Rekvalifikační kurz

Základy podnikání

Co Vám tento kurz přinese

Získáte základní znalosti v oblastech důležitých pro zahájení a průběh podnikatelské činnosti - v podnikové ekonomice, právu v podnikání, managementu a marketingu. Rovněž se seznámíte se způsoby vedení daňové evidence a účetnictví.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat celkový přehled v oblasti podnikání malých a středních firem. Je vhodný pro osoby samostatně výdělečně činné i pro ostatní fyzické osoby, které se rozhodly začít podnikat.

Kurz je realizován dle §108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů v rámci akreditovaného studijního oboru 6208R045 Management organizací. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Obsah kurzu

Blok A: Podniková ekonomika - 32 hodin

 • podstata podniku a podnikání, jeho cíle, okolí podniku
 • fungování podniku, vstupy, výstupy, efektivnost, faktor času, nástroje ekonomické analýzy podniku
 • typologie podniků
 • život podniku - založení, růst, stabilizace, krize, zánik
 • majetková a kapitálová výstavba podniku
 • základní souvislosti mezi stavy majetku a zdroji, toky výnosů a nákladů, cash flow
 • organizace podniku, podnikové řízení
 • výrobní a nevýrobní činnost, kapacita a její měření
 • nákup, odbyt, marketing
 • personální činnost, mzdové náklady
 • finanční řízení podniku
 • daně

Blok B: Právo v podnikání - 24 hodin

 • podnikatel, podnikání, spotřebitel, jednání podnikatele a jeho zastoupení 
 • živnostenské podnikání, vznik a zánik živnosti
 • obchodní korporace, založení a vznik obchodních společností
 • zrušení a zánik obchodních společností (bez likvidace, s likvidací) 
 • základy pracovněprávních poměrů
 • uzavírání smluv
 • význam času (promlčení a prekluze, promlčecí lhůty, počítání času apod.)
 • důsledky porušení smluvních a jiných závazků (úroky z prodlení, odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škody apod.)
 • způsoby řešení sporů (v civilním procesu) ve věcech občanských a obchodních
 • soudní řízení  
 • rozhodčí řízení a jiné alternativní způsoby řešení sporů 

Blok C: Základy managementu - 16 hodin

 • pojetí managementu, role manažera ve firmě
 • manažerské funkce (plánování, organizování, rozhodování, vedení lidí a kontrola)
 • rozhodovací procesy manažera
 • zaměření se na klíčové cíle firmy
 • základní manažerské metody a techniky
 • manažerské motivační strategie

Blok D: Základy marketingu - 16 hodin

 • základní marketingové pojmy
 • vývojové fáze marketingu
 • marketingové taktické nástroje
 • produkt, cena, distribuce, komunikační mix
 • výzkum trhu
 • segmentace trhu
 • marketingová situační analýza
 • cesta k orientaci na zákazníka

Blok E: Daňová evidence - 16 hodin

 • zákon o dani č. 586/1993 Sb., o daních z příjmů 
 • příjmy z podnikání a samostatné výdělečné činnosti 
 • příjmy z nájmu, příjmy z kapitálového majetku, ostatní příjmy 
 • zaměstnanci a příjmy ze závislé činnosti 
 • pracovní poměr a práce konané mimo pracovní poměr 
 • minimální mzda a související odvody 
 • závislá činnost a výpočet čisté mzdy 
 • roční zúčtování a vyúčtování s finančním úřadem 
 • dokumenty týkající se zaměstnanců 
 • sociální a zdravotní pojištění a povinnosti zaměstnavatelů

Blok F: Základy účetnictví - 16 hodin

 • legislativa upravující vedení účetnictví 
 • základní výkazy finančního účetnictví
 • účetní období, účetní knihy a účetní doklady 
 • aktiva, pasiva, náklady, výnosy, příjmy a výdaje 
 • podvojné účetnictví a zásady účtování 
 • účtování o majetku a zdrojích jeho krytí 
 • účtování nákladů a výnosů, hospodářský výsledek, účetní uzávěrka 
 • inventarizace majetku a závazků 
 • výpočet daně z příjmů právnických osob 
 • účetní závěrka
 • úschova a archivace dokumentů

Doplňkové informace

Vstupní požadavky
Vstupním požadavkem je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem a základní znalost obsluhy PC.

Termín
24. 4. - 26. 5. 2017
rozpis jednotlivých bloků obdržíte po přihlášení

Časový průběh výuky

Výuka v pracovních dnech od 8:30 do 16:00 s přestávkou na oběd

Počet hodin
120 x 45 minut

Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška je písemná a trvá 2 hodiny.

Zakončení
Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získá uchazeč "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Cena
21.000 Kč (osvobozeno od DPH)

Sleva
Pro maminky a tatínky na mateřské nebo rodičovské dovolené - 10 %

Přihláška