Navazující magisterské (inženýrské) studium programu Ekonomika a management (N 62 08)
Studijní obor Management

Vyberte si v navazujícím magisterském studiu specializaci

  • Strategický management - prezenční a kombinované (dálkové) studium
    navazuje na studium bakalářského oboru Management organizací bakalářského studijního programu Ekonomika a management.
  • Management firemních financí - kombinované (dálkové) studium
    navazuje na obsah studia bakalářského oboru Účetnictví bakalářského studijního programu Ekonomika a management.
  • Management v mezinárodním podnikání - kombinované (dálkové) studium
    navazuje na obsah studia bakalářského oboru Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání studijního programu Ekonomika a management.

Cíl studia navazujícího magisterského oboru Management

Cílem studia navazujícího magisterského programu Management je prohloubení a rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností získaných v rámci předchozího studia na bázi soudobých poznatků oboru nezbytných pro řešení složitých manažerských problémů spojených se strategickým a operativním řízením organizací na úrovni středního a vrcholového managementu.

Důraz je kladen na metodickou vybavenost absolventů, osvojení si základů vědeckého přístupu k řešení složitých problémů manažerské teorie a praxe. K naplnění tohoto cíle přispívá nejenom obsah navazujícího magisterského studia, ale také vytvoření většího prostoru pro samostatnou práci studenta v průběhu studia formou zpracování seminárních prací, projektových studií a jejich obhajobou, řešení případových studií včetně manažerských her.

Zvolte pro sebe nejvhodnější variantu magisterského studia

Studovat můžete v prezenční či kombinované (dálkové) formě studia.

Podejte přihlášku ke studiu

Základní podmínkou přijetí do navazujícího magisterského stupně studia je úspěšné absolvování bakalářského studia ve shodném nebo příbuzném oboru. Pokud tuto podmínku splňujete, rádi Vás přijmeme.

Kdy probíhá přijímací řízení

Informace naleznete na stránce Důležité termíny.