Bakalářská práce v oboru Management organizací

Na závěr studia budete zpracovávat bakalářskou práci. Při jejím zpracování budete vycházet ze zkušeností, které získáte v rámci absolvované praxe. Vedoucím práce je zpravidla odborník, se kterým spolupracujete na praxi.

Návrhy témat bakalářských prací v oboru Management organizací

 1. Organizační projektování, jeho aplikace při tvorbě organizační struktury podniku.
 2. Využití metody SWOT v oblasti strategického plánování.
 3. Rozbor rizik spojených s uskutečňováním výrobkových inovací.
 4. Hodnocení efektivnosti zavedení nového produktu na trh.
 5. Organizování procesu vývoje nových produktů v podniku.
 6. Řízení personálních činností ve firmě.
 7. Kontrolní techniky, možnosti jejich využití v manažerské praxi.
 8. Teorie motivace, možnosti jejich praktického uplatnění při vedení lidí.
 9. Analýza faktorů ovlivňujících volbu stylů vedení lidí.
 10. Organizování kontrolní činnosti v podniku.
 11. Uplatňování nástrojů hmotné a nehmotné stimulace ve firmách.
 12. Rozbor faktorů ovlivňujících organizaci operativního řízení výroby v podniku.
 13. Vypracování podnikatelského projektu (záměru).
 14. Metody analýzy výrobkového portfolia, jejich využití při optimalizaci struktury produkce (tvorbě výrobkového mixu).
 15. Využití metod marketingového výzkumu trhu při tvorbě marketingového mixu.
 16. Aplikace organizačních modelů při utváření marketingových útvarů ve firmách.
 17. Analýza životního cyklu produktu, její využití při výběru nástrojů marketingu.
 18. Využití metod cenové tvorby při rozhodování o cenách nových produktů.
 19. Využití analýzy cen, chování a výrobního programu konkurence při vlastní cenové tvorbě.
 20. Výběr reklamních médií, hodnocení účinnosti reklamy.
 21. Uplatňování nástrojů podpory prodeje v hospodářské praxi, hodnocení jejich efektivnosti.
 22. Využití nástrojů (technik) public relations v hospodářské praxi.
 23. Výběr marketingových distribučních cest, hodnocení jejich efektivnosti.
 24. Aplikace přímého marketingu jako součásti distribuce.
 25. Osobní prodej jako nástroj marketingu.
 26. Rozbor rizik finančního investování.
 27. Faktory ovlivňující financování investic.
 28. Modelování a projektování finančních vztahů uvnitř podniku.
 29. Využití nákladových modelů při finančním řízení podniku.
 30. Rozbor výhod a nevýhod externích zdrojů financování podnikových činností.
 31. Finanční analýza podniku pomocí Quick testu.
 32. Finanční likvidita podniku, stanovení optimální výše likvidních prostředků.
 33. Využití finančních dynamických modelů v hospodářské praxi.
 34. Optimální řízení peněžních toků v podniku.
 35. Rozbor rizik investování firmy na kapitálovém trhu.
 36. Vazba finančních vztahů uvnitř a vně podniku.
 37. Vlivy druhotné platební neschopnosti na chování podniku.
 38. Využití forfaitingu při podpoře podnikatelských aktivit.
 39. Rozbor problematiky financování a řízení zásob.
 40. Finanční problematika u změnových řízení ve výrobním procesu.