Jednoroční specializační kurz Podnikání v podmínkách EU

Soukromá vysoká škola ekonomických studií nabízí absolventům středních škol a absolventům vysokých škol ekonomického zaměření jednoroční kurz zaměřený na ekonomické a právní aspekty podnikání v Evropské unii. Kurz je založen na specializaci „Podnikání v podmínkách EU", která je akreditována v rámci studijního programu Ekonomika a management. Poprvé si volbou specializace – bloku předmětů „Podnikání v podmínkách Evropské unie" mohli rozšířit studium oboru Management organizací v akademickém roce 2003/2004.

K prohloubení a rozšíření poznatků o ekonomických a právních aspektech podnikání v Evropské unii uspořádala SVŠES odborné konference zaměřené na Evropskou unii. Jednalo se o konference Ekonomické a právní aspekty členství v EU v roce 2003, ze které byl vydán sborník vystoupení (ISBN 80-86744-02-7) a Česká republika v předvečer vstupu do EU v roce 2004, ze které byl rovněž vydán sborník vystoupení (ISBN 80-86744-12-4). Těchto konferencí se zúčastnili významní odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze, z Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd Karlovy Univerzity, jakož i z dalších vysokých škol, ministerstev a Úřadu vlády ČR. V roce 2007 uspořádala SVŠES ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy další konferenci zaměřenou na ekonomické a právní aspekty podnikání v Evropské unii. Výstupem je společný sborník s názvem Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv z roku 2007 (ISBN: 978-80-85889-91-8)

Poznatky získané z vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti byly rovněž zhodnoceny v publikaci Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU, která byla vydána nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2007.

Cíl studia

Kurz poskytuje studujícímu potřebné vědomosti a znalosti v oblasti ekonomických disciplín a v oblasti práva se zaměřením na Evropskou unii.
Pozornost je věnována ekonomickým vztahům v rámci EU, mezinárodnímu právu, včetně práva EU. Student získá přehled o cílech a aktuálních aktivitách evropských institucí.

Cílem interdisciplinárně pojatého kurzu je vytvoření vědomostního a dovednostního základu, zahrnujícího ekonomiku a právo, který umožní absolventovi připravovat a realizovat podnikatelské aktivity v rámci České republiky a Evropské unie. Současně vytvořit předpoklady pro působení absolventa v mezinárodních a evropských i českých institucích ekonomicky zaměřených.

Absolvent kurzu bude znalostně vybaven pro činnost v praxi. Blok předmětů Podnikání v podmínkách Evropské unie vychází ze studijního oboru Management organizací, který je vyučován na SVŠES. V případě zájmu může absolvent střední školy nastoupit do řádného prezenčního nebo kombinovaného studia na Soukromé vysoké škole ekonomických studií.

Forma výuky

Studium bude probíhat kombinovanou formou využívající skupinových a individuálních konzultací. Vzdělávací proces předpokládá aktivní participaci studentů ve všech fázích výukového procesu. Důraz je kladen na vytvoření návyků týmové práce, rozvoj komunikačních dovedností, řešení případových studií s využitím brainstormingu a techniky řízené diskuse. Nedílnou součástí vyučovacího procesu je  zpracování projektových studií na doporučená témata. Integrovanou součástí výuky je úspěšné absolvování manažerské hry.

Podrobnější struktura a obsah studia

Studijní plán


    1. semestr 2. semestr
  Název předmětu Celková hodinová dotace Způsob zakončení ECTS Celková hodinová dotace Způsob zakončení ECTS
1. Podniková ekonomika I, II 16 zk 6      
2. Evropská ekonomická integrace I 10 zp 4      
3. Vnitřní trh EU I 12 zp 4      
4. Světové ekonomické vztahy 14 zk 5      
5. Společná obchodní politika 14 zk 5      
6. Právo v hospodářské praxi 14 zk 6      
7. Mezinárodní právo v hospodářské praxi       18 zk 7
8. Evropská ekonomická integrace II       16 zk 6
9. Vnitřní trh EU II       16 zk 6
10. Právo Evropské unie       16 zk 6
11. Právo duševního vlastnictví       14 zk 5
  Celkem 80 2 zp, 4 zk 30 80 5 zk 30

Legenda: zp – zápočet, zk - zkouška


Časová organizace kurzu

Studium probíhá jednou týdně (ve čtvrtek) formou skupinových konzultací v prostorách Soukromé vysoké školy ekonomických studií, Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8.
Celková hodinová dotace ročního specializačního studia činí 200 hodin, z toho je 160 hodin určeno na skupinové konzultace, zbývajících 40 hodin zahrnuje individuální konzultace a zkoušky. Konkrétní rozpis výuky bude stanoven rozvrhem.

Jak se do kurzu přihlásit?
Přihláška se podává na stanoveném formuláři (ke stažení zde)
Přihlášku lze podat osobně na studijní oddělení nebo poštou.

Cena kurzu

Uzavřením „smlouvy" je uchazeč zapsán do programu celoživotního vzdělávání.
Studující obdrží „Průkaz programu celoživotního vzdělávání", v němž si student zapíše příslušné předměty a do něhož se zapisuje docílená klasifikace z jednotlivých předmětů.

Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce v minimálním rozsahu 15 stran, po ukončení studia absolvent získá Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v oboru podnikání podmínkách EU.

Absolventi s úplným středním vzděláním (ukončeným maturitní zkouškou) mohou, v případě jejich zájmu,  po absolvování kurzu dostudovat v bakalářském programu, zkoušky a zápočty získané v kurzu jim budou uznány.
Absolventi kurzu s vysokoškolským vzděláním (ukončeným státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce s právem užívat titul Bc., Mgr., Ing., MBA) se mohou po ukončení kurzu přihlásit k SZZ z podnikání v podmínkách Evropské unie.