1) SZZ je hodnocena:
a) „prospěl s vyznamenáním”, dosáhl-li student průměrného prospěchu u SZZ 1,00,
b) „prospěl velmi dobře, dosáhl-li průměrného prospěchu do 2,00 včetně a nebyl z žádné dílčí části hodnocen hůře než stupněm „velmi dobře“,
c) „prospěl”, nebyl-li hodnocen ani z jedné dílčí části hůře než stupněm ”dobře”,
d) „neprospěl”, byl-li student alespoň z jedné části SZZ hodnocen stupněm ”nevyhověl”.

(2) Pokud je student hodnocen u SZZ ”nevyhověl” pouze z jedné části, může požádat o opakování zkoušky z této části v dalším termínu konání SZZ. Pokud student neuspěje ani při druhém konání této části SZZ, může ještě opakovat celou SZZ. O povolení opakovat SZZ rozhodne rektor.

(3) Pokud student neobhájí bakalářskou práci, rozhodne zkušební komise o přepracování práce nebo pouze o opakování obhajoby. Téma bakalářské práce zůstává zachováno. Student ale může požádat o změnu tématu bakalářské práce.

(4) Pokud student neobhájí diplomovou práci, rozhodne zkušební komise o přepracování práce nebo pouze o opakování obhajoby. Téma diplomové práce zůstává zachováno. Student ale může požádat o změnu tématu diplomové práce.

(4) Pokud je student hodnocen u SZZ ”nevyhověl” z více než jedné části SZZ, musí v případě jejího opakování konat celou SZZ.

(5) Celou SZZ lze opakovat nejvýše dvakrát.

(6) Nemůže-li student ze zdravotních důvodů nebo pro jiné vážné důvody hodné zřetele konat SZZ v termínu, na který se závazně přihlásil, je povinen se nejpozději v den konání SZZ omluvit na studijním oddělení SVŠES a neprodleně doložit důvod, který mu bránil ve vykonání SZZ.

(7) Uzná-li rektor uváděný důvod neúčasti u SZZ za oprávněný, omluví jeho neúčast a student může konat zkoušku v dalším termínu stanoveném pro SZZ. Neuzná-li rektor důvody neúčasti nebo se student u SZZ neomluví, je hodnocen u SZZ jako „neprospěl“. Student může zkoušku opakovat podle odstavců 2 až 5.

(8) Opakování SZZ nebo její části je umožněno za úplatu. Výši úplaty stanoví rektor ve smyslu článku 28 Statutu SVŠES.

Čl. 18
Celkové hodnocení studia

(1) Podklady pro celkové hodnocení studia zpracovává studijní oddělení, které vypracuje dle níže uvedených dokumentů návrh na vystavení diplomu:
a) index studenta,
b) protokol o státní závěrečné zkoušce,
c) dodatek k diplomu.

Za správnost návrhu odpovídá prorektor pro pedagogickou činnost.

(2) V případě, že žádná dílčí část SZZ nebyla vykonána v opravném termínu, SZZ byla hodnocena „s vyznamenáním“ a průměr klasifikace ze všech předmětů stanovených standardním studijním plánem je nejvýše 1,80, student absolvuje s vyznamenáním.

(3) Pokud student absolvuje s vyznamenáním, obdrží „diplom s vyznamenáním“ podle článku 22 odst. 4 písm. a) tohoto řádu.

(4) Absolventi, kteří nedosáhli vyznamenání, obdrží „diplom“ podle článku 22 odst. 4 písm. b) tohoto řádu.

Čl. 19
Přerušení studia

(1) Na přerušení studia není s výjimkou uvedenou v odst. (5) zákonný nárok. Vztah studenta a SVŠES je upraven smlouvou o poskytnutí vzdělání za úplatu, ve které se SVŠES k přerušení studia nezavazuje, ale ani ho nevylučuje.

(2) Rektor posoudí žádost studenta individuálně s přihlédnutím k důvodům uvedených v žádosti studenta a k reálným možnostem SVŠES.

(3) Pokud rektor povolí studentovi přerušení studia, uzavře SVŠES se studentem dodatek ke smlouvě o poskytnutí vzdělání za úplatu.

(4) Studium lze přerušit maximálně na dobu jednoho roku za podmínky, že takto prodloužená doba studia nepřekročí hranici platnosti akreditace studijního programu.

(5) Student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia podle odst. (4).

(6) V době přerušení studia není osoba studentem. Po uplynutí doby, na kterou bylo studium přerušeno, je osoba povinna opětovně se zapsat do studia. Pokud se ke studiu opětovně nezapíše, studium je jí ukončeno. Pominou-li ze strany osoby důvody pro přerušení studia, může rektor povolit dřívější zápis do studia.

(7) Přerušení studia se vyznačí do indexu a zaznamená neprodleně do matriky studentů.

Čl. 20
Ukončení studia

(1) Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána poslední část SZZ.

(2) Dokladem o ukončení studia a získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.

Čl. 21

(1) Studium se dále ukončuje:
a) zanecháním studia,
b) nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle článku 3 a článku 11odst. 6 Studijního a zkušebního řádu SVŠES,
c) odnětím akreditace studijního programu,
d) zánikem akreditace studijního programu podle § 80 odst. 4 zákona o VŠ,
e) vyloučením ze studia,
f) nesplní-li ani po urgenci povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu.

(2) Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. a) je den, kdy bylo rektorovi doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. b) je den uvedený v rozhodnutí o ukončení studia učiněným podle článku 3 odst. 5, 6 a 8 nebo článku 11 odst. 6 tohoto řádu. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. c) je nejpozději den, kdy uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí ministerstva. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. d) je den, ke kterému SVŠES oznámila ministerstvu zrušení studijního programu. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. e) je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. f) je den, určený ke splnění povinnosti.

Čl. 22
Doklady o studiu

(1) SVŠES vydává svým studentům a absolventům tyto doklady o studiu:
a) průkaz studenta,
b) výkaz o studiu (index),
c) vysokoškolský diplom,
d) dodatek k diplomu,
e) doklad o vykonaných zkouškách,
f) doklad o studiu.

(2) Průkaz studenta je doklad, který student obdrží po zápisu do matriky studentů.

(3) Výkaz o studiu (index) je doklad, do něhož se zapisují zejména studijní předměty a výsledky kontroly studijní úspěšnosti nebo studijního výkonu, uzavření ročníku a zápis předmětů do vyššího ročníku.

(4) Vysokoškolský diplom je dokladem o absolvování bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu v příslušném studijním oboru. Tento doklad obdrží student, který úspěšně vykonal SZZ. Vysokoškolský diplom se předává při promoci v deskách dvojí barvy:
a) „diplom s vyznamenáním” v deskách barvy červené,
b) „diplom” v deskách barvy modré.

(5) Dodatek k diplomu obdrží absolvent studia ve studijním programu současně s vysokoškolským diplomem.
 
(6) Doklad o vykonaných zkouškách nebo doklad o studiu obdrží:
a) osoba, která ukončila studium podle čl. 21 odst. 1. písm. a), na základě své žádosti,
b) student na základě své žádosti,
c) absolvent studia ve studijním programu na základě své žádosti.

(7) Vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu jsou opatřeny státním znakem České republiky spolu s uvedením označení SVŠES a akademického titulu, který je udělován. Vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu podepisuje rektor SVŠES a označuje kulatým razítkem SVŠES o průměru 36 mm.

(8) Za doklad o vykonaných zkouškách podle odst. 1 písm. e) žadatel uhradí poplatek ve výši nákladů spojených s jeho vystavením.

Čl. 23
Celoživotní vzdělávání

(1) V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje SVŠES za úplatu programy celoživotního vzdělávání: 
    a) mimo rámec studijních programů, orientované na výkon povolání nebo zájmově,
    b) v rámci akreditovaného studijního programu.

(2) Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty SVŠES, mohou být uznány kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

(3) Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o VŠ.

(4) Podmínky tohoto studia zveřejňuje SVŠES na úřední desce a prostřednictvím Internetu. Průběh studia programů celoživotního vzdělávání je upraven v samostatném Řádu celoživotního vzdělávání SVŠES.

Čl. 24
Práva studenta

(1) Student má právo:
a) studovat v rámci akreditovaných studijních programů,
b) výběru akademického pracovníka určitého studijního předmětu vyučovaného více akademickými pracovníky,
c) konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem a studijním a zkušebním řádem,
d) zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené studijním programem a studijním a zkušebním řádem,
e) navrhovat téma své bakalářské práce, studuje-li v bakalářském studijním programu,
f) navrhovat téma své diplomové práce, studuje-li v navazujícím magisterském programu,
g) používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium ve studijním programu v souladu s pravidly určenými SVŠES,
h) volit a být volen do akademického studentského senátu.

(2) Na studenta, který vykonává odbornou praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o pracovních podmínkách žen.

Čl. 25
Povinnosti studenta

(1) Studijní povinnosti studenta vyplývají ze studijního programu a studijního a zkušebního řádu.

(2) Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy SVŠES.

(3) Student je dále povinen:
a) řídit se ustanovením smlouvy o poskytnutí vzdělání za úplatu,
b) hradit poplatky spojené se studiem,
c) neprodleně hlásit SVŠES změnu jména, rodinného stavu, adresy bydliště a adresy určené pro doručování,
d) dostavit se na předvolání rektora, nebo jím pověřeného zaměstnance SVŠES k projednání otázek spojených se studiem.

(4) Zaviněným nesplněním povinnosti uvedené v odst. 3 vzniká studentovi povinnost nahradit SVŠES náklady, které jí tím způsobil.

Čl. 26
Účast na přednáškách a seminářích

(1) Je v zájmu SVŠES, aby se studující zúčastňovali všech přednášek a seminářů, neboť studium je poskytováno za úplatu.

(2) Je v zájmu studujících zúčastňovat se všech přednášek a seminářů, neboť za poskytované vzdělání si platí.

(3) Přednášející si zpravidla vedou záznam o účasti studentů na přednáškách a seminářích.

(4) Svou neúčast na přednáškách a seminářích je student povinen následně omluvit.

(5) Ustanovení tohoto článku platí přiměřeně na konzultace v kombinovaném studiu.

(6) Nemůže-li se student pro předem známou překážku zúčastnit výuky po dobu delší než tři týdny, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit studijnímu oddělení. Po návratu předloží studijnímu oddělení doklad dokazující pravdivost uváděného důvodu. Pro kombinované studium platí toto ustanovení přiměřeně.

Čl. 27
Účast na odborné praxi v bakalářském studijním programu

(1) Student v prezenční formě studia je povinen absolvovat odbornou praxi v rozsahu daném studijním plánem.

(2) Studentu kombinované formy studia může být praxe uznána, pokud je jeho pracovní zařazení v souladu se studovaným oborem.

(3) Pokud je pracovní zařazení studenta kombinované formy studia mimo studovaný obor, je povinen praxi absolvovat v plném rozsahu.

(4) Pokud nebude studentovi odborná praxe uznána z důvodu neúčasti, postupuje se podle ustanovení čl. 10 odst. 2 tohoto řádu.

(5) Podrobnosti o konání a uznávání odborné praxe stanovuje vnitřní předpis „Organizace odborné praxe v organizacích, situační a rozhodovací cvičení“.

Čl. 28
Disciplinární přestupek

(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy SVŠES.

(2) Za disciplinární přestupek lze uložit některou z následujících sankcí:
a) napomenutí,
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
c) vyloučení ze studia.

(3) Podrobnosti upravuje Disciplinární řád pro studenty SVŠES.

Čl. 29
Rozhodování o právech a povinnostech studentů

(1) Na rozhodování o právech a povinnostech studenta se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne přijetí žádosti nebo oznámení předmětné skutečnosti.

(2) O rozhodnutí o právech a povinnostech studenta musí být student, pokud není stanoveno jinak, uvědomen písemně prostřednictvím studijního oddělení ve stanovených úředních hodinách. Rozhodnutí se vyznačuje do dokumentace o studentech vedené SVŠES.

(3) Rozhodnutí ve věcech
a) povolení třetího opravného – rektorského termínu zkoušky,
b) povolení opakovat část studia,
c) povolení přerušit studium,
d) uznání zkoušek a předepsání rozdílových zkoušek,
e) nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního a zkušebního řádu,
f) disciplinárního přestupku,
g) vyloučení ze studia
se vyhotoví písemně, obsahuje odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a bude studentovi doručeno do vlastních rukou.

(4) Student může do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí podle odstavce 3 doručeno, požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, pokud bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřním předpisem SVŠES, a učiní opatření, aby práva studenta byla obnovena. Náležitosti rozhodnutí o disciplinárním přestupku studenta je upraveno Disciplinárním řádem pro studenty SVŠES.

Čl. 30
Závěrečná ustanovení

(1) (1)   Zrušuje se Studijní a zkušební řád SVŠES registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. MSMT- 39138/2013-1 dne 22. dubna 2014.

(2) Tento studijní a zkušební řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 1 a § 41 odst. 2 zákona o VŠ dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Ing. Lucie Marková, v. r.
rektorka