Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. v Praze, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n. o. v Bratislavě a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR
pořádala
2. mezinárodní slovensko-českou konferenci
Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti
(Česká a Slovenská republika na počátku nového milénia)

Konference sekonala v aule Soukromé vysoké školy ekonomických studií.

Cíl konference

Hlavním cílem konference je prezentovat poznatky a diskutovat o sociálních a ekonomických problémech současnosti – sociálních, ekonomických, bezpečnostních a právních otázkách v současné epoše globalizace.

Tématické bloky konference:

  • sociálně-ekonomické problémy současnosti – poruchy chování jednotlivce a společnosti, sociální a ekonomická pomoc v chudých zemích především Afriky a Asie, národnostní menšiny a cizinci
  • mezinárodní ekonomika a právo – mez. ekonomické vztahy a globální ekonomická krize, mez. ekonomické právo - úloha mez. organizací a ochrana investic, evropské mez. právo soukromé a vnitřní trh EU, vztah mez. ekonomiky a práva
  • bezpečnost a právo ve společnosti – vnější a vnitřní ohrožení organizací, zajištění jejich bezpečnosti, ekonomická bezpečnost jednotlivců – postihování negativních jevů, např. lichvy, kriminologické a penologické problémy

Program konference

PÁTEK 23. dubna 2010
10:00–10:30
Zahájení konference
 

Společný program

aula
moderuje prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
10:30–10:45
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Rozhodčí řízení v současné ekonomické krizi
10:45–11:00
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
Několik úvah nad Listinou základních práv Evropské unie
11:00–11:15
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Katedra kriminalistiky Policejní akademie ČR, Praha
Biomechanické aspekty přímého úderu
11:15–11:30
PaedDr. Milan Hejdiš
Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR, Trenčín
Biosociálne príčiny nešpecifických porúch správania odsúdených v penitenciárnom zaobchádzaní
11:30–11:45
doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Úskalia v socializácii psychosociálne a zdravotne postihnutých
11:45–12:00
doc. PhDr. StanislavNečas, CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
Bezpečnostní rizika v období ekonomické krize
12:00–13:00
přestávka na oběd
 

Sociálně-ekonomické problémy současnosti

aula
moderuje doc. ing. Přemysl Voráč, CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha

Mezinárodní ekonomika a právo

posluchárna 30
moderuje doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
13:00–13:15
JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Kultúra chudoby a jej dopad na niektoré skupiny obyvateľov
Ing. Marcela Cupalová, PhD.
Parlamentní institut
Světová ekonomická krize – její důsledky a přístupy k řešení
13:15–13:30
PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Chudoba na Slovensku v kontexte súčasnej doby
PhDr. Irah Kučerová, PhD.
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha
Krize 2008-2009: reakce v EU
13:30–13:45
prof. PhDr. René Lužica, ArtD.
Trnavská univerzita, Trnava, VŠZSP sv. Alžbety Bratislava
Polčas včleňovania Rómov do spoločnosti – dekáda 2005-2015
doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická, Praha
Modely governance v globalizované světové ekonomice
13:45–14:00
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Vybrané aspekty soudobé sociální kontroly
doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.
Ekonomická univerzita, Bratislava
Sociálno-ekonomické aspekty v podmienkach utvárajúcej sa mulitpolarity moci
svetovej politiky
14:00–14:15
PhDr. Štefánia Derevjaníková
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl.P.P.Gojdiča Prešov
Sociálnoprávna ochrana detí z marginalizovaných rómskych skupín
v podmienkach SR
doc. Ing. Jan Eisler, CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
Ing. Vladislava Jedličková
Ministerstvo vnitra ČR
Financování z prostředků EU formou sdíleného řízení
14:15–14:30
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava
Rizikové skupiny obetí v problematike obchodovania s ľuďmi
Ing. Dagmar Brožová, CSc.
Vysoká škola ekonomická, Praha
K roli ekonomických argumentů v tvorbě právních norem
14:30–14:45
prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc., Dr.h.c.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Úskalia pomoci rozvojovým krajinám – osobné skúsenosti z Haiti
doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD. MPH
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity,Trnava
Personálne a komunitné plánovanie ako súčasť manažérskej praxe
14:45–15:15
přestávka na kávu
 

Sekce 1

Sociálně-ekonomické problémy současnosti

aula
moderuje doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

Sekce 2

Bezpečnost a právo ve společnosti

posluchárna 30
moderuje Ing. Kateřina Myslivcová, Ph.D.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
15:15–15:30
doc. Emília Krajňáková, CSc.
Ekonomická fakulta Technické univerzity, Košice
doc. PhDr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Antonína Dubčeka, Trenčín
Chudoba v globálnom svete
prof. Ing. Imrich Dufinec, CSc.
Ústav ekonomickej a environmentálnej bezpečnosti Vysokej školy bezpečnostného manažérstva, Bratislava
Ing. Mária Čalfová
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, Bratislava
Snahy o ekonomické vplyvy na svetovú bezpečnosť
15:30–15:45
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok
Chudoba v podmienkach SR
Mgr. Jiri Tuza
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity, Brno
Dělba moci jako prvek zajišťující bezpečnost společnosti
15:45–16:00
doc. Ing. Přemysl Voráč, CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
Vnímání lichvy v české společnosti
JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, Praha
Zamyšlení nad účinností sankcí proti financování terorismu
16:00–16:15
doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.
Mgr. Lucia Spálová
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
Spoločenská zodpovednosť firiem v marketingovej komunikácii pri odstraňovaní genderových predsudkov
JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany, Brno
Projevy politického extremizmu v ozbrojených sborech
16:15–16:30
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Aktuálne problémy migračnej politiky Slovenskej republiky
doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
Fakulta bezpečnostního managementu, Policejní akademie ČR, Praha
Některá vybraná hlediska kybernetické kriminality
16:30–16:45
prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Akú pomoc potrebujú slumy Nairobi?
h. doc. JUDr. Karol Zeman, PhD.
Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR, Trenčín
Súčasné sociálne zabezpečenie občanov Slovenskej republiky, ako obsahové
zameranie vzdelávacieho procesu pri štúdiu na Trnavskej univerzite
16:45–17:00
PhDr. Lenka Fabianová, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, Trnava
Dve strany mince pomoci rozvojovým krajinám
František Krégl
FK servis
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha

Činnost Profesní komory požární ochrany v ČR

 

SOBOTA 24. dubna 2010
 

Sociálně-ekonomické problémy současnosti

aula
moderuje PaedDr. Milan Hejdiš
Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR, Trenčín

Bezpečnost a právo ve společnosti

posluchárna 30
moderuje PhDr. Karel Helman, Ph.D.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha

Sociálně-ekonomické problémy současnosti

posluchárna 20
moderuje Ing. Lenka Fulínová
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
09:00–09:15
doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
Konstituování teorie míru
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Multikulturalizmus a sociálna bezpečnosť
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
doc. Ing. PhDr. Emília Janigová, PhD.
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok
Soc.-ekonomické problémy prijímateľov soc. služieb
09:15–09:30
Mgr. Simona Žbirková, Ph.D.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Antropológia, hlad a fotografia
PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Aktuálne problémy budovania poznatkovo orientovanej spoločnosti
PhDr. Ingrid Schlosserová, PhD.
Zariadenie pre seniorov, Križovany nad Dudváhom
Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov na
Slovensku v zmysle platnej legislatívy
09:30–09:45
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Trnava
Sociálne a právne aspekty starostlivosti o žiadateľov
o azyl v SR
PhDr. Ing. Radka Havlová, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, Praha
Zapojení České republiky do řešení izraelskopalestinského
konfliktu
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Trnava
Sociálna opora a sociálne služby v systéme sociálnej
ochrany seniorov na Slovensku
09:45–10:00
PaedDr. Terézia Strédl
Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Komárno
Rodovosť a jej formujúce vplyvy
PhDr. Alena Marešová
Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha
Jaké společenské jevy jsou dnes označovány jako závažné sociálně patologické jevy
Mgr. Pawel Witek
Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.
Przemoc w rodzinie a sposoby ograniczania tego
zjawiska przez kuratora sądowego oraz policję w
ramach procedury „niebieskiej karty”
10:00–10:15
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok
Rodina v kontexte systému preventívnej starostlivosti
o deti na Slovensku
PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Sociálna patológia rodiny
Mgr. Renáta Hrušková
Technická univerzita, Košice
Školská sociálna práca zameraná na drogovú
problematiku v prostredí vysokých škôl
10:15–10:30
PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.
Univerzita Jana Amose Komenského, Praha
Poruchy chování u dětí – výzva pro společnost
Bc. Magda Uxová, DiS.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
Soukromá bezpečnostní služba a mezinárodní terorismus
PhDr. Františka Šefčíková
Teologická fakulta Teologický inštitút Spišská Kapitula
Význam sociálneho pracovníka pri zmene výchovného
prístupu u žiaka vykazujúceho problémové správanie
10:30–11:00
přestávka na kávu
 

Sociálně-ekonomické problémy současnosti

aula
moderuje doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha

Sociálně-ekonomické problémy současnosti

posluchárna 30
moderuje RNDr. Vladimír Přech
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, Praha
 
11:00–11:15
PhDr. Mária Holubová
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Výpovedná hodnota osobnosti v komunikácii
PaedDr. Anna Imrichová
Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov
Sociálno-ekonomická kríza spoločnosti a jej dôsledky
pri vytváraní emocionálnej inteligencie a sociálneho vedomia
u mladých ľudí
 
11:15–11:30
Mgr. Ivana Kundrátová
Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity, Prešov
Reprodukčné správanie žien v EU-27
Doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Otázky sociálnej bezpečnosti exkludovaných Rómov na začiatku 21. storočia
 
11:30–11:45
Mgr. Zdeňka Dohnalová
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
Životní situace rodiny po neanticipovaném úmrtí dítěte
PhDr. Tibor Roman, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Špecifické formy prevencií s drogovo závislými odsúdenými
vo výkone trestu odňatia slobody
 
11:45–12:00
Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.
Teologická fakulta Košice, Teologický Inštitút Spišské Podhradie
Analýza súčasnej situácie rómskej etnickej skupiny na
Slovensku
PhDr. Martin Vereš, PhD.
Fakulta zdravotníctva Trnavskej univerzity, Trnava
Sociálne a právne aspekty práce s ľuďmi bez domova
v SR
 
12:00–12:15
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
Trnavská univerzita, Trnava
Špecifiká sociálnej pomoci v Kambodži
Justyna Kula-Lic
Katolicki Uniwersytet lubelski
Issues of emigrations in the social context. On the example of Polish families
 
12:15–12:30
Mgr. Juraj Janček
PhDr. Lenka Fabiánová, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Trnava
Sociálna starostlivosť ľudí v rozvojovej krajine
Keni - programovej krajine slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci
Prof. Ing. Karol Polák, DrSc. et Dr. h. c.
Vysoká škola Visegrádu, s.r.o.
Celostná bezpečnosť