Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

 • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
 • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
 • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

02.11.2017 09:40

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR.

Těšíme se na Vaši účast

01.11.2017 09:03

Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES.

Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a prezentace nejlepších prací.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V Praze, 1. 10. 2002

Čj.: OS-833/2002

Vnitřní předpis

Organizace odborné praxe v organizacích, situační a souhrnná cvičení

čl. I.

Odborná praxe v prezenční formě studia

a) Probíhá podle studijního programu. Ve čtvrtém semestru v rozsahu 20 dnů, v šestém semestru v rozsahu 20 dnů. Termíny praxe jsou upřesněny v kalendářním plánu pro každý akademický rok. Odborná praxe je hodnocena klasifikačním stupněm "započteno".

b) Odbornou praxi zajišťuje, organizuje a řídí rektorát. Katedry a studenti však mohou podávat návrhy nejpozději 8 týdnů před nástupem praxe, pokud mají konkrétní organizace(i) předjednanou.

 

Návrh obsahuje:

 • název organizace, sídlo a příslušné identifikační údaje uváděné v daňovém dokladu
 • pokud je navrhovanou organizací živnost, musí zaměstnávat min. 25 zaměstnanců
 • zaměření praxe má mít vztah k vybranému (navrženému) tématu bakalářské práce
 • jméno, příjmení a postavení statutárního orgánu, s nímž je navrhovaná praxe předjednána, telefonický a případně e-mailový kontakt
 • jméno zaměstnance navrhovaného organizací jako vedoucího bakalářské práce (měl by mít vysokoškolské vzdělání), telefonický a případně e-mailový kontakt
 • možnost organizace konzultovat se studenty odborné otázky týkající se bakalářské práce a příslib, že jim umožní vykonání druhé praxe v posledním semestru studia v rozsahu 20 pracovních dnů (v dubnu následujícího roku)

 

c) Návrh před podáním rektorátu musí být s navrhovanou organizací projednán s důrazem na skutečnosti, že:

v projednání musí být zdůrazněno:

 • odborná praxe není brigáda
 • odborná praxe je bezúplatná
 • případná odměna vyplacená praktikujícím studentům je věcí studenta a organizace

d) Organizace, s níž byla odborná praxe projednána, vystaví stručný příslib, který přiložíte k návrhu.

e) Návrhy se předávají na studijní oddělení, musí mít "štábní úpravu" a jsou podkladem pro rektorát k vypracování návrhu smlouvy mezi SVŠES a organizací, v níž bude odborná praxe vykonána.

f) Studentům, kteří nepředloží návrh k vykonání praxe nebo nepředloží jej za ně pověřený pracovník určený vedoucím katedry, zabezpečí vykonání odborné praxe rektorát v Praze nebo poblíž Prahy ve Středočeském kraji.

 

čl. II.

Nástup praxe a dokumenty k vykonání praxe

Nástup praxe je uveden v kalendářním plánu zveřejněném na Úřední desce. Za dostatečnou informovanost o nástupu a cílech praxe odpovídají učitelé odborných předmětů a vedoucí skupin. Studenti si na dobu konání praxe nemohou zajišťovat činnosti, které by průběh praxe narušovaly či ohrožovaly.

 

Každý student před nástupem praxe si vyzvedne na studijním oddělení proti podpisu tyto dokumenty:

a) Smlouvu o odborné praxi uzavřenou SVŠES, s. r. o. a organizací, v níž bude odborná praxe absolvována.

b) Povinnosti studenta v době praxe a v době mezi první a druhou praxí (spolupráce s určeným vedoucím bakalářské práce z řad organizace, kontakt studenta s organizací v době mezi první a druhou praxí - lze realizovat mimo povinnosti ve škole stanovené rozvrhem hodin).

c) Povinnosti organizace vyplývají z uzavřené smlouvy.

Určený vedoucí odborné praxe na závěr praxe zpracuje na studenta písemné hodnocení a na jeho základě, jsou-li splněny všechny podmínky, zapíše určený pedagog (pedagog vykonávající dohled) klasifikaci:

 • do evidence pro studijní oddělení
 • do indexu
 • hodnocení předá studijnímu oddělení k založení do spisu studenta.

Hodnotitel je povinen seznámit studenta s obsahem hodnocení. Student potvrdí podpisem, že byl s hodnocením seznámen. Nesouhlasí-li student s hodnocením, informuje pedagogický dozor, který v té věci postupuje v souladu se smlouvou.

Důležitá informace pro studenty:

 • studující je povinen účastnit se praxe 40 hodin týdně;
 • studující se řídí režimem organizace (dodržuje v organizaci určenou pracovní dobu);
 • případnou neúčast dokládá neschopenkou od lékaře (lékaře musí upozornit, že vykonává praxi, tj. že je k organizaci ve vztahu obdobném pracovním poměru);
 • případné uvolnění k objednané prohlídce nebo k úřednímu jednání hlásí studující předem a vyžádá si „propustku ze zaměstnání", potvrzenou ji odevzdá vedoucímu;
 • neomluvená absence, uvedená v hodnocení studenta má za následek, že nebude studujícímu praxe započtena, student je pak povinen projednat s organizací dobu, v níž praxi dokončí, termín dokončení potvrzený organizací předloží studijnímu oddělení.

 

čl. III.

Odborná praxe studentů kombinovaného studia a studujících dle schváleného plánu individuálního studia

Odborná praxe studujících v kombinovaném studiu probíhá dle stejných pravidel. Je ve studijním programu rozepsána od pátého do osmého semestru.

Studující mohou požádat o uznání praxe za předpokladu, že pracují v oboru, který je předmětem jejich studia.

Předpoklady k podání žádosti:

1. Studující – zaměstnanci

Studujícímu v kombinované formě studia nebo studujícímu podle schváleného individuálního plánu může být odborná praxe započtena za těchto předpokladů:

a) předmět "Odborná praxe" si zapíše do „indexu" podle studijního programu;

a) pracuje v oboru, pro který se vzdělává;.

c) předloží žádost cestou studijního oddělení o započtení odborné praxe.

Žádost je nutno podat nejpozději 2 měsíce před termínem praxí a musí obsahovat:

a) osobní údaje studenta (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon a studijní skupinu, semestr, v němž chce praxi započíst);

b) zdůvodnění žádosti (důvody uvádí dle skutečnosti - musí však uvést, zda koná činnosti, kde se již nyní vyžaduje vysokoškolské vzdělání nebo zda je pro tyto činnosti připravován, dále stručně charakterizuje svou pracovní náplň, uvede, zda získá na pracovišti dostatek podkladů pro vytvoření bakalářské práce;. lze uvést výzkumné a tvůrčí činnosti, do nichž se zapojil na SVŠES nebo na pracovišti.

Žádost bude upravena ve formě spisu s potřebnou "štábní úpravou". Nejasné či špatně upravené žádosti bude studijní oddělení vracet k přepracování.

Žádost studující doloží písemným sdělením zaměstnavatelské organizace, které musí potvrzovat uváděné údaje v podané žádosti. V závěrečné části je třeba výrazně uvést:

Doporučujeme, aby našemu zaměstnanci/zaměstnankyni (jméno, příjmení, dat. narození, bydliště) zařazenému na úseku …………….. ve funkci ……………. byla odborná praxe za ….. semestr započtena.

 

Současně organizace uvede , koho navrhuje jako vedoucího bakalářské práce.

Žádost včetně stanoviska organizace studijní oddělení předloží prorektorovi pro vnější vztahy, výzkum a tvůrčí činnost, který vydá písemné rozhodnutí o započtení odborné praxe. Studijní oddělení zapíše "započteno" s uvedením čj. citovaného rozhodnutí.

Studujícím, kteří nepracují v oboru studia, bude praxe organizována stejně jako v prezenční formě studia.

 

2. Studující - osoby samostatně výdělečně činné

Studující samostatně výdělečně činný může žádat o uznání celé nebo části odborné praxe jen tehdy, jestliže pro předmět jeho činnosti, který je obsahem studia na SVŠES, je běžně vyžadováno vysokoškolské vzdělání a své povolání jako samostatně činná výdělečná osoba vykonává nepřetržitě nejméně tři roky. K žádosti předloží živnostenský list nebo jiné, na stejné úrovni požadované oprávnění. Je-li členem profesní komory, tak i potvrzení (resp. doporučení) k uznání praxe touto komorou.

U těchto studujících se mohou vyskytnout problémy s vedením bakalářské práce i některé další nejasnosti, proto tyto žádosti budou projednány za jejich osobní účasti s vedoucím katedry. Případné rozhodnutí o uznání praxe vydá příslušný prorektor na návrh (doporučení) vedoucího katedry.

 

čl. IV.

Situační a rozhodovací cvičení, Souhrnná cvičení z účetnictví studujících v kombinované formě studia nebo individuálně studujícím

Studující, v závislosti na pracovním zařazení, může požádat vedoucího katedry o nahrazení přímé účasti vyřešením tří až pěti samostatných úloh. V posledním semestru bude jedno z určených cvičení obhajovat před oponenty, které určí vedoucí katedry.

Termíny pro odevzdání zpracovaných úloh budou katedry sdělovat na vývěsce. Pověřený učitel ohodnotí splnění úloh klasifikací "započteno" a úlohy archivuje na katedře do doby oponentury v posledním semestru.

Studující, kteří nemají takové pracovní zařazení, které by jim umožnilo přístup k dokumentaci, ke studijním materiálům a nemají vlastní zkušenosti, se zúčastňují cvičení podle rozvrhu spolu s prezenčním studiem. Stejně postupují i studující v individuálním studiu.

 

Tento vnitřní předpis vstupuje v účinnost dnem 5. 10. 2002

Ing. Mgr. Miloslav Marek, v. r.

rektor