Kurzy v rámci akreditovaných studijních oborů Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Specializační studium v programu celoživotního vzdělávání

SVŠES uskutečňuje v souladu s § 60 odst. (2) zákona 111/1998 Sb. v platném znění a s Řádem celoživotního vzdělávání SVŠES v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů tato specializační studia – kurzy:

 • Účetnictví 
 • Management organizací 
 • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • Strategický management
 • Management v mezinárodním podnikání
 • Management firemních financí

Studující v programech celoživotního vzdělávání nejsou ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (vysokoškolský zákon) studenty v řádném studiu. Celoživotní programy sestavené z akreditovaných programů umožňují přestup do řádného studia za dále stanovených podmínek.

Základní podmínkou pro zapsání (zápis) do některého kurzu specializovaného studia je úplné středoškolské vzdělání. Tato specializační studia jsou organizačně učleněna tak, aby jejich absolvování bylo přínosem též pro absolventy vysoké školy bakalářského či magisterského programu (viz níže).

Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných programů, pokud se stanou studenty dle § 48 až 50 Vysokoškolského zákona, lze uznat kredity (klasifikaci) až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Studium je zakončeno ve dvou úrovních:

 1. Absolvent po splnění podmínek klasifikace (získání stanovených kreditů) a odevzdání závěrečné práce v minimálním rozsahu 15 stran ukončí studium obhajobou své práce. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 2. Absolventi, kteří byli zapsáni do programu celoživotního vzdělávání na základě absolvování vysoké školy stejného či obdobného zaměření mohou po získání osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání podat přihlášku k vykonání SZZ ze specializace. O jejím vykonání obdrží úspěšný absolvent doklad.
 3. Všichni úspěšní absolventi programu celoživotního vzdělávání se mohou dle čl. 2. písm. b) tohoto předpisu stát studenty vysoké školy a podle individuálního plánu vystudovat celý studijní obor bakalářského programu a získat akademický titul „bakalář" ve zkratce „Bc.".

Přihláška a zápis do programu CŽV

 • Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na adresu studijni@svses.cz nebo ji vytiskněte a zašlete poštou na adresu SVŠES, Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň.

Minimální počet uchazečů, školné

 • Studium v příslušné specializaci (kurzu) se otevírá při minimálním počtu 10 studentů.
 • Školné je 28 000,- Kč za semestr.
 • Uzavřením „smlouvy" je uchazeč zapsán do programu celoživotního vzdělávání.

Studující obdrží „Průkaz programu celoživotního vzdělávání" v němž si student zapíše příslušné předměty a do něhož se zapisuje docílená klasifikace z jednotlivých předmětů.