Rekvalifikační kurz

Vedení daňové evidence

Co Vám tento kurz přinese

Naučíte se samostatně vést daňovou evidenci. Seznámíte se základy daňového systému, osvojíte si hlubší znalosti z oblasti daně z příjmu fyzických osob, z oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Naučíte se také, jak podávat kontrolní hlášení a daňová přiznání k vybraným danim. Dále se dozvíte, jak vést evidenci zaměstnanců, vypočítat jejich mzdu a jaké jsou povinnosti zaměstnavatele vůči státním institucím. Po absolvování kurzu budete schopni vést daňovou evidenci fyzických osob, plátců i neplátců DPH a potřebnou evidenci týkající se zaměstnanců. 

Komu je kurz určen

Kurz je určen těm, kteří ve svém podnikání chtějí vést daňovou evidenci - fyzickým osobám, které mají příjmy ze samostatné činnosti, mají v plánu uplatňovat tzv. skutečné výdaje (nikoliv výdaje paušální) a jejich obrat nepřesahuje stanovenou hranici. Kurz je určen rovněž zájemcům, kteří chtějí drobným podnikatelům daňovou evidenci po ukončení kurzu vést. Uchazeči o zaměstnání si absolvováním tohoto kurzu zlepší možnost uplatnění na trhu práce.

Kurz je realizován dle §108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů v rámci akreditovaného studijního oboru 6202R048 Účetnictví. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Obsah kurzu

 1. Podnikání fyzických osob (4 hodin)
  • vybraná ustanovení občanského zákoníku, živnostenského zákona
  • daňový systém v České republice
  • další legislativa upravující podnikání fyzických a právnických osob
 2. Zákon č. 586/1993 Sb., o daních z příjmů (6 hodin)
  • příjmy ze samostatné činnosti 
  • příjmy z nájmu 
  • příjmy z kapitálového majetku 
  • ostatní příjmy 
 3. Zaměstnanci a příjmy ze závislé činnosti (4 hodiny)
  • pracovní poměr a práce konané mimo pracovní poměr 
  • minimální mzda a související odvody 
  • závislá činnost a výpočet čisté mzdy 
  • roční zúčtování a zúčtování s finančním úřadem 
  • dokumenty týkající se zaměstnanců
 4. Sociální a zdravotní pojištění (4 hodiny)
  • zdravotní pojištění OSVČ 
  • zdravotní pojištění zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatele 
  • sociální pojištění a odvody OSVČ 
  • sociální pojištění zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatele
 5. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (4 hodiny)
  • obecná ustanovení
  • uskutečněná zdanitelná plnění – daň na výstupu 
  • přijatá zdanitelná plnění – daň na vstupu, nárok na odpočet 
  • kontrolní hlášení
  • daňová povinnost a podávání daňového přiznání
 6. Evidence majetku a zdrojů jeho krytí (4 hodiny)
  • dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný) včetně daňových odpisů
  • pohledávky a závazky
  • finanční majetek
  • zásoby a jejich sledování
 7. Zákon č. 16/1993 Sb., o silniční dani (2 hodiny)
  • předmět a plátci daně, zdaňovací období
  • osvobození a slevy na dani 
  • daňové přiznání a zálohy
 8. Praktické vedení daňové evidence (4 hodiny)
  • sledování příjmů
  • sledování výdajů
  • evidence pohledávek a závazků
  • evidence daně z přidané hodnoty
  • možnosti vedení daňové evidence na počítači
  • daňové přiznání (podání a přílohy)
 9. Úschova dokladů a ukončení činnosti (2 hodiny)
  • povinnost úschovy účetních dokumentů
  • povinnosti vůči institucím při skončení podnikání
 10. Souvislý příklad (6 hodin)

Doplňkové informace

Vstupní požadavky
Vstupním požadavkem je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem a základní znalost obsluhy PC. Pro uchazeče s nižším vzděláním se počet hodin zvyšuje na dvojnásobek.

Časový průběh výuky
Výuka v pracovních dnech od 8:30 do 16:00 s přestávkou na oběd

Počet hodin
40 x 45 minut pro uchazeče se středoškolským vzděláním s maturitou nebo výučním listem
80 x 45 hodin pro uchazeče s nižším vzděláním

Závěrečná zkouška 
Závěrečná zkouška je písemná.

Zakončení                   
Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Cena
7.000 Kč (osvobozeno od DPH) za kurz v délce 40 hodin
14.000 Kč (osvobozeno od DPH) za kurz v délce 80 hodin

Sleva
Pro maminky a tatínky na mateřské nebo rodičovské dovolené - 10 %.

Přihláška