Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

  • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
  • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
  • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Grantová činnost na Soukromé vysoké škole ekonomických studií

Zahájili jsme řešení výzkumného projektu pro Městskou část Praha 8.

Předmětem díla je zpracování demografické prognózy počtu dětí předškolního a školního věku do roku 2024 v oblasti Karlína a dolní Libně – spádové oblasti ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ P. Strozziho, ZŠ Palmovka a ZŚ B. Hrabala se zahrnutím vlivu stávajících a nově připravovaných developerských projektů. 

název výzkumného úkolu: Výstavba nových developerských projektů a její vliv na potřebu navýšení kapacity školských zařízení
Prognóza počtu dětí předškolního a školního věku v oblasti Karlína
zadavatel: Městská část Praha 8
doba trvání projektu: 2017

Od září 2013 se podílíme na řešení grantového projektu MŠMT s názvem IPN KREDO - "KVALITA, RELEVANCE, EFEKTIVITA, DIVERZIFIKACE & OTEVŘENOST VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR".

Cílem tohoto projektu je tvorba strategie vysokého školství do roku 2030 v návaznosti na zpracování strategických plánů rozvoje vysokých škol do r. 2030. 

název výzkumného úkolu: IPN KREDO
zadavatel: MŠMT
doba trvání projektu: 2013–2015

 

V červnu 2014 jsme úspěšně dokončili grant MČ Praha 8 s názvem Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8.

Cíle grantu

  • zmapování aktuální demografické struktury obyvatel MČ Praha 8
  • zmapování aktuálního stavu sítě škol na území MČ Praha 8 včetně využití možných kapacit
  • analýza platné právní úpravy vymezující zkoumanou problematiku
  • prognóza demografického vývoje
  • analýza pedagogicko-psychologických aspektů výchovy a vzdělávání v předškolních a školních zařízeních
  • analýza vlivu demografického vývoje na potřeby umístění dětí v předškolních a školních zařízeních
  • návrh optimalizace sítě škol
název výzkumného úkolu: Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8.
zadavatel: Městská část Praha 8
doba trvání projektu: 2013–2014

V letech 2012 - 2013 jsme řešili gramt pro společnost S com, s. r. o.

Cílem bylo vytvoření konzistentního systému odměňování pro jednotlivé typy profesí v závislosti na plnění individuálních a kolektivních metrik. Tento systém musí být transparentní a musí využívat mechanismus, kdy zaměstnanci sami korigují svůj výkon v závislosti na informacích, jak výkonové metriky ovlivňují jejich mzdu.

název výzkumného úkolu: Vytvoření kontistentního a efektivního systému odměňování ve společnosti S com, s. r. o. s ohledem na oborová specifika
zadavatel: S com, s. r. o.
doba trvání projektu: 2012–2013

 

Naším nesporným úspěchem je spoluúčast na řešení grantu Grantové agentury Akademie věd ČR s názvem „Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace", který jsme získali spolu s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Fyziologickým ústavem AV ČR a Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR. Námi řešenou problematikou je „Aplikace bodových procesů v čase a prostoru v ekonomii".  V červnu 2006 jsme se podíleli na organizaci mezinárodní konference „Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry" pořádané na MFF UK.

název grantu: Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace
zadavatel grantu: Akademie věd ČR
doba trvání projektu: 2006–2010
řešitelé: Matematicko fyzikální fakulta UK Praha
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. 
Fyziologický ústav AV ČR
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
naše činnost na grantu: Aplikace bodových procesů v čase a prostoru v ekonomii, zpracování reálných dat

V roce 2008 začali akademičtí pracovníci SVŠES řešit výzkumný záměr zadaný Ministerstvem financí ČR, ve kterém se zabývají problematikou volby vhodné komunikační kampaně při zavádění společné evropské měny EURO v České republice z hlediska potřeb osob s postižením.

Proces zavádění jednotné evropské měny představuje nejen ekonomickou, ale i právní, organizační, sociálně psychologickou a další problematiku. V rámci tohoto procesu je nutné zabývat se otázkou předávání informací poměrně značné skupině občanů s postižením. Tito lidé často vnímají okolní realitu a změny v ní citlivěji a chovají se k ní odlišně než lidé zdraví. Velmi záleží na způsobu podání informací o konkrétní realitě, v daném případě o zavádění měny EURO. Specifické aspekty přístupu vnímání osob s postižením k informacím se budou muset odrazit ve specifickém přístupu k nim při vedení předpokládané kampaně. 

název výzkumného úkolu: Problematika zavádění EURA v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny
zadavatel: Ministerstvo financí ČR
doba trvání projektu: 2008–2009

 

název výzkumného úkolu: Optimalizace sítě školských zařízení z hlediska efektivního vynakládání rozpočtových prostředků v návaznosti na prognózu demografického vývoje na území MČ Praha 8.
zadavatel: Městská část Praha 8
doba trvání projektu: 2013–2014

V letech 2012 - 2013 jsme řešili gramt pro společnost S com, s. r. o.