Cíl studia ve specializaci Management v mezinárodním podnikání

Cílem studia navazujícího magisterského programu Management je prohloubení a rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností získaných v rámci předchozího studia na bázi soudobých poznatků oboru nezbytných pro řešení složitých manažerských problémů spojených se strategickým a operativním řízením organizací na úrovni středního a vrcholového managementu.

Důraz je kladen na metodickou vybavenost absolventů, osvojení si základů vědeckého přístupu k řešení složitých problémů manažerské teorie a praxe. K naplnění tohoto cíle přispívá nejenom obsah navazujícího magisterského studia, ale také vytvoření většího prostoru pro samostatnou práci studenta v průběhu studia formou zpracování seminárních prací, projektových studií a jejich obhajobou, řešení případových studií včetně manažerských her.

Profil absolventa

Obsah navazujícího magisterského studia je zaměřen na doplnění odborných způsobilostí manažera, rozšiřujících jeho poznání v oblasti teorie a metodologie moderního managementu v podmínkách globální ekonomiky. Důraz je kladen na formování a rozvoj strategického a systémového myšlení. Výše uvedené respektuje vliv faktorů měnícího se pojetí managementu na prahu 21. století, tj. potřebu permanentní inovace produktů, služeb a procesů, periodickou organizační změnu vnitřního prostředí současných organizací a narůstající roli intelektuálního kapitálu pro zvyšování přidané hodnoty organizací nabízených produktů a služeb.

Koncept studijní specializace Management v mezinárodním podnikání klade důraz na mezinárodní aspekty související s řízením a činností podniku. Staví na znalostech mezinárodních ekonomických vztahů, mezinárodních obchodních operací a mezinárodního práva. Specializace je založena na hlubší analýze a souvislostech v činnosti mezinárodních ekonomických organizací, zdůrazňuje význam integračních ekonomických uskupení, prohlubuje znalosti obchodování na mezinárodních trzích z hlediska ekonomického a hlouběji se zabývá i právní regulací v této oblasti. Podrobně seznamuje s úlohou a fungováním evropských strukturálních fondů, včetně jejich významu pro praxi. Výběrové volitelné předměty, z nichž si student vybírá minimálně dva, dále prohlubují jeho specializační profil v rámci zvolené profesní specializace.

Uplatnění absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studia ve studijním oboru „Management“ je připraven zastávat pozice na úrovni středního managementu organizací všech typů a má odborné předpoklady zastávat – po získání potřebné praxe – i funkce na úrovni vrcholového managementu. Chápe nutnost celoživotního vzdělávání a je připraven na práci v prostředí globální ekonomiky a mezinárodní ekonomické spolupráce.

Konkrétní uplatnění absolventa ovlivní nejen zvolená specializace, ale i jeho celková společenská, odborná a jazyková vzdělanost a dovednosti, které získá v průběhu vzdělávacího procesu, a délka praxe.