Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

  • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
  • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
  • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

02.11.2017 09:40

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR.

Těšíme se na Vaši účast

01.11.2017 09:03

Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES.

Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a prezentace nejlepších prací.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Disciplinární řád pro studenty Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Čl. 1

(1) Disciplinární řád pro studenty Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. (dále jen ”disciplinární řád”) upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon o VŠ”) postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s. r. o. (dále jen „SVŠES”) a ukládání sankcí.

(2) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy SVŠES.

Čl. 2
Sankce

(1) Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit:
a) napomenutí,
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
c) vyloučení ze studia.

(2) Disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti a méně závažný disciplinární přestupek lze projednat bez uložení sankce.

(3) Od uložení sankce je též možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě.

(4) Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož i k dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků. Vyloučit ze studia lze v případě úmyslného spáchání závažného disciplinárního přestupku.

(5) Lhůta a podmínky k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia se stanoví podle míry závažnosti disciplinárního přestupku. Tato lhůta činí nejméně šest měsíců a nejvíce jeden rok a je stanovena ve výroku rozhodnutí o disciplinárním přestupku.

(6) Pokud se student v průběhu lhůty k osvědčení dopustí dalšího disciplinárního přestupku, může být ze studia vyloučen.

Čl. 3
Zahájení disciplinárního řízení

(1) Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh rektora.

(2) Návrh obsahuje popis skutku, případně navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i uvedení důvodů, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.

(3) Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy byl stejnopis návrhu rektora doručen studentovi písemně do vlastních rukou. Pro doručování se použije ustanovení článku 31 Statutu SVŠES.

(4) Po zahájení disciplinárního řízení předseda disciplinární komise svolá zasedání disciplinární komise.

(5) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání. Do lhůty jednoho roku se nezapočítává doba, kdy osoba není studentem.

Čl. 4
Jednání disciplinární komise

(1) Obvinění studenta z disciplinárního přestupku projednává disciplinární komise.

(2) Zasedání disciplinární komise řídí její předseda, jednání disciplinární komise je neveřejné.

(3) Disciplinární komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Není-li zachováno rovné zastoupení akademických pracovníků a studentů, předseda zasedání odročí, pokud to navrhne některý z členů disciplinární komise.

(4) Usnesení disciplinární komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila nadpoloviční většina z jejích přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy disciplinární komise.

(5) O jednání disciplinární komise se pořizuje zápis. Zápis se uloží na studijním oddělení a do dokumentace studenta.

Čl. 5
Projednání disciplinárního přestupku

(1) Student musí být k zasedání disciplinární komise písemně a včas pozván. Má právo navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům a nahlížet do písemných podkladů. Student má právo zvolit si právního zástupce, který jedná jeho jménem v rozsahu písemného zmocnění.

(2) Disciplinární komise může jednat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že mu bylo pozvání k zasedání řádně a včas oznámeno a student se k zasedání bez omluvy nedostavil.

(3) Disciplinární komise je povinna provést potřebné důkazy a projednat věc tak, aby bylo zjištěno, že byl spáchán disciplinární přestupek a že jej student spáchal.

(4) Po projednání věci se disciplinární komise usnese na návrhu rozhodnutí o disciplinárním přestupku, který předloží rektorovi.

(5) Usnesení podle odstavce 4 sdělí disciplinární komise studentovi, pokud je přítomen. Jinak se toto usnesení samostatně neoznamuje.

Čl. 6
Rozhodnutí rektora

(1) Rektor vydá na základě návrhu disciplinární komise rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy návrh od disciplinární komise obdržel.

(2) Rektor může věc vrátit disciplinární komisi k dalšímu došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci.

(3) Rektor může uložit sankci, kterou komise navrhla, nebo sankci mírnější, nebo může disciplinární řízení zastavit, pokud byly zjištěny důvody podle § 69 odst. 2 zákona o VŠ.

(4) Rozhodnutí rektora se vyhotovuje písemně a obsahuje výrok o zjištění disciplinárního přestupku a uložení sankce. Dále obsahuje odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání.

(5) Rozhodnutí rektora o zastavení disciplinárního řízení obsahuje výrok o zastavení disciplinárního řízení, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.

Čl. 7
Rozhodování ve věci disciplinárního přestupku

(1) Na rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku se vztahuje § 68 zákona o VŠ.

(2) Student může požádat o přezkoumání rozhodnutí písemně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho doručení. Žádost o přezkoumání rozhodnutí má vždy odkladný účinek.

(3) Rozhodnutí rektora o přezkoumání rozhodnutí je konečné a obsahuje odůvodnění rozhodnutí a poučení o tom, že toto rozhodnutí je konečné.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty SVŠES registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 25 027/2000 – 30 dne 21. srpna 2000.

(2) Tento disciplinární řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 1 a § 41 odst. 2 zákona o VŠ dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Ing. Lucie Marková, v. r.
rektorka

<