Novinky

20.04.2018 13:05

V květnu otevíráme pro ty z Vás, kteří budou psát bakalářskou či diplomovou práci, cyklus tří minikurzů. Zúčastnit se můžete všech či jednotlivých minikurzů. Cena minikurzu kurzu je pro studenty SVŠES  500 Kč.

V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu.

16.04.2018 10:15

Kurzy pro studenty i veřejnost:

Informace o dalších termínech, cenách a přihlášení

03.04.2018 15:24

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Miroslav Pomikal, kreativní ředitel Young & Rubicam Praha, s přednáškou na téma Nejlepší světové reklamy.

Těšíme se na Vaši účast.

08.03.2018 10:00

Milí přátelé z oblasti financí,

vyhlašujeme pro vás nové termíny zkoušek spotřebitelského úvěru, které mají složit všechny osoby poskytující nebo zprostředkovávající spotřebitelský úvěr nejpozději do 30. 11. 2018.

Termíny najdete zde

Těšíme se na vás, váš akreditovaný partner ČNB pro zkoušky spotřebitelského ůvěru.

27.02.2018 11:56

V pondělí 19. 3. 2018 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Miroslav Dittrich, člen Rady Českého rozhlasu s přednáškou na téma Mediální management.

Těšíme se na Vaši účast.

25.01.2018 10:37

Milí studenti,

gratulujeme vám všem, kteří jste úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a šťastně uzavřeli jednu etapu života.

Bude nám ctí předat vám slavnostně diplomy na akademickém obřadu PROMOCE, která se koná ve středu 7. 2. 2018 od 11 hodin v Betlémské kapli.

Sraz úspěšných absolventů v 10:15 hodin přímo v Betlémské kapli. Obřad bude zahájen v 11:00 hodin.

Dne 5. 2. 2018 ve 12 hodin se koná předpromoční setkání v Aule školy. Účast a dochvilnost nutná.

02.01.2018 11:45

Od 3. ledna 2018 bude na Zenklově ulici v úseku od Palmovky po Bulovku probíhat rekonstrukce.

Z dopravního hlediska je nutno pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:

  • Bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Palmovka–Bulovka. V tomto úseku bude zajištěna náhradní autobusová doprava.
  • Pro veškerou dopravu (v obou směrech) bude uzavřen most přes Rokytku.
  • Zenklova ul. bude uzavřena v úsecích: U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího–Bulovka

Více informací na stránkách MČ Prahy 8.

21.11.2017 14:41

V pondělí 27. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Ing. Josef Krejčí, absolvent SVŠES, jednatel společnosti Digame.cz s.r.o. a Ing. Cyril Komárek, úvěrový specialista ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s přednáškou na téma Hodnota podniku.

Těšíme se na Vaši účast.

 

02.11.2017 09:40

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 13:45 na naší škole vystoupí Bc. Vlasta Hanzlíková, Ministerstvo financí, Odbor 30 – Personální s přednáškou na téma Možnosti uplatnění našich absolventů na MF ČR.

Těšíme se na Vaši účast

01.11.2017 09:03

Dne 10. 11. 2017 ve 13:00 se v aule školy koná akademický obřad Slavnostní shromáždění SVŠES.

Zveme všechny studenty ke společnému zhodnocení výsledků činnosti akademických pracovníků a studentů školy. Součástí obřadu bude předání cen za nejlepší výkony v oblasti tvůrčí a vědecké činnosti a prezentace nejlepších prací.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Stipendijní řád Soukromé vysoké školy ekonomických studií

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Stipendijní řád Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s.r.o. (dále jen „stipendijní řád“) je vydán podle § 17 odst. 1 písm. g) a § 41 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VŠ“), jako vnitřní předpis Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s.r.o. (dále jen SVŠES).

(2) Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí SVŠES z dotace na stipendia poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle § 40 odst. 2 zákona o VŠ, z darů a z jiných účelově vázaných prostředků.

(3) Kromě stipendia podle tohoto stipendijního řádu může student obdržet stipendium přiznané ministerstvem podle vyhlášených programů.

(4) Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Čl. 2
Druhy stipendií

Vysoká škola může přiznat:
a) ubytovací stipendium,
b) sociální stipendium,
c) účelové stipendium.

Čl. 3
Ubytovací stipendium

(1) Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který
a) je studentem akreditovaného studijního programu v prezenční formě studia,
b) studuje v prvním studijním programu, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno, v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
c) nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
d) nemá místo trvalého bydliště na území hlavního města Prahy.

(2) Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“), z informačního systému SVŠES a z žádosti studenta o jeho přiznání s uvedením bankovního spojení.

(3) Stipendium může být přiznáno studentovi, který splňuje podmínky dle odstavce 1 od prvního dne semestru, kdy zahájil studium na SVŠES. Podmínka stanovená v odstavci 1 písm. b) je zachována, je-li student zapsán ve studijním programu, do něhož přistoupil ze studijního programu uvedeného v odst. 1 písm. b), anebo povolí-li v odůvodněném případě rektor výjimku.

(4) Student může získat ubytovací stipendium za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Ubytovací stipendium nelze čerpat za měsíc červenec a srpen.

Čl. 4
Sociální stipendium

(1) Nárok na sociální stipendium má student, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu1), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou

(2) Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do studia, pokud mu nebyl přídavek na dítě přiznán po zápisu do studia; v tomto případě může podat žádost, kdykoliv v průběhu akademického roku.

(3) Nezbytnou náležitostí žádosti o sociální stipendium je závazek studenta informovat neprodleně studijní oddělení o případné změně v přiznání přídavku na dítě.

(4) Student má nárok na sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona o VŠ po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce. Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.


1) § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.


Čl. 5
Účelové stipendium

(1) Účelové stipendium může být přiznáno v případech zahraničních pobytů v rámci programu Erasmus nebo mimo něj.

(2) Účelové stipendium může být přiznáno i v případech hodných zvláštního zřetele.

(3) Žádost o účelové studium se podává na rektorát a musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo účtu, na který může být stipendium vyplaceno.

(4) Výši účelového stipendia, výplatní termín a způsob vyplácení stanovuje rektor.

Čl. 6
Společná ustanovení

(1) O přiznání stipendia rozhoduje rektor.

(2) Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona o VŠ. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou na studijním oddělení vysoké školy. Nebude-li možné tímto způsobem rozhodnutí doručit, platí za den doručení 15. den vyvěšení na úřední desce SVŠES.

(3) Stipendia jsou vyplácena bankovním převodem na bankovní účet, ve výjimečných případech v hotovosti na pokladně vysoké školy.

(4) Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí zpravidla za tři měsíce zpětně; výplatní termíny se stanoví po aktualizaci v SIMS a poskytnutí příspěvku nebo dotace na stipendia. Účelová stipendia se vyplácí v souladu s odst. 4 čl. 5 tohoto předpisu.

(5) Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou být přiznána.

(6) Výše ubytovacího stipendia se stanoví podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia uvedeného v čl. 2 pro jednotlivá období podle finančních prostředků poskytnutých pro tento účel ministerstvem. Stipendium se nevyplácí v případě, že ministerstvo neposkytne v termínu dotaci na ubytovací stipendia.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Stipendijní řád SVŠES registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 12 253/2006 – 30  dne 10.  května 2006.

(2) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 1 a § 41 odst. 2 zákona o VŠ dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Ing. Lucie Marková, v. r.
rektorka