Jednoroční specializační kurz Účetnictví

Studium účetnictví otevírá studentům cestu k hlubokému teoretickému poznání a v návaznosti na praxi vede k vytvoření žádoucích dovedností v oboru, které umožňují absolventům okamžité pracovní uplatnění.

Cíl studia

Studium je určeno pro všechny, kteří mají ukončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a zároveň si chtějí prohloubit  znalosti z oblasti účetnictví. Obsah studia odpovídá studijnímu oboru Účetnictví v rámci bakalářského studijního programu Ekonomika a management, který byl reakreditován rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 23857/2005-31 na dobu 10 let tj. do 10. 7. 2015. 

Posluchači po ukončení studia získají Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Studium je uvedeno seznámením s funkcemi, předmětem a metodou účetnictví, se strukturou informací, kterou poskytuje svým uživatelům. Následně je zařazeno účetnictví podnikatelských subjektů  a s tím souvisejících oblastí jako jsou daně, controlling včetně manažerského účetnictví a další. Po absolvování studia by měli posluchači být schopni:

  • analyzovat vliv konkrétních hospodářských transakcí na hodnotové parametry podnikatelského subjektu (na strukturu jeho aktiv, pasiv, zisku, daňového základu  a finanční situaci),
  • porozumět podstatě, obsahu a vypovídací schopnosti účetní závěrky a zveřejňovaných informací finančního účetnictví,
  • odlišit podstatu a obsah finančního účetnictví od výstupů daňového a manažersky zaměřeného účetnictví,
  • využít těchto informací pro zjištění a analýzu faktorů ovlivňujících výnosnost vloženého kapitálu a finanční zdraví podniku,
  • formulovat požadavky na účetní systém určený pro potřeby manažerského řízení,
  • efektivně využívat informace nákladového a manažerského účetnictví zejména:
  • pro řízení po linii výkonů,
  • pro řízení po linii vnitropodnikových útvarů,
  • pro řízení po linii aktivit, činností a procesů,
  • pro investiční rozhodování a jejich následná vyhodnocení.

Forma výuky

Studium bude probíhat formou skupinových a individuálních konzultací. V procesu výuky budou využívány řešené případové studie, které posluchačům umožní sledovat postup výpočtu i závěry z něho odvozené. Studenti budou také v průběhu studia zpracovávat  seminární práce na doporučená témata.

Podrobnější struktura a obsah studia

Studijní plán

    1. semestr 2. semestr
  Název předmětu Celková hodinová dotace Způsob zakončení ECTS Celková hodinová dotace Způsob zakončení ECTS
1. Podniková ekonomika I, II 8 zp 4 8 zk 4
2. Účetnictví podnikatelských subjektů I, II 30 zk 6      
3. Daňový systém státu 10 zk 5      
4. Úvod do inf. systému 10 zk 4      
5. Účetnictví specifických organizací 6 zp 3 10 zp 3
6. Finance I, II 10 zk 5 10 zk 5
7. Aplikace daňových zákonů 6 zp 3 10 zp 4
8. Účetnictví podnikatelských subjektů III       20 zk 6
9. Audit       12 zp 4
10. Controlling       10 zk 4
  Celkem 80 3 zp, 4 zk 30 80 3 zp, 4 zk 30

Legenda: zp – zápočet, zk - zkouška


Časová organizace kurzu

Studium probíhá jednou týdně formou skupinových konzultací v prostorách Soukromé vysoké školy ekonomických studií, Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8.
Celková hodinová dotace ročního specializačního studia činí 200 hodin, z toho je 160 hodin určeno na skupinové konzultace, zbývajících 40 hodin zahrnuje individuální konzultace a zkoušky. Konkrétní rozpis výuky bude stanoven rozvrhem.

Jak se do kurzu přihlásit?
Přihláška se podává na stanoveném formuláři (ke stažení zde)
Přihlášku lze podat osobně na studijní oddělení nebo poštou.

Cena kurzu

Uzavřením „smlouvy" je uchazeč zapsán do programu celoživotního vzdělávání.
Studující obdrží „Průkaz programu celoživotního vzdělávání" v němž si student zapíše příslušné předměty a do něhož se zapisuje docílená klasifikace z jednotlivých předmětů.

Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce v minimálním rozsahu 15 stran, po ukončení studia absolvent získá Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v oboru účetnictví.

Absolventi s úplným středním vzděláním (ukončeným maturitní zkouškou) mohou, v případě jejich zájmu,  po absolvování kurzu dostudovat v bakalářském programu, zkoušky a zápočty získané v kurzu jim budou uznány.
Absolventi kurzu s vysokoškolským vzděláním (ukončeným státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce s právem užívat titul Bc., Mgr., Ing., MBA) se mohou po ukončení kurzu přihlásit k SZZ z účetnictví.