Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rozvoj vzdělávacího a pedagogického potenciálu Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Realizace projektu

Stav k 30. dubnu 2011 — ukončení projektu

 • byly ukončeny poslední úpravy kurzů z „první“ vlny (tisknutelné podoby atd.)
  • Počítačová podpora řízení projektu
  • Anglický jazyk
  • Španělský jazyk
  • Právo mezinárodní bezpečnosti
  • Aplikovaná informatika
  • Základy filozofie
  • Politologie
 • bylo ukončeno pilotní ověření kurzů z „druhé“ vlny, byly ukončeny jejich úpravy (tisknutelné podoboby atd.)
  • Účetnictví podnikatelských subjektů 1
  • Užití výpočetní techniky – MS Excel
  • Aplikace obchodních smluv
  • Podniková ekonomika 1
  • Základy managementu
  • Bezpečnostní management
 • byly dokončeny poslední úpravy kurzů, včetně tisknutelých podob
  • Práce s autorským systémem ProAuthor
  • Práce s LMS Moodle pro tutory

Aktivity probíhající průběžně během celého projektu

  • byly nakoupeny odborné publikace pro akademické pracovníky
  • proběhlo 22 lekcí kurzu IT pro akademické pracovníky
  • jeden akademický pracovník se zůčastnil jazykového pobytu v Anglii
  • proběhla poslední lekce kurzu anglického jazyka pro akademické pracovníky
  • proběhl závěrečný kontrolní den
  • proběhl seminář pro práci v LMS (Ing. Zamazalová, Ph.D., doc. Ing. Jaruše Krauseová, CSc.)
  • akademičtí pracovníci se zúčastnili odborných seminářů a konferencí Mgr. Jarmila Helmanová, Ing. Milan Hála, Ing. Lenka Fulínová, Mgr. Věra Hudečková, Ing. Eva Holínská, CSc., doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc., doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., doc. Ing. Přemysl Voráč, CSc.

Stav k 15. říjnu 2010

 • bylo ukončeno pilotní ověření kurzů z „první“ vlny:
  • Počítačová podpora řízení projektu
  • Anglický jazyk
  • Španělský jazyk
  • Právo mezinárodní bezpečnosti
  • Aplikovaná informatika
  • Základy filozofie
  • Politologie
 • v kurzech byly provedeny úpravy na základě zkušeností z pilotního běhu
 • byly dokončeny první verze kurzů z „druhé“ vlny:
  • Účetnictví podnikatelských subjektů 1
  • Užití výpočetní techniky – MS Excel
  • Aplikace obchodních smluv
  • Podniková ekonomika 1
  • Základy managementu
  • Bezpečnostní management
 • do kurzů byly zapracovány jazykové korektury, připomínky oponenta a testerů
 • bylo zahájeno pilotní ověření těchto kurzů
 • probíhá kurz anglického jazyka pro akademické pracovníky
 • proběhlo 15 lekcí kurzu IT pro akademické pracovníky
 • byly nakoupeny odborné publikace pro akademické pracovníky
 • akademičtí pracovníci se zúčastnili jazykových kurzů v Anglii (6 ak. pracovníků)
 • proběhl workshop Tutorování online kurzu (lektor metodička ZČU PhDr. Jana Vejvodová, CSc., účast 10 ak. pracovníků)
 • proběhla anketa o přístupu studentů k e-kurzům a studijním pomůckám
 • Ing. Milan Hála, Mgr. Jarmila Helmanová, Ing. Lenka Fulínová a doc. Ing. Michal Kavan, CSc., se zúčastnili odborných konferencí
 • v Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 4/2009 byl vydán článek Profesní příprava bezpečnostních pracovníků působících v oblasti IZS s informací o projektu – autor: doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.
 • v České ročence mezinárodního práva č. 1, 2010 byl vydán článek Some thoughts about e-learning in teaching international law – autoři: doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc., Ing. Milan Hála a RNDr. Vladimír Přech

Stav k 1. dubnu 2010

 • probíhají práce na kurzech
  • Účetnictví 1
  • Užití výpočetní techniky - MS Excel
 • byly dokončeny první verze kurzů
  • Aplikace obchodních smluv
  • Podniková ekonomika 1
  • Základy managementu
  • Bezpečnostní management
 • bylo zahájeno pilotní ověření kurzů
  • Základy filozofie
  • Politologie
  • Počítačová podpora řízení projektu
  • Právo mezinárodní bezpečnosti
  • Španělský jazyk
  • Aplikovaná informatika
 • probíhá kurz anglického jazyka pro akademické pracovníky
 • proběhlo 12 lekcí kurzu IT pro akademické pracovníky
 • byly nakoupeny odborné publikace pro akademické pracovníky
 • do tohoto okamžiku se do aktivit projektu zapojilo 15 akademických pracovníků a na tvorbě a testování kurzů se podílelo i 10 studentů

Stav k 1. prosinci 2009

 • byly dokončeny první verze kurzů z "první" vlny
  • Aplikovaná informatika
  • Politologie
  • Španělský jazyk
  • Právo mezinárodní bezpečnosti
  • kurzy byly předány k metodickým oponenturám
 • byly zahájeny práce na kurzech "druhé" vlny
  • Základy managementu
  • Účetnictví 1
  • Podniková ekonomika 1
  • Základy filozofie
  • Užití výpočetní techniky - MS Excel
  • Aplikace obchodních smluv
 • bylo zahájeno pilotní ověření prvního kurzu (anglický jazyk)
 • probíhá kurz anglického jazyka pro ak. pracovníky
 • proběhla 2. lekce kurzu IT pro ak. pracovníky
 • byly nakoupeny odborné publikace pro ak. pracovníky
 • byla zpracována a odevzdána 2. monitorovací zpráva

Stav k 1. říjnu 2009

 • byly dokončeny první verze kurzů
  • Anglický jazyk
  • Počítačová podpora řízení projektu
  • kurzy byly předány k metodickým oponenturám
 • probíhaly práce na kurzech "první" vlny
  • Španělský jazyk
  • Právo mezinárodní bezpečnosti
  • Aplikovaná informatika
  • Bezpečnostní management
  • Politologie
 • probíhá kurz anglického jazyka pro ak. pracovníky
 • proběhl 1 blok kurzu práce s IT pro ak. pracovníky
 • byl zakončen e-learningový kurz Úvod do distančního vzdělávání pro ak. pracovníky
 • byly nakoupeny odborné publikace pro ak. pracovníky

Stav k 1. červenci 2009

 • probíhaly práce na kurzech "první" vlny
  • Počítačová podpora řízení projektu
  • Anglický jazyk
  • Španělský jazyk
  • Právo mezinárodní bezpečnosti
  • Aplikovaná informatika
  • Bezpečnostní management
  • Politologie
 • probíhá kurz anglického jazyka pro ak. pracovníky
 • proběhly 2 bloky kurzu práce s IT pro ak. pracovníky
 • probíhal e-learningový kurz Úvod do distančního vzdělávání pro ak. pracovníky
 • dva akademičtí pracovníci se účastnili zahraničních odborných konferencí
 • byly nakoupeny odborné publikace pro ak. pracovníky
 • byla zpracována a odevzdána 1. monitorovací zpráva a byla schválena MHMP

Stav k 1. květnu 2009

 • probíhaly práce na kurzech "první" vlny
  • Počítačová podpora řízení projektu
  • Anglický jazyk
  • Španělský jazyk
  • Právo mezinárodní bezpečnosti
  • Aplikovaná informatika
  • Bezpečnostní management
  • Politologie
 • probíhá kurz anglického jazyka pro ak. pracovníky
 • proběhly 4 bloky kurzu práce s IT pro ak. pracovníky
 • probíhal e-learningový kurz Úvod do distančního vzdělávání pro ak. pracovníky
 • bylo realizováno výběrové řízení na nákup HW a SW, technika byla nakoupena a instalována
 • jeden ak. pracovník se zúčastnil zahraniční odborné konference
 • byly nakoupeny odborné publikace pro ak. pracovníky

Stav k 1. březnu 2009

 • byly zahájeny práce na kurzech "první" vlny
  • Počítačová podpora řízení projektu
  • Anglický jazyk
  • Španělský jazyk
  • Právo mezinárodní bezpečnosti
  • Aplikovaná informatika
  • Bezpečnostní management
  • Politologie
 • probíhá kurz anglického jazyka pro ak. pracovníky
 • proběhly 3 bloky kurzu práce s IT pro ak. pracovníky
 • byl zahájen e-learningový kurz Úvod do distančního vzdělávání pro ak. pracovníky
 • bylo realizováno výběrové řízení na nákup HW a SW, technika byla nakoupena a instalována
 • byla zpracována, odevzdána a schválena Zpráva o zahájení realizace projektu

Stav k 1. lednu 2009

 • projekt byl zahájen 1. listopadu 2008
  • byla zahájena práce projektové rady
 • byly zahájeny aktivity projekty
  • byly vybrány e-kurzy, které budou vytvářeny v "první" vlně
  • s Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU v Plzni bylo dohodnuto vzdělávání autorů kurzů
  • bylo vyhlášeno výběrové řízení na nákup HW a SW pro potřebu projektu
  • byly zakoupeny jazykové učebnice pro vzdělávání akademických pracovníků

Průběžné činnosti

Jedná se o činnosti prováděné pravidelně po celou dobu trvání projektu

 • přibližně jednou týdně schůzky projektové rady
 • přibližně jednou měsíčně konání kontrolních dnů
 • zveřejňování informací pro ak. pracovníky projektu v informačním systému školy