Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ohlasy zástupců spolupracujících firem

Ing. Helena Šebková, CSc. - ředitelka Centra pro studium vysokého školství

Nabídka studia na vysokých školách se za poslední dvě desetiletí výrazně změnila. Řada z nás, starších absolventů vysokých škol, si dobře pamatuje, s jakými problémy jsme se potýkali a co všechno nám ve studiu bránilo. Současná nabídka studia je velmi bohatá a pestrá, otevřená vysokému počtu uchazečů, s možností výběru vysoké školy, kterou uchazeč z nějakého důvodu upřednostní.

Moje dlouholeté působení v oblasti výzkumu vysokého školství mi poskytuje možnost poznat dobře nejen české, ale i zahraniční vysoké školství. Vím tedy, jaká je nabídka studia v oblasti ekonomických oborů na našich veřejných i soukromých vysokých školách. Protože řadu let působím v Akademické radě Soukromé vysoké školy ekonomických studií, znám nejenom nabízené studium a jeho kvalitu, ale také prostředí této vysoké školy v nejširším slova smyslu.

Obdivuji péči, kterou její akademičtí pracovníci přípravě studia věnují, jejich starostlivost o každého jednotlivého studenta, vstřícnost k jejich potřebám a názorům, veliké pochopení k jejich problémům a nesmírně příjemnou atmosféru, kterou na celé škole a ve všech jejích činnostech vytvářejí. Jsem přesvědčená, že dnešní doba má v sobě mnoho pozitivního, ale na druhé straně je obecně uspěchaná až hektická, někdy i nemilosrdně tvrdá a studium, samo o sobě náročné, není v takových podmínkách jednoduché. O to víc si prostředí, které Soukromá vysoká škola ekonomických studií po stránce odborné i lidské pro své studenty vytváří a kdyby to bylo možné, velmi ráda bych byla jedním z nich.

Proto si dovoluji touto cestou poděkovat za to, že mám možnost se alespoň trochu prostřednictvím Akademické rady na práci Soukromé vysoké školy ekonomických studií podílet a všem uchazečům o studium podobných oborů školu odpovědně doporučit.             

Ing. Ivan Čapek - emeritní ředitel Svazu strojírenské technologie

Na Soukromou vysokou školu ekonomických studií v Praze vzpomínám jako na "naši školu". Byl jsem s ní po tolik let v kontaktu, že bych ji jinak ani nemohl nazvat. Od samého založení školy až do loňského roku jsem měl tu čest být členem její Akademické rady, v níž jsem se snažil zastupovat praktickou orientaci studia, což ostatně bylo a stále je i cílem vedení školy a jejího pedagogického sboru.

Protože jsem po celý aktivní život pracoval ve vývozu strojů a zařízení, dovedl jsem si velmi živě představit, jaké nároky se objevují před každým čerstvým absolventem vysoké školy při nástupu do praxe. Očekává se, že absolvent dokáže vyřizovat i složité obchodní případy, orientovat se v právní problematice a komunikovat v cizích jazycích. Vítal jsem proto příležitost zapojit několik studentů SVŠES do stáží v naší firmě, při nichž se mohli v praxi nejen seznámit, ale i účinně spolupracovat na každodenní obchodní činnosti. S radostí mohu konstatovat, že příprava stážistů ze Soukromé vysoké školy ekonomických studií byla ve všech případech vynikající, protože si ze školy přinášeli vhodné teoretické znalosti i pracovní návyky. Někteří z nich si po absolvované stáži odnesli i solidní základ ke zpracování závěrečné diplomové práce, a to nehovořím o tom, že firmě v průběhu stáže pomohli.

Za neocenitelnou pokládám aktivitu školy v organizování a zprostředkovávání studia na vysokých školách v zahraničí. Každý takový pobyt, třeba i v trvání jednoho semestru, přinese studentovi nejen další sumu znalostí a vědomostí, ale načerpá, byť si to třeba v první chvíli neuvědomuje, spoustu životních zkušeností, které mu pomohou orientovat se v praxi i v životě.

Ze své činnosti v Akademické radě jsem si odnesl přesvědčení, že pedagogický sbor školy má vysokou úroveň a že je veden snahou studenty své školy co nejlépe připravit na "nástrahy" pracovního uplatnění. Rád a s úctou vzpomínám jak na profesory, docenty i asistenty, kteří na SVŠES působili a stále působí, tak na členy Akademické rady, kteří do činnosti školy přinášeli neotřelé podněty k novým formám studia.

Vedení školy i její Akademická rada řídí stále proces výuky tak, aby její absolventi přicházeli do praxe po všech stránkách připraveni, aby obstáli v pracovních činnostech bez zbytečných počátečních potíží a bez velkých problémů s hledáním práce. Svědčí o tom i stoprocentní úspěchy v zaměstnanosti absolventů SVŠES.

Studentům i vedení Soukromé vysoké školy ekonomických studií přeji do budoucna hodně úspěchů.

Ing. René Czechowski - finanční ředitel společnosti Pears Health Cyber

Mladí lidé se zdravým zájmem o ekonomické dění, firemní procesy a firemní problematiku vůbec – to jsou studenti Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze tak, jak jsem je poznal já. Měl jsem k tomu v minulosti mnoho příležitostí, protože její studenty jsme si rádi zvali do firmy na praxi. Byli totiž nejen aktivními pozorovateli, ale své vědomosti vždy aktivně porovnávali s praxí. Vzájemná setkání proto byla vždycky inspirativní, a to pro obě strany.  To je myslím to nejlepší ocenění pro pedagogy školy, kteří věnují spoustu úsilí tomu, aby vědomosti, které zprostředkovávají studentům,  odpovídaly potřebám praxe.

Bylo fajn zjistit, že většina studentů navázala na praxe dalším pracovním poměrem ve společnosti nebo připravovala s našimi zaměstnanci své bakalářské práce.

Ještě jedno pozitivum pro mne Soukromá vysoká škola ekonomická má – atmosféra je tu přátelská, dýchá důvěrou a dobrými vztahy mezi studenty a pedagogy.  

V průběhu času jsem měl také čest být přítomen u státních závěrečných zkoušek, které prokázaly skutečné znalosti studentů a kvalitu výuky.

Soukromá vysoká škola ekonomických studií je pro mne osobně mostem, který pevně propojuje praxi a vzdělání. Její absolventi se v praxi rozhodně neztratí.

Paul Quinn MA CTP - International Training