Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Cíl projektu

Projekt sleduje dva vzájemně provázané cíle:

  1. zkvalitnit a inovovat vyučované bakalářské obory prostřednictvím rozvoje e-learningové podpory studujících, zejména studujících v kombinované formě studia,
  2. zvýšit kompetence akademických pracovníků
    1. obecné - vzděláváním v oblastech IT a jazykových znalostí,
    2. odborné - vzděláváním v odborných disciplínách včetně problematiky distančního vzdělávání.

Ad 1
66 % všech studentů SVŠES je zapsáno v kombinované formě studia. Její e-learningová podpora je zatím zajišťována v rámci projektu, který probíhá na škole druhým rokem. Dlouhodobým záměrem školy je zpracovat ryze distanční studijní obor, v němž budou e-learningovými oporami pokryty všechny předměty.
Naše dosavadní zkušenost s tvorbou e-learningových kurzů spočívá ve zvládnutí série propojených kroků - od metodického proškolení autorů a zaučení v práci s technikou přes vlastní tvorbu kurzů v autorském systému ProAuthor (za asistence pracovníka technické a metodické pomoci), převod kurzu do LMS, jeho metodickou oponenturu a testování až po spuštění ve výuce a následné úpravy. Zkušenosti a osvojené dovednosti budeme v navazujícím projektu dále využívat a rozvíjet.

Výstupem této části projektu budou vytvořené e-learningové kurzy.

Ad 2
Od vysoké školy očekávají studenti vzdělávací servis na úrovni aktuálních forem poznání a současných technických možností. Vývoj technologií však předbíhá pedagogickou připravenost. Náš projektový záměr tuto disproporci cílevědomě odstraňuje.
V souvislosti s rozvojem e-learningu je nutné neustále zvyšovat kvalifikaci akademických pracovníků v oblasti metodiky distančního vzdělávání a práce s informačními technologiemi.
Dalším předpokladem odborného růstu akademických pracovníků je znalost cizího jazyka. Zvyšování jazykové kompetence učitelů na malých vysokých školách je věcí strategické důležitosti, neboť mezinárodní spolupráce je dnes podmínkou rozvoje školy. Z toho důvodu je začlenění dalšího jazykového vzdělávání akademických pracovníků SVŠES logickým, integrálním rozhodnutím odpovídajícím zjištěným potřebám i poptávce.
Autoři e-learningových kurzů se mimo to zúčastní seminářů, konferencí a školení ve svých odborných disciplínách. Zvýšenou kvalifikaci a osvojené poznatky poté zúročí v nově koncipovaných studijních oporách.
Služby spojené se školením v metodice distanční formy studia budeme nakupovat od externích dodavatelů (spolupracujeme dlouhodobě s Ústavem celoživotního vzdělávání při Západočeské univerzitě v Plzni a předpokládáme, že jejich know-how znovu využijeme).
V oblastech užití výpočetní techniky a rozvoje jazykových kurzů budou další vzdělávání akademických pracovníků zajišťovat převážně naši vlastní odborníci.

Výstupem této části projektu budou významně posílené všeobecné i odborné znalosti a dovednosti akademických pracovníků.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Zdůvodnění je opět rozděleno na dvě části podle cílů projektu:
1. zkvalitnit a inovovat vyučované bakalářské obory,
2. zvýšit kompetence akademických pracovníků.

Ad 1
Je nezbytné zkvalitňovat a usnadňovat přístup studentů jak k učebním materiálům, tak k pedagogům. Na naší škole jsme vyšli posluchačům vstříc cestou tutorovaných e-learningových kurzů. Jejich další zavádění je především v zájmu posluchačů kombinovaného studia. Právě zájemců o tuto studijní formu všeobecně - nejen na SVŠES - přibývá. Z výzkumů prováděných ve světě (např. studie NCES 2003; https://nces.ed.gov) zároveň vyplývá, že uchazeči si stále častěji vybírají školu právě podle rozsahu on-line studentského servisu. (Potvrzuje se také pedagogický optimismus, že totiž dvě cesty ke studentovi - tradiční a elektronická - nejdou proti sobě, nýbrž paralelně k témuž vzdělávacímu cíli.)
Obohacení vzdělávací nabídky o distanční prvky založené na individuálním přístupu ke studentovi se nám osvědčuje jako dlouhodobě účinná metoda.

Ad 2
S rozvojem vzdělávacího potenciálu školy úzce souvisí kvalifikovanost jejích zaměstnanců.

Všichni akademičtí pracovníci SVŠES jsou kompetentními vysokoškolskými učiteli. Přesto je třeba rozvíjet zejména jejich jazykové dovednosti; cílem je lepší porozumění cizojazyčným pramenům a jednání mezinárodních konferencí, jakož i komunikace se zahraničními studenty a kolegy.
V oblasti IT akademičtí pracovníci obsluhují základní programy na uživatelské úrovni. Je nutné zvyšovat jejich počítačovou gramotnost, aby dokázali možnosti IT plně využívat pro svůj odborný růst i v práci autorů či tutorů e-learningových kurzů.
Každý akademický pracovník musí neustále sledovat a osvojovat si nejnovější poznatky svého oboru. Jen tak je dokáže studentům zprostředkovávat a vštěpovat jim zároveň potřebu soustavného sebevzdělávání. Nejnovější poznatky a vývoj jednotlivých disciplín se musí promítnout i do vytvářených e-learningových kurzů. Jejich autorům bude proto umožněno absolvovat odborné kurzy, školení, semináře či konference.