Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv

Mezinárodní konference se konala v aule SVŠES dne 20. dubna 2007

1. tématický okruh - Ekonomické aspekty podnikání v Evropské unii
2. tématický okruh - Právní aspekty podnikání v Evropské unii
3. tématický okruh - Lidská práva – ochrana a meze podnikání v Evropské unii

1. tématický okruh - Ekonomické aspekty podnikání v Evropské unii

Implementace a management prostředků ze strukturálních fondů v ČR

Ing. Josef Abrhám, Ph.D. (VŠE v Praze)

Srovnání podpory podnikání v ČR se systémem ve Velké Británii – vybrané aspekty

Ing. Iveta Černá (VŠE v Praze)

Nová ekonomika a management dopravy

doc. Ing. Jan Eisler, CSc. (SVŠES v Praze)

Podpora exportu v české zahraniční politice

PhDr. Vladimír Hořovský (FSV UK v Praze)

Korupce jako determinanta podnikatelského prostředí

Ing. Eva Jiráková (OPF SU v Opavě)

Ochrana lidských práv a/nebo konkurenceschopnost

doc. Ing. Eva Klvačová, CSc. (FMV VŠE v Praze)

Podpora podnikání v podobě aktivní politiky zaměstnanosti

Mgr. Ilona Kostadinovová (PF ZČU v Plzni)

Daně a ekonomická prosperita v EU

Ing. Mgr. Igor Kotlán, Ph.D (EF VŠB-TU Ostrava)

Posuny v ochraně hospodářské soutěže Evropské unie

PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. (FSV UK v Praze)

Systémy podpory obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii a České republice

Ing. Jakub Lodr (VŠE v Praze)

Změny v konkurenceschopnosti firem zpracovatelského průmyslu po vstupu do EU – výsledky primírního výzkumu

Ing. Marta Nečadová, Ph.D., doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc., Bc. Štěpán Průcha (VŠE v Praze)

Komparativní analýza výkonnosti ekonomiky EU vzhledem k její hospodářské politice a charakteru podnikatelského prostředí

doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. (FMV VŠE v Praze)

Efektivnost firmy versus společenská zodpovědnost firem

doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. (SVŠES v Praze)

konkurenceschopnost českých škol

Ing. Radka Pešková Ph.D., (Střední odborná škola Liberec – ekonom)

Zahraniční obchodní politika České republiky po vstupu do EU – vliv na podnikový sektor

prof. Ing. Božena Plchová, CSc. (SVŠES v Praze)

Základy ochrany bezpečného podnikání v bankovním sektoru

prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. (VŠ Karlovy Vary), JUDr. Petr Ibl (PS Parlamentu ČR), doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. (SVŠES v Praze)

Formy podnikání v cestovním ruchu ce Spolkové republice Německo

PhDr. Mgr. Hana Romová (PA ČR v Praze)

Structural fund expenditures – innovation and knowledge economy in Czech Republic (2000 – 2006)

Ing. Pavla Řehořová, Ph.D. (HF TU Liberec)

Cesty ke zvyšování konkurenceschopnosti českých exportérů na ruském trhu

Ing. Hakob Samsonyan (FMV VŠE v Praze)

Poslání EGAP a jeho místo v systému proexportní politiky českého státu

JUDr. Miroslav Somol, CSc (EGAP, a. s.)

Využití měnových futures k řízení kurzových rizik

Ing. Josef Taušer, Ph.D. (FMV VŠE v Praze)

2. tématický okruh - Právní aspekty podnikání v Evropské unii

Ekonomická kriminalita a ochrana podnikání v EU

doc. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. (VŠFS v Praze)

Možnosti finančního práva při )pravě vztahů v souvislosti s podnikáním v rámci EU

doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc. (PF UP v Olomouci)

Uznání a výkon rozhodnutí v civilních věcech vydaných v jiných členských státech ES/EU

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. (SVŠES v Praze)

Právo ES a jeho vliv na kolizní úpravu obchodních společností v českém právu

prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. (PF UK v Praze)

Evropské fundamentální svobody a judikatura Evropského soudního dvora

Mgr. Pavel Petr (OPF SU v Opavě)

Právní regulace vnějších ekonomických vztahů EU

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (PF MU v Brně)

Řešení sporů z doménových jmen .eu

prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (PF ZČU v Plzni)

Podnikání na evropském trhu a hrozba insolvenčního řízení

JUDr. Ilona Schelleová, CSc. (PF MU v Brně)

Podnikání v EU a ochrana práv zaměstnanců

JUDr. Milena Soušková, Ph.D. (VŠE v Praze)

Etické kodexy v úpravě podnikatelských vztahů

doc. JUDr. Zbyněk Švarc (FMV VŠE v Praze)

3. tématický okruh - Lidská práva – ochrana a meze podnikání v Evropské unii

Úprava lidských práv v rámci EU

Ing. Marcela Cupalová (FMV VŠE v Praze)

Zásada proporcionality v rozhodovací činnosti evropského soudního dvora

JUDr. Mgr. rel. El Dunia Jana, CSc. (PF UK v Praze)

Zákaz diskriminácie na základe veku ako všeobecná právní zásada alebo niekoĺko úvah nad rozhodnutím Súdného dvora Európských spoločenstiev vo veci C-144/04

JUDr. Martina Jánošíková (PF UPJŠ v Košicích),

Právo na azyl : přístup žadatelů o azyl k pracovnímu trhu?

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc., (PF MU v Brně)

Lidská práva a bezpečnostní management

doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. (SVŠES v Praze)

Reforma kontrolního mechanismu Evrropské úmluvy ve světle 14. protokolu

doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (PF UP v Olomouci)

Ochrana liddských práv v evropském správním právu a její význam pro podnikatelskou činnost v EU

Mgr. Martin Šmíd (FES UP v Pardubicích)

Ochrana základních práv na křižovatce mezi ESLP a ESD

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (PF UK v Praze)

Postavení vlastníků nemovitostí v rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva

JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D. (FMV VŠE v Praze)

Ochrana lidských práv ve vnější politice EU a uplatnění evropských subjektů na čínském trhu - vzájemné souvislosti

Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. (VŠE v Praze)