Jednoroční specializační kurz Management organizací

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., katedra Marketingu a managementu nabízí v akademickém roce 2007/2008 absolventům středních a vysokých škol jednoroční specializační kurz zaměřený na získání základního souboru kompetencí nezbytných pro úspěšný management organizací. Kurz vychází z akreditovaného studijního oboru Management organizací 6208R045 akreditovaného v rámci studijního programu Ekonomika a management B6208 do roku 2015, který umožňuje studentům hlubší poznání řídících procesů, metod a technik pro efektivní řízení ziskových a neziskových organizací. 
SVŠES  byla na základě výzkumu realizovaném v roce 2006 SVP Pedagogické fakulty UK v Praze hodnocena jako první mezi soukromými a na třetím místě mezi všemi vysokými školami z hlediska uplatnění našich absolventů na trhu práce.

Cíl studia

Cílem kurzu Management organizací je vytvoření vědomostního a dovednostního základu, který povede k získání souboru kompetencí nezbytných pro úspěšný management ziskových a neziskových organizací. Absolvent kurzu bude schopen tvůrčím způsobem řešit problémy spojené s problematikou operativního a strategického řízení organizací. Důsledná výchova ke strategickému a systémovému myšlení, procesnímu řízení, projektovému řízení včetně řízení rizika, řízení jakosti a hlubšímu porozumění motivaci pracovníků, týmové práci a právním aspektům podnikatelských aktivit včetně řízení lidských zdrojů vytváří základní architekturu nabízeného kurzu. Mimořádná pozornost je rovněž věnována procesu marketingového řízení v relaci k inovaci produktů, marketingové komunikaci a mezinárodnímu marketingu. Získané znalosti a dovednosti lze dále prohlubovat a rozšiřovat v rámci bakalářského studia oboru Management organizací při uznání dosaženého počtu kreditů z jednotlivých studijních předmětů v souladu se Studijním a zkušebním řádem SVŠES.

Forma výuky

Studium bude probíhat kombinovanou formou využívající skupinových a individuálních konzultací. Vzdělávací proces předpokládá aktivní participaci studentů ve všech fázích výukového procesu. Důraz je kladen na vytvoření návyků týmové práce, rozvoj komunikačních dovedností, řešení případových studií s využitím brainstormingu a techniky řízené diskuse. Nedílnou součástí vyučovacího procesu je  zpracování projektových studií na doporučená témata. Integrovanou součástí výuky je úspěšné absolvování manažerské hry.

Podrobnější struktura a obsah studia

Studijní plán


    1. semestr 2. semestr
  Název předmětu Celková hodinová dotace Způsob zakončení ECTS Celková hodinová dotace Způsob zakončení ECTS
1. Podniková ekonomika I, II 16 zk 6      
2. Management I
[management operací, management kvality, management projektu]
14 zk 5      
3. Management II
[management financí, management informačních systémů]
12 zk 5      
4. Marketing I
[základy marketingu, marketingové pojetí inovací produktů]
14 zk 5      
5. Psychologie pro ekonomy 10 zp 4      
6. Právo v hospodářské praxi 14 zk 5      
7. Marketing II
[rozhodování o cenách, rozhodování o výběru distribučních cest]
      14 zk 5
8. Marketing III
[marketingový komunikační mix, mezinárodní marketing]
      14 zk 5
9. Management III
[management změny, management lidských zdrojů]
      16 zk 6
10. Integrovaný systém řízení       14 zk 5
11. Burzy a cenné papíry       12 zk 5
12. Rétorika a komunikace       10 zp 4
  Celkem 80 1 zp, 5 zk 30 80 1 zp, 5 zk 30

Legenda: zp – zápočet, zk - zkouška


Časová organizace kurzu

Studium probíhá jednou týdně (ve čtvrtek)formou skupinových konzultací v prostorách Soukromé vysoké školy ekonomických studií, Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8.
Celková hodinová dotace ročního specializačního studia činí 200 hodin, z toho je 160 hodin určeno na skupinové konzultace, zbývajících 40 hodin zahrnuje individuální konzultace a zkoušky. Konkrétní rozpis výuky bude stanoven rozvrhem.

Jak se do kurzu přihlásit?
Přihláška se podává na stanoveném formuláři (ke stažení zde)

Cena kurzu

Uzavřením „smlouvy" je uchazeč zapsán do programu celoživotního vzdělávání.
Studující obdrží „Průkaz programu celoživotního vzdělávání" v němž si student zapíše příslušné předměty a do něhož se zapisuje docílená klasifikace z jednotlivých předmětů.

Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce v minimálním rozsahu 15 stran, po ukončení studia absolvent získá Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v oboru management organizací.

Absolventi s úplným středním vzděláním (ukončeným maturitní zkouškou) mohou, v případě jejich zájmu,  po absolvování kurzu dostudovat v bakalářském programu, zkoušky a zápočty získané v kurzu jim budou uznány.
Absolventi kurzu s vysokoškolským vzděláním (ukončeným státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce s právem užívat titul Bc., Mgr., Ing., MBA) se mohou po ukončení kurzu přihlásit k SZZ z managementu organizací.